Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Γιάννος Λαμάρης Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνήλθε σε συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 2006, και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, που ψήφισε η Βουλή στις 23 Μαρτίου 2006, ύστερα από αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2006, έχουν ως ακολούθως:

«1. Επειδή η έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρου αναψυχής εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνου που ασκεί εκτελεστική ή/και διοικητική λειτουργία, όπως είναι ο ΚΟΤ, ο οποίος αποφασίζει σχετικά με κάθε περίπτωση, μετά από δέουσα μελέτη και έρευνα, ο αναπεμπόμενος νόμος εκφεύγει των ορίων της δυνάμει του άρθρου 61 του συντάγματος νομοθετικής εξουσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

2. Η έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρου αναψυχής ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί Κέντρων Αναψυχής και για την έκδοση της άδειας αυτής προαπαιτείται, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη τελικού πιστοποιητικού έγκρισης, δυνάμει ειδικής νομοθεσίας, που αναθέτει σε άλλο αρμόδιο όργανο, όπως είναι η πολεοδομική αρχή, την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού. Δεν μπορεί να υπερφαλαγγισθούν με το νόμο που ψήφισε η Βουλή οι σκοποί της νομοθεσίας περί Πολεοδομίας και Οικήσεως και περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, οι οποίοι αφορούν τη ρύθμιση της έκδοσης τελικού πιστοποιητικού έγκρισης, και έτσι να δημιουργείται σύγκρουση μεταξύ των νομοθεσιών αυτών και της νομοθεσίας περί Κέντρων Αναψυχής. Τέτοια σύγκρουση είναι δυνατό να προκύψει, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εξασφαλισθεί άδεια οικοδομής για το υποστατικό κέντρου αναψυχής που να συνάδει προς τη χρήση του ή στην περίπτωση κατά την οποία ο χώρος του υποστατικού δε συνάδει προς τα εγκεκριμένα από την άδεια οικοδομής σχέδια.

3. Η προσπάθεια που γίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για νομοθετική ρύθμιση του θέματος με την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας κέντρων αναψυχής είναι εσφαλμένη και δε λύει το πρόβλημα, αλλά απλώς το μεταθέτει σε δύο έτη από τη δημοσίευση του ψηφισθέντος τροποποιητικού νόμου. Εν πάση περιπτώσει, ο σκοπός για τον οποίο προωθήθηκε η συγκεκριμένη πρόταση νόμου δεν εξυπηρετείται με την ψήφιση του πιο πάνω νόμου, αφού σ’ αυτόν έχουν περιληφθεί διατάξεις, με βάση τις οποίες η υποβολή αίτησης για παροχή προσωρινής άδειας λειτουργίας θα είναι αδύνατη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των κέντρων αναψυχής που λειτουργούν σήμερα χωρίς σχετική άδεια λειτουργίας. Συγκεκριμένα, 940 κέντρα αναψυχής που δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής το 2004 και, ως εκ τούτου, ούτε και άδεια λειτουργίας, δε θα μπορούν να εξασφαλίσουν προσωρινή άδεια λειτουργίας με βάση τις διατάξεις του νόμου που ψηφίσθηκε και τούτο, επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην επιφύλαξη του άρθρου 26(2) του Νόμου. Περαιτέρω, με τον ψηφισθέντα νόμο τίθεται και νέα προϋπόθεση για έκδοση προσωρινής άδειας, που αφορά την πυρασφάλεια των κέντρων αναψυχής, προϋπόθεση που δυσχεραίνει περαιτέρω την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας για τα 940 κέντρα αναψυχής. Επιπρόσθετα, δεν περιέχεται πρόνοια στο νόμο αυτό για τον τύπο της προβλεπόμενης από αυτόν “προσωρινής άδειας λειτουργίας”.

4. Η ρύθμιση του προβλήματος θα πρέπει να αναζητηθεί μετά από μελέτη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα κέντρα αναψυχής, για να καλυφθούν, κατά το δυνατό, τα σημερινά κέντρα που υπάρχουν.

5. Περαιτέρω, σ’ ό,τι αφορά τα υποστατικά κέντρων αναψυχής των οποίων οι επιχειρηματίες που τα λειτουργούν ως κέντρα αναψυχής δεν είναι οι ιδιοκτήτες τους, τίθεται και θέμα παραβίασης του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, που κατοχυρώνεται από το άρθρο 23 του συντάγματος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες είτε δεν επιθυμούν να αποταθούν είτε δεν έχουν αποταθεί, για διάφορους λόγους, για την έκδοση τελικού πιστοποιητικού έγκρισης για σκοπούς χρήσης των υποστατικών τους ως κέντρων αναψυχής. Με την επιδιωκόμενη ρύθμιση παρακάμπτονται τελείως οι ιδιοκτήτες κι έτσι παραβιάζεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των.

6. Εξάλλου, η ρύθμιση που επιδιώκει η Βουλή φαίνεται να προσκρούει και στην αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται από το άρθρο 28 του συντάγματος, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες κέντρων αναψυχής δεν έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης και υποχρεώθηκαν να συμμορφωθούν με όλους τους όρους της υφιστάμενης νομοθεσίας.

7. Συναφώς προς τα ανωτέρω τίθεται και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των ωφελούμενων από τις πρόνοιες του ψηφισθέντος νόμου επιχειρηματιών και των υπολοίπων, που υπέστησαν όλες τις ταλαιπωρίες και έξοδα, ώστε να εξασφαλίσουν τις σχετικές άδειες, με βάση τους όρους των οποίων τα κέντρα τους συνεχίζουν να λειτουργούν.».

Στο στάδιο της επανεξέτασης του υπό αναφορά νόμου, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους λόγους της αναπομπής, όπως αυτοί εκτίθενται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τονίζοντας ότι εμμένει στις θέσεις αυτές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται, κατά πλειοψηφία, στην ολομέλεια του σώματος την αποδοχή της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή τη μη αποδοχή της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας, εμμένοντας στο νόμο όπως αυτός έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή, με βάση την πιο πάνω πλειοψηφία, απευθύνει έκκληση προς τον ΚΟΤ να επιταχύνει τις διαδικασίες για τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τα κέντρα αναψυχής, ώστε το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, θέμα για το οποίο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ ανέλαβε σχετική δέσμευση.

Παράλληλα, η επιτροπή, με την ίδια πλειοψηφία, καλεί τον ΚΟΤ να προωθήσει τη διαδικασία έκδοσης των αδειών λειτουργίας των κέντρων αναψυχής για το τρέχον έτος, μέχρι τη διευθέτηση του όλου ζητήματος αναθεώρησης του υπό αναφορά νομικού πλαισίου.

 

13 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων