Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006» και «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).

Σκοπός των δύο νομοσχεδίων, σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που τα συνοδεύουν, είναι η θεσμοθέτηση της καταβολής στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας μέρους των πλεονασμάτων τα οποία οι οργανισμοί αυτοί πραγματοποιούν ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Σημειώνεται ότι νομοσχέδια με τον ίδιο σκοπό είχαν κατατεθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της παρελθούσας Βουλής, δεν κατέστη δυνατή όμως η προώθησή τους για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση τους προβληματισμούς που είχαν εγερθεί κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει με κατάθεση νέων κειμένων σχεδίων νόμου στις 6 Ιουλίου 2006, αντικαθιστώντας τα νομοσχέδια που είχαν αρχικά κατατεθεί στις 2 Μαρτίου 2006.

Στα νέα κείμενα σχεδίων νόμου που κατατέθηκαν στη Βουλή η κυβέρνηση ενσωμάτωσε διάφορες ασφαλιστικές δικλίδες, που είχαν κριθεί απαραίτητες από τα μέλη της προηγούμενης επιτροπής για σκοπούς καλύτερης πρακτικής εφαρμογής των υπό ψήφιση νομοσχεδίων.

Κατά την αναθεώρηση, σύμφωνα με τα πιο πάνω, των νομοσχεδίων περιλήφθηκαν διατάξεις που καθορίζουν τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη από τους αρμόδιους υπουργούς για τον καθορισμό του ετήσιου ποσού που θα απορροφάται από κάθε ημικρατικό οργανισμό. Περιλήφθηκαν επίσης πρόνοιες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ενημερώνεται αρμοδίως πριν από την κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων στη Βουλή για ψήφιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια προνοούνται ειδικότερα τα ακόλουθα:

α. Τα ποσά και ο χρόνος καταβολής τους θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών στην περίπτωση της ΑΤΗΚ και κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην περίπτωση της ΑΗΚ, αφού ληφθούν υπόψη:

(i) η κατάσταση ρευστότητας του κάθε οργανισμού και η δυνατότητά του να καταβάλλει τα εν λόγω ποσά,

(ii) οι μελλοντικές επενδύσεις, συμβατικές υποχρεώσεις και άλλες δαπάνες του κάθε οργανισμού και

(iii) τα ποσά που ο κάθε οργανισμός οφείλει να καταβάλλει για αναπλήρωση τυχών ελλειμμάτων των ταμείων συντάξεων.

β. Για σκοπούς καθορισμού του ύψους των πλεονασμάτων δε θα λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε ποσά προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν επανεκτίμησης κινητών και ακίνητων αξιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υποβάλει τα υπό συζήτηση νομοσχέδια με την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων