Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

H Koινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Ιουλίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμβολικού ποσού £10 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Ειδικότερα, η ζητούμενη έγκριση πληρωμής συμβολικού ποσού £10 αποσκοπεί στη διαγραφή του διπλού σταυρού “++”, ο οποίος εκ παραδρομής περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2006 έναντι του εδαφίου 50 «Ανώτεροι Yπαστυνόμοι (Kλίμακα Α10(i))» στο Κεφάλαιο 13.03.00 «Αστυνομία - Αρχηγείο Αστυνομίας».

Όπως είναι γνωστό, η ένθεση διπλού σταυρού “++” έναντι οποιουδήποτε εδαφίου του κρατικού προϋπολογισμού υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί, αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα έναρξης του σχετικού οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα υπό οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο διπλός σταυρός είχε αρχικά περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2004 και ίσχυε για επτά θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού της αστυνομίας. Ακολούθως και μετά τη δημιουργία οργανικής δομής για εξειδικευμένες θέσεις στην αστυνομία και ειδικότερα αφού μεταφέρθηκαν στο νέο εδάφιο 100 όλες οι εξειδικευμένες θέσεις που ήταν σταυρωμένες, όλοι οι διπλοί σταυροί που υπήρχαν σε διάφορα άλλα εδάφια του προϋπολογισμού και αφορούσαν παρόμοιες περιπτώσεις διαγράφηκαν με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2006, εκτός από τους υπό συζήτηση σταυρούς, οι οποίοι εκ παραδρομής δε διαγράφηκαν. Δηλαδή, ενώ με τη μεταφορά των εν λόγω θέσεων ο διπλός σταυρός θα έπρεπε να είχε διαγραφεί, εκ παραδρομής αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων κάτω από το αντίστοιχο εδάφιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την κατά νόμο έγκριση του υπό συζήτηση συμπληρωματικού προϋπολογισμού (συμβολική πρόνοια ποσού ύψους £10), ώστε νομοτεχνικά να καταστεί δυνατή η πλήρωση των επηρεαζόμενων σύμφωνα με τα πιο πάνω θέσεων.

 

 

5 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων