Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εγγραφή Γραφείων Μελετών) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Κύπρος Χρυσοστομίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του ΚΕΒΕ. Η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο ΕΤΕΚ δημιουργίας και τήρησης μητρώου στο οποίο να μπορεί να εγγράφονται γραφεία εκπόνησης μελετών τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν ή να αναφέρονται με επαγγελματική επωνυμία διαφορετική από τα ονόματα των ιδιοκτητών τους. Το εν λόγω μητρώο θα αναφέρεται ως Μητρώο Γραφείων Μελετών.

Περαιτέρω, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τύπος εγγραφής στο μητρώο, καθώς και οι καταβλητέες συνδρομές και άλλα τέλη. Ακόμη, με τους προτεινόμενους κανονισμούς παρέχεται η δυνατότητα για εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες δυνάμει του περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ανέφεραν ότι με τον προτεινόμενο νόμο και τους κανονισμούς παρέχεται η δυνατότητα σε γραφεία που δεν είναι εγγεγραμμένα στο επιμελητήριο και απασχολούν προσωπικό με διάφορες ειδικότητες της μηχανικής επιστήμης να εγγραφούν στο οικείο μητρώο. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί την πρώτη φάση του νέου συστήματος εγγραφής μηχανικών στο επιμελητήριο.

Για το υπό αναφορά νομοσχέδιο ετοιμάστηκε έκθεση για την ολομέλεια της Βουλής στις 20 Ιουνίου 2006.

Όπως είναι γνωστό, η ολομέλεια της Βουλής, κατόπιν αιτήματος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, ανέβαλε τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων και τα παρέπεμψε στην Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων για περαιτέρω συζήτηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διεξήλθε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς, αποφάσισε να ενσωματωθούν οι πρόνοιες των κανονισμών στο νομοσχέδιο, καθώς και να αφαιρεθεί η πρόνοια για το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Γραφείων Μελετών ετερόρρυθμων εταιρειών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό τελικά έχει διαμορφωθεί, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο με την ενσωμάτωση στις πρόνοιές του και των προνοιών των κανονισμών.

 

4 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων