Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες T, C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Κύπρος Χρυσοστομίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Άριστος Αριστοτέλους Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της αστυνομίας, της ΠΟΒΕΚ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Αγροτική. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το ΚΕΒΕ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Αυτοκινήτων-ΠΑΣΕΣΑ), η ΟΕΒ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων), οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, είναι η υιοθέτηση μέρους της Οδηγίας 2005/67/ΕΚ, η οποία τροποποιεί τρεις Οδηγίες που σχετίζονται με την έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών ελκυστήρων. Οι Οδηγίες αυτές καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, για να καταστεί δυνατή η έκδοση έγκρισης τύπου σε σχέση με τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των σχετικών ελκυστήρων.

Ειδικότερα, τροποποιείται το τρίτο παράρτημα των σχετικών κανονισμών, ώστε:

1. να ορίζεται ότι οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου αναφορικά με τις αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, που εφαρμόζονται για τα οχήματα κατηγορίας Ν3 (φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 12 τόνων) σε σχέση με τις κεντρικές τους θέσεις με μέτωπο προς τα εμπρός, ισχύουν και για ελκυστήρες με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 40 χμ. ανά ώρα ή μικρότερη,

2. να προσαρμοστούν οι παραπομπές που γίνονται στους κωδικούς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στις νέες εκδόσεις των εν λόγω κωδικών (τεχνικές προδιαγραφές που εκδίδονται από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ και γίνονται αποδεκτές ως ισοδύναμες, κατ’ αντιστοιχία, με τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες για σκοπούς έγκρισης τύπου ελκυστήρα).

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με τους υπό αναφορά τροποποιητικούς κανονισμούς καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη ζώνης ασφάλειας στα τρακτέρ που θα εισάγονται και θα εγγράφονται από τούδε και στο εξής. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι προδιαγραφές αυτές δεν απαιτούνται για τα μικρά γεωργικά τρακτέρ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η καλύτερη προστασία των γεωργών που χρησιμοποιούν τα τρακτέρ για σκοπούς γεωργικών εργασιών τους.

Με βάση το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς:

1. οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποτελούν υποχρεωτικό κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο η Κύπρος έπρεπε να είχε υιοθετήσει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2005,

2. δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση,

3. Η έκταση των τροποποιήσεων είναι μικρή και δε θα επηρεάσει τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα,

4. δεν αναμένονται οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών και ούτε υπάρχει αύξηση του κόστους εφαρμογής της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας,

5. δεν έγιναν συναντήσεις και επαφές με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή ομάδες επηρεαζομένων, γιατί αυτές δεν κρίθηκαν αναγκαίες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας συμφώνησε με τους προτεινόμενους κανονισμούς τονίζοντας ότι η υιοθέτηση των κανονισμών αυτών, εκτός του ότι αποτελεί υποχρεωτικό κοινοτικό κεκτημένο, θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη ασφάλεια της χρήσης των τρακτέρ από τους αγρότες και πρόσθεσε ότι η πρόθεση της αστυνομίας δεν είναι οι διώξεις των αγροτών, αλλά η ενίσχυση της προσωπικής τους ασφάλειας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε με τις πρόνοιες των κανονισμών αυτών, με τη διευκρίνιση ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες θα αφορούν μόνο τα νέα τρακτέρ και δε θα επηρεάσουν τα ήδη υπάρχοντα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός και Αγροτική, χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να πουν τις απόψεις τους έγκαιρα και δεν έτυχαν κάποιας ενημέρωσης. Παράλληλα, εξέφρασαν κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά ειδικότερα τα μικρά τρακτέρ και τη δυνατότητα χρήσης των προστατευτικών ζωνών σε περιπτώσεις καλλιεργειών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά στους κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

14 Ιουνίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων