Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για τις αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, και του καταλόγου επιστημονικών θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Γιώργος Περδίκης Σωκράτης Χάσικος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Θωμά Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τους πιο πάνω καταλόγους σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 29 Ιουνίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Με βάση τους πιο πάνω καταλόγους για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η έγκριση θέσεων για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν, με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει στην εξέταση αυτή.

Όπως είναι γνωστό, ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 97(Ι) του 2006 τον περασμένο Απρίλιο, προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Οι θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του τροποποιητικού νόμου του 2006, δηλαδή κατά την 28η Απριλίου 2006, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, καθώς και οι θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, όπως καθορίζονται σε σχετικούς καταλόγους, κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση κάθε χρόνο τουλάχιστο τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. (Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στον πρώτο υπό αναφορά κατάλογο, Παράρτημα Ι).

2. Σε αντίστοιχα ξεχωριστούς καταλόγους που κατατίθενται για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε χρόνο εμφαίνονται οι θέσεις με την ίδια μισθοδοσία για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, που συνιστώνται με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου για τη δημόσια υπηρεσία. (Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στον πρώτο υπό αναφορά κατάλογο, Παράρτημα ΙΙ).

3. Για την πλήρωση θέσεων που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους που προαναφέρθηκαν ισχύουν οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

4. Για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τη δημόσια υπηρεσία δεν απαιτείται η κατάθεση καταλόγων στη Βουλή για έγκριση, εκτός αν υπάρχουν θέσεις για τις οποίες δεν μπορεί να διεξαχθεί γραπτή εξέταση, οπότε απλώς ενημερώνεται σχετικά η Βουλή τόσο για τις θέσεις όσο και για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να διεξαχθεί γραπτή εξέταση.

Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς του νόμου αυτού ο όρος “δημόσια υπηρεσία” περιλαμβάνει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, σε δήμους, συμβούλια αποχετεύσεως, συμβούλια υδατοπρομήθειας, στην αστυνομία, σε ημικρατικούς οργανισμούς κ.ά., αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες στο στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή που αφορούν την υπηρεσία εργατών ή ωρομίσθιων υπαλλήλων ή υπαλλήλων που εργοδοτούνται πάνω σε έκτακτη βάση.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με τους καταλόγους που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον προηγούμενο χρόνο, οι κατάλογοι που έχουν καταρτισθεί για το τρέχον έτος, το 2006, δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις Συνεργατικού Λειτουργού στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, που μετονομάστηκαν σε Λειτουργούς Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και αναβαθμίστηκαν μισθολογικά από τις συνδυασμένες κλίμακες Α4 και Α7 στις κλίμακες Α8, Α10 και Α11 με το Νόμο αρ. 42(ΙΙ) του 2005.

Αναφέρεται επίσης ότι με την ψήφιση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006 [Νόμος αρ. 97(Ι)/2006], που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον περασμένο Απρίλιο, επεκτάθηκε η εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου και στις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν βάσει των άρθρων 2 και 2Α του νόμου αυτού. Με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω νόμου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση κάθε χρόνο κατάλογοι θέσεων, τουλάχιστο τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, ως ακολούθως:

· Κατάλογος θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για τις οποίες θα διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που θα καθορίζει ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από τον πρόεδρο ή μέλος της ΕΔΥ ως πρόεδρο, το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. (Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στο δεύτερο κατάλογο, Παράρτημα Ι).

· Κατάλογος θέσεων με την ίδια μισθολογική κλίμακα και το ίδιο βασικό προσόν για τις οποίες η ειδική γραπτή εξέταση θα διεξάγεται από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, λόγω των ειδικών προσόντων που απαιτούνται και των ειδικών καθηκόντων που θα εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις πληρώσουν. (Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στο δεύτερο κατάλογο, Παράρτημα ΙΙ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, για την πλήρωση θέσεων που δεν περιλαμβάνονται στους δύο καταλόγους ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων. Για τις πιο πάνω θέσεις κατατέθηκε στη Βουλή σχετικός κατάλογος μαζί με κατάλογο για τις θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γραπτή εξέταση.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, υπό το φως των πιο πάνω και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν να επιφυλαχθούν για τοποθέτηση γύρω από τους καταλόγους αυτούς στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να καταθέτει πιο έγκαιρα τους σχετικούς καταλόγους στη Βουλή για έγκριση, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια χρόνου για τη μελέτη τους, και περαιτέρω να ενημερώνει καλύτερα την επιτροπή με σχετικό σημείωμά της για τις θέσεις που ρυθμίζει ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος.

 

5 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων