Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 4 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, o Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης. Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ο Ανεξάρτητος Σύνδεσμος Λογιστών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών - Ελεγκτών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής στη Δημοκρατία του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE), που επιτρέπει σε εταιρείες που υπάγονται σε νομοθεσίες διαφορετικών κρατών μελών να ιδρύσουν ευρωπαϊκή δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Παράλληλα, με το νομοσχέδιο παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με όλα τα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν ή επιδέχονται ρύθμισης για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής στη Δημοκρατία του πιο πάνω κανονισμού.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 387(1)(ε) του περί Εταιρειών Νόμου, είναι ο καθορισμός προϋποθέσεων σύστασης Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE). Ειδικότερα, οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν σειρά διαδικαστικών και άλλων συναφών θεμάτων που διευκολύνουν την άμεση εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού στη Δημοκρατία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν όπως τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

5 Ιουλίου 2006

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων