Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τo νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 43 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 98/30/ΕΚ. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όφειλαν να προβούν στην υιοθέτηση των προνοιών της Οδηγίας μέχρι την 1η Ιουλίου 2004.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η παροχή δυνατότητας στη ΡΑΕΚ να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η αγορά φυσικού αερίου και ο καθορισμός των διαδικασιών με βάση τις οποίες λαμβάνονται οι ρυθμιστικές αποφάσεις.

2. Η δημιουργία και διαχείριση μητρώου στο οποίο θα καταχωρίζονται οι αιτήσεις για παροχή άδειας και συναφείς πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση, η άδεια που θα παραχωρείται με βάση την αίτηση και τυχόν μεταβολές που θα γίνουν σ’ αυτή.

3. Ο καθορισμός του ύψους του διοικητικού προστίμου που η ΡΑΕΚ μπορεί να επιβάλει σε κάτοχο άδειας που παραβιάζει τους όρους ή τις προϋποθέσεις της άδειάς του.

4. Η παροχή δυνατότητας στη ΡΑΕΚ να εκδίδει κανονισμούς, ώστε να καθορίζει τα τέλη και τη διεξαγωγή ερευνών.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας για δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, οι προϋποθέσεις τροποποίησης άδειας, η διαδικασία ανάκλησης άδειας και η διαδικασία μεταβίβασής της.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται οι γενικές αρχές υπολογισμού, καθορισμού, καταβολής και κατάθεσης των σχετικών τελών.

Με τους τρίτους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες εξέτασης παραπόνων και διεξαγωγής έρευνας.

Οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ, με γραπτό σημείωμα που κατέθεσαν στην επιτροπή, επισήμαναν την άμεση ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου και έγκρισης των κανονισμών, γιατί αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία κυπριακής αγοράς φυσικού αερίου, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς φυσικής ενέργειας. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από εταιρείες για δημιουργία πλωτής μονάδας φυσικού αερίου και πλωτής μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο. Υπάρχει επίσης και το προγραμματιζόμενο κυβερνητικό έργο που αφορά τη δημιουργία ενεργειακού κέντρου στην περιοχή Βασιλικού. Η αδειοδότηση και υλοποίηση των έργων αυτών θα καταστούν δυνατές με την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου και την έγκριση των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν όπως τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

5 Ιουλίου 2004

                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

2.

Οι περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί του 2006.

3.

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τέλη) Κανονισμοί του 2006.

4.

Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμοί του 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων