Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ταμείου και Διαδικασίας Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Παπακώστας Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης Νίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Γεωργίου Κυριάκος Χατζηγιάννη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2006. Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου και του Ταμείου Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του Ταμείου Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων ως ξεχωριστής οντότητας και η μεταφορά των συναφών με την καταβολή της επιδότησης ενοικίων εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, κάτω από την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών.

Ειδικότερα, με την ψήφιση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμου [Ν. αρ. 46(Ι) του 2005], όπως αυτός τροποποιήθηκε, το Ταμείο Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταβίβαση των σχετικών με τη λειτουργία του Ταμείου εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, με την ενοποίηση των προϋπολογισμών του κράτους, καθώς και με την ψήφιση του προαναφερόμενου νόμου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση αριθμού προνοιών του περί Ενοικιοστασίου Νόμου που αφορούν την επιδότηση ενοικίου.

Ειδικότερα:

1. Οι πρόνοιες του άρθρου 22 που προβλέπουν την ίδρυση Ταμείου Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων θα πρέπει να αντικατασταθούν με πρόνοια που να προβλέπει τη συνέχιση της επιδότησης του ενοικίου σε εκτοπισθέντες και παθόντες.

2. Το άρθρο 23, που προβλέπει τη διενέργεια δαπανών, θα πρέπει να καταργηθεί ενόψει του γεγονότος ότι έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό του κράτους για κάλυψη των σχετικών δαπανών.

3. Τα άρθρα 24 και 25 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να καθορίζουν ως αρμόδιο υπουργό τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι για τη συνέχιση της επιδότησης του ενοικίου σε δικαιούχους εκτοπισθέντες και παθόντες έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2006 και συγκεκριμένα στο Κεφ. 16.01. Υπουργείο Εσωτερικών - Κεντρικά Γραφεία Άρθρο 04.406 Επιδότηση Ενοικίου.

Στο εξής οι δαπάνες επιδότησης των ενοικίων θα καλύπτονται απευθείας από ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού του κράτους, που είναι μέρος του προϋπολογισμού που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης με τις μεταβατικές διατάξεις σκοπείται η κάλυψη της νομικής μεταβίβασης και της διαδοχής των υφιστάμενων υποχρεώσεων και οφειλών του καταργούμενου Ταμείου προς το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Παράλληλα με αυτές, προβλέπεται η παραμονή σε ισχύ, μέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά από τον Υπουργό Εσωτερικών, οποιωνδήποτε διορισμών λειτουργών επιδότησης ενοικίων, που έγιναν με βάση το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

Σκοπός των πρώτων πιο πάνω προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 33 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ταμείου και Διαδικασίας Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων βασικών κανονισμών, οι οποίοι διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων και θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 1984.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προνοείται η διαγραφή των όρων “γραμματεία”, “Διαχειριστική Επιτροπή” και “Ταμείο”, χωρίς όμως να καταργείται η ουσία των κανονισμών, δηλαδή η συνέχιση της παροχής της επιδότησης ενοικίου. Με τους ίδιους κανονισμούς προνοείται επίσης η τροποποίηση του τίτλου τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Διαδικασίας Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων Κανονισμοί του 1984 έως 2006».

Σκοπός των δεύτερων πιο πάνω προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 33 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, είναι η θέσπιση νέων περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Κανονισμών, με τους οποίους αναθεωρείται το ύψος του επιδόματος ενοικίου που παραχωρείται σε δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, όσον αφορά το ύψος του επιδόματος που παραχωρείται, η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2002 με τους περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τελευταία τροποποίηση, καθώς επίσης λόγω της αύξησης των ενοικίων, ενδείκνυται η αύξηση τόσο του επιδόματος ενοικίου όσο και των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της αύξησης του δείκτη ενοικίων κατά 10% περίπου για τα έτη 2003-2005 (2,7%, 3,6% και 3,9%, αντίστοιχα), δικαιολογείται η αύξηση του παρεχόμενου επιδόματος ενοικίου κατά 10% περίπου.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία αύξησης των δεικτών μισθών και απολαβών κατά 15% για τα έτη 2003-2005 (6,3%, 4,3% και 4%, αντίστοιχα), δικαιολογείται η αύξηση του ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά 15% περίπου.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις ύψους £350.000 περίπου ετησίως (£324.000 για τη βελτίωση των κριτηρίων και £26.000 για 30 περίπου νέες περιπτώσεις).

Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων, ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε στους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών όπως όλα τα ζητήματα που αφορούν την παροχή επιδομάτων ενοικίων σε εκτοπισθέντες και παθόντες ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Ενοικιοστασίου Νόμου. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετούμενοι γύρω από τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοθετημάτων, ανέφεραν πως θα μελετήσουν την πιο πάνω εισήγηση του προέδρου της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους ως προς το ύψος των επιδομάτων ενοικίου, γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να κληθεί ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου, για να ενημερώσει την επιτροπή για την προσφυγική πολιτική της κυβέρνησης, ενόψει και της πορείας εφαρμογής του σχεδίου τιτλοποιήσεων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χαμηλή αύξηση του ύψους των επιδομάτων, προσθέτοντας πως πολλοί πρόσφυγες, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στο διαχωρισμό οικοπέδων, καταφεύγουν στην ενοικίαση, το κόστος της οποίας είναι υψηλό, γι’ αυτό, όπως ο ίδιος ανέφερε, η ΠΕΠ θα αναμένει αυξημένες παροχές.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου, κληθείς να τοποθετηθεί γύρω από τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοθετημάτων, συμφώνησε με τον πρόεδρο της επιτροπής ότι το ζήτημα της παροχής επιδόματος ενοικίου πρέπει να ρυθμιστεί πάνω σε νέα βάση, να μελετηθεί από την αρχή και οι πρόνοιές του να μην εμπίπτουν στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, αλλά να ρυθμιστεί αυτοτελώς.

Περαιτέρω, ο υπουργός ανέφερε πως το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να αυξήσει το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου και να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εκφράζει την ικανοποίησή της, γιατί οι θέσεις της συμπίπτουν με τις προθέσεις της κυβέρνησης για παροχή αυξημένων επιδομάτων, γι’ αυτό, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

6 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων