Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 4Α(2) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, είναι η άμεση μείωση του κόστους λειτουργίας του Εφοριακού Συμβουλίου, το οποίο κρίθηκε δυσανάλογο σε σχέση με το μικρό αριθμό των προσφυγών που εξετάζονται από αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση της ριζικής αναθεώρησης του τρόπου λειτουργίας του θεσμού, η οποία βρίσκεται υπό μελέτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Εφοριακό Συμβούλιο καθιδρύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2000, με σκοπό να καλύψει το σοβαρό κενό που παρουσίαζε ο ασκούμενος από το δικαστήριο έλεγχος των διοικητικών πράξεων του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και ο οποίος ήταν έλεγχος ακυρωτικός και όχι έλεγχος ουσίας.

Η σύσταση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν το Εφοριακό Συμβούλιο ρυθμίζονται από τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Κανονισμούς του 1999 μέχρι 2003. Σύμφωνα με τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο πρόεδρος και τα μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Η διάρκεια της θητείας τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τετραετή θητεία.

Το Εφοριακό Συμβούλιο αποτελείτο αρχικά από πρόεδρο και οκτώ μέλη. Το 2003 οι σχετικοί κανονισμοί τροποποιήθηκαν και ο αριθμός των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου μειώθηκε από οκτώ σε πέντε, καθότι κρίθηκε ότι αυτό ήταν δυνατό λόγω του μειωμένου αριθμού προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο των συνεδριών του και άλλων παραγόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από το έτος καθίδρυσης του Εφοριακού Συμβουλίου (Ιανουάριος 2000) μέχρι σήμερα, κατατέθηκαν διακόσιες δεκατέσσερις ιεραρχικές προσφυγές, εκ των οποίων τριάντα οκτώ υποθέσεις δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί. Επίσης, έχουν καταχωριστεί τριάντα πέντε προσφυγές προς το Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου (από το σύνολο των εκατό σαράντα δύο αποφάσεων), από τις οποίες οι δώδεκα έχουν εκδικαστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, δέκα αποσύρθηκαν και δεκατρείς εκκρεμούν.

Σημειώνεται ότι, όπως επισημαίνει η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας στην ετήσια έκθεσή της για το 2004, το συνολικό κόστος λειτουργίας του Εφοριακού Συμβουλίου, που ανέρχεται στις τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες, είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον αριθμό των προσφυγών που εξετάζονται.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η κυβέρνηση φρονεί ότι ο θεσμός του Εφοριακού Συμβουλίου συνεχίζει να είναι επιθυμητός, αφού καλύπτει το σοβαρό κενό που παρουσίαζε ο ασκούμενος από το δικαστήριο έλεγχος ουσίας των διοικητικών πράξεων του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το ουσιαστικό κόστος λειτουργίας του συμβουλίου σε σχέση με το μικρό αριθμό φορολογουμένων που προσφεύγουν σε αυτό και το μικρό αριθμό υποθέσεων που εξετάζει κάθε έτος, η κυβέρνηση, στο παρόν στάδιο, φρονεί ότι η υφιστάμενη σύσταση και λειτουργία του χρήζει ριζικής αναθεώρησης και ότι η οποιαδήποτε αναθεώρηση θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά τη λήξη της τετραετούς θητείας του παρόντος Εφοριακού Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου έχει παραιτηθεί, η κυβέρνηση εισηγείται όπως προωθηθεί η απαραίτητη ρύθμιση και γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, ούτως ώστε στη θέση του προέδρου, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου προέδρου, να διοριστεί ως προεδρεύον μέλος ένα από τα πέντε υφιστάμενα μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου με το μισθό μέλους και μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Εφοριακού Συμβουλίου (δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007), αυτό να αποτελείται από το προεδρεύον μέλος και τα τέσσερα υφιστάμενα μέλη.

Με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις των σχετικών κανονισμών, το Εφοριακό Συμβούλιο λειτουργεί με τη δημιουργία δύο κλιμακίων, στο ένα εκ των οποίων προεδρεύει ο πρόεδρος και στο άλλο καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα εκ των μελών, το οποίο καθορίζεται από αυτόν. Η εφαρμογή της πιο πάνω προτεινόμενης σύστασης του Εφοριακού Συμβουλίου θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό να αποτελείται από πέντε μόνο πρόσωπα και συνεπώς δε θα είναι δυνατό να δημιουργηθούν δύο κλιμάκια αποτελούμενα από τρία πρόσωπα το καθένα.

Με στόχο να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες και των δύο κλιμακίων του παρόντος συμβουλίου, η κυβέρνηση εισηγείται όπως το προεδρεύον μέλος που θα διοριστεί να προεδρεύει και των δύο κλιμακίων του Εφοριακού Συμβουλίου, ούτως ώστε κάθε κλιμάκιο να αποτελείται από τρία πρόσωπα (δύο μέλη και το προεδρεύον μέλος).

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του προέδρου του Εφοριακού Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, διορίζει ως προεδρεύον μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου προέδρου, με το μισθό μέλους, ένα από τα πέντε μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου και το Εφοριακό Συμβούλιο θα αποτελείται, μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας, από το προεδρεύον μέλος και τα τέσσερα υφιστάμενα μέλη. και

2. το προεδρεύον μέλος του Εφοριακού Συμβουλίου προεδρεύει των δύο κλιμακίωνq του Εφοριακού Συμβουλίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού εξέτασε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των εν λόγω κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

13 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων