Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να μην επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις στα πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα ανακεφαλαιωτικούς πίνακες με μηδενικά, αλλά μόνο στα πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα ανακεφαλαιωτικούς πίνακες με στοιχεία, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από την 1η Μαΐου 2004, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα VIES, σκοπός του οποίου είναι η συλλογή πληροφοριών από τους εμπορευομένους για τις ενδοκοινοτικές τους παραδόσεις και η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ των κρατών μελών για διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1798/2003 του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος «θέτει την υποχρέωση σε όσα εγγεγραμμένα πρόσωπα πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών να υποβάλλουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο το έντυπο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων μέχρι τη δέκατη ημέρα μετά το τέλος του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς. Το εδάφιο (3) του άρθρου 42Γ θέτει στα εγγεγραμμένα πρόσωπα την υποχρέωση υποβολής του Πίνακα με μηδενικά, αν σε οποιοδήποτε τρίμηνο δεν πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις και νοουμένου ότι είχαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο υποχρέωση να υποβάλουν τον Πίνακα σύμφωνα με το εδάφιο (2). Συνεπώς, αν κάποιο πρόσωπο πραγματοποιεί περιστασιακά ενδοκοινοτικές παραδόσεις, θα πρέπει να υποβάλλει τα έντυπα αρκετών τριμήνων με μηδενικά και, σε περίπτωση που τα υποβάλει εκπρόθεσμα, θα υπόκειται σε χρηματικές επιβαρύνσεις».

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να μην επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις σε πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα ανακεφαλαιωτικούς πίνακες με μηδενικά, αλλά μόνο σε πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα ανακεφαλαιωτικούς πίνακες με στοιχεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

11 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων