Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου (Συνεισφορά του Κράτους) (Κυρωτικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου (Συνεισφορά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου) (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2006.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας που το κοινοτικό συμβούλιο Κιτίου έχει συνάψει με τη Λαϊκή Τράπεζα Λτδ για την παραχώρηση προς αυτό δανείου συνολικού ύψους £1.093.600, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του κράτους για την κατασκευή υπηρεσιακών δρόμων στην περιοχή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού-Κιβισιλίου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι επίσης η κύρωση της συμφωνίας που το κοινοτικό συμβούλιο Κιτίου έχει συνάψει με τη Λαϊκή Τράπεζα Λτδ για την παραχώρηση προς αυτό δανείου συνολικού ύψους £273.400, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του κοινοτικού συμβουλίου Κιτίου για την κατασκευή του ίδιου έργου.

Συναφώς, ζητείται η κατά νόμο κύρωση των πιο πάνω συμφωνιών δανείων συνολικού ύψους £1.367.000.

Οι όροι σύναψης των δανείων είναι οι ακόλουθοι:

1. Νόμισμα: Λίρες Κύπρου.

2. Επιτόκιο: Βασικό επιτόκιο με περιθώριο αύξησής του κατά 0,74%.

3. Περίοδος αποπληρωμής: Δέκα χρόνια συν δύο χρόνια περίοδος χάριτος.

4. Εξασφάλιση δανείου: Κυβερνητική εγγύηση.

5. Έξοδα τράπεζας: Χωρίς έξοδα.

6. Δικηγορικά έξοδα: Χωρίς έξοδα.

7. Έξοδα διαχείρισης: Χωρίς έξοδα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των δύο πιο πάνω συμφωνιών δανείου.

 

 

11 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων