Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας-Υγειονομικές Υπηρεσίες), του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των κανονισμών αυτών είναι η τροποποίηση των περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί πλήρως η κυπριακή νομοθεσία με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το σχετικό δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο.

Συγκεκριμένα, με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

2. Η διαγραφή των όρων “BADGE” και “ΝOGE” και των ορισμών της έννοιάς τους.

3. Η κατάργηση του Κανονισμού 12 και του Έκτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών.

4. Η τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τους πρώτους κανονισμούς, ο υπό αναφορά κοινοτικός κανονισμός εφαρμόζεται ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ειδικότερα:

1. δε ζητήθηκε διαφοροποίηση ή παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση,

2. την ευθύνη για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών θα αναλάβουν οι Ιατρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που έχουν την υποδομή σε εξοπλισμό και την ικανότητα να εφαρμόσουν τους κανονισμούς αυτούς με μικρή ενίσχυσή τους σε προσωπικό,

3. δεν αναμένεται να υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις που θα επηρεάσουν πολίτες ή οργανωμένα σύνολα και ούτε πιστεύεται ότι θα υπάρξει επιπρόσθετο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και

4. οι κανονισμοί αυτοί έτυχαν έγκρισης από το Συμβούλιο Τροφίμων, όπου εκπροσωπούνται διάφοροι φορείς όπως ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, το ΚΕΒΕ, η Ένωση Δήμων Κύπρου κ.λπ.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η θέσπιση σειράς κριτηρίων επίδοσης της μεθόδου ανάλυσης για τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Περαιτέρω, η Οδηγία 2005/31/ΕΚ επιβάλλει την υποχρέωση στους κατασκευαστές/εισαγωγείς κεραμικών υλικών και αντικειμένων που δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τρόφιμα όπως τα προϊόντα τους συνοδεύονται από γραπτή δήλωση που να βεβαιώνει ότι αυτά συμβιβάζονται με τους κανόνες που ισχύουν για αυτά.

Με βάση την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς:

1. αρμόδιος για εφαρμογή των κανονισμών αυτών είναι ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,

2. η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την υπό αναφορά Οδηγία λήγει την 20ή Μαΐου 2006,

3. δε ζητήθηκε διαφοροποίηση ή παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση,

4. οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν την υποδομή σε εξοπλισμό και την ικανότητα να εφαρμόσουν τους προτεινόμενους κανονισμούς χωρίς να υπάρξει επιπρόσθετο κόστος από την εφαρμογή τους,

5. οι κανονισμοί αυτοί έτυχαν ήδη έγκρισης από το Συμβούλιο Τροφίμων, στο οποίο εκπροσωπούνται διάφορα οργανωμένα σύνολα, η εφαρμογή τους αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στον πληρέστερο έλεγχο των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και δεν αναμένεται η ύπαρξη οικονομικών επιπτώσεων που θα επηρεάσουν πολίτες ή οργανωμένα σύνολα.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφωνούν με την έγκριση των κανονισμών αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

27 Ιουνίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων