Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφάλειας για τις Σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημόσιων Έργων) και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της ημεδαπής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενός στοιχειώδους επιπέδου ασφάλειας για τους χρήστες των σηράγγων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου με πρόληψη κρίσιμων συμβάντων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις της σήραγγας, καθώς και με παροχή προστασίας σε περίπτωση ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το νομικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου νόμου είναι:

1. ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του για όλες τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου στην επικράτεια της Δημοκρατίας, μήκους άνω των πεντακοσίων μέτρων, είτε αυτές λειτουργούν είτε βρίσκονται υπό κατασκευή ή στο στάδιο της μελέτης,

2. ο καθορισμός των υποχρεώσεων των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των πτυχών ασφάλειας μιας σήραγγας και η συντήρηση του τμήματος του οδικού δικτύου στο οποίο βρίσκεται η σήραγγα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο περιγράφονται οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης της πιο πάνω Οδηγίας και κατ’ επέκταση οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που πηγάζουν από αυτή.

Περαιτέρω, συνέχισε ο ίδιος, με το νομοσχέδιο καθορίζονται:

1. η διοικητική αρχή που έχει την ευθύνη εφαρμογής, διασφάλισης και τήρησης όλων των μέτρων ασφάλειας και των στοιχειωδών απαιτήσεων για κάθε σήραγγα,

2. ο διαχειριστής σήραγγας, που έχει την αρμοδιότητα για ζητήματα διαχείρισης της σήραγγας, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, και

3. οι αρμόδιοι φορείς για την ασφάλεια και επιθεώρηση της λειτουργίας των εν λόγω σηράγγων.

Τέλος, ανέφερε ότι:

1. δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

2. δεν υπάρχει υφιστάμενη νομοθεσία για τις απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και δεν υπάρχουν προς το παρόν σήραγγες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις οποίες να τυγχάνει εφαρμογής ο προτεινόμενος νόμος, αφού η υφιστάμενη σήραγγα Λεμεσού-Πάφου βρίσκεται στο έδαφος των βρετανικών βάσεων.

3. δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες, οργανώσεις, ομάδες συμφερόντων ή άλλες γενικότερες οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και το Τμήμα Δημόσιων Έργων μπορεί να την υλοποιήσει με την υφιστάμενη διοικητική υποδομή του.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η εναρμόνιση με την πιο πάνω κοινοτική Οδηγία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου 2006, γεγονός που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία παράβασης του κοινοτικού κεκτημένου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά για το νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

4 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων