Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ζαχαρίας Κουλίας
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 10 Απριλίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με την προτεινομένη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που διέπει την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία σκοπείται ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και για την πλήρωση των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

2. Καταρτίζονται κατάλογοι για τις θέσεις για τις οποίες θα απαιτείται και για τις θέσεις για τις οποίες δε θα απαιτείται γενική γραπτή εξέταση, οι οποίοι θα εγκρίνονται κάθε χρόνο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

3. Ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, σε περίπτωση πλήρωσης θέσης που δεν περιλαμβάνεται στους σχετικούς καταλόγους.

4. Διαφοροποιούνται τόσο η βαρύτητα όσο και οι μονάδες κάθε κριτηρίου αξιολόγησης των υποψηφίων και προστίθεται νέο κριτήριο, αυτό της αξιολόγησης του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού του. Τα κριτήρια και οι μονάδες που θα απονέμονται σε αυτά είναι τα εξής:

α. Τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης με ανώτατο όριο τις εκατό μονάδες.

β. Τα αποτελέσματα προφορικής εξέτασης από μηδέν μέχρι είκοσι μονάδες.

γ. Τα προσόντα που θεωρούνται πλεονέκτημα από μηδέν μέχρι πέντε μονάδες.

δ. Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα από μηδέν μέχρι τρεις μονάδες.

ε. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης από μηδέν μέχρι πέντε μονάδες.

στ. Η αξιολόγηση του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού του από μηδέν μέχρι επτά μονάδες.

5. Λαμβάνεται πρόνοια όπως τα θέματα της γραπτής εξέτασης για τις θέσεις για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη της γραπτής εξέτασης. Όσον αφορά τις θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν, τα θέματα αυτά καθορίζονται στο νόμο και είναι τα νέα ελληνικά, τα αγγλικά ή/και άλλη ξένη γλώσσα, που θα καθορίσει η Ειδική Επιτροπή, γενικές γνώσεις ή/και μαθηματικά και ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για ορισμένες θέσεις.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού τόνισε στην επιτροπή ότι επείγει η άμεση ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή της προτεινόμενης ρύθμισης για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων για το έτος 2007 και οποιαδήποτε καθυστέρηση στην προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου θα συνεπάγεται στην πράξη την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων το ενωρίτερον το 2008.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν τόσο με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου όσο και με τις επιμέρους διατάξεις του και υποστήριξαν την ανάγκη άμεσης προώθησης του εν λόγω νομοσχεδίου για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου την επιτροπή προβλημάτισαν ιδιαίτερα τα πιο κάτω σημεία:

1. Η διαφοροποίηση που προτείνεται όσον αφορά τη βαρύτητα που αποδίδεται σε ορισμένα κριτήρια. Ιδιαίτερα προβλημάτισε η προτεινόμενη αύξηση στις μονάδες για την προφορική εξέταση από μηδέν έως δέκα, που ισχύει σήμερα, σε μηδέν έως είκοσι και η προτεινόμενη μείωση στις μονάδες για τα προσόντα που, με βάση τυχόν διατάξεις νόμου ή κανονισμού ή του οικείου για τη θέση σχεδίου υπηρεσίας, θεωρούνται ως πλεονέκτημα από μηδέν έως επτά μονάδες, που ισχύει σήμερα, σε μηδέν έως πέντε μονάδες.

Αναφορικά με τα θέματα αυτά, υπήρξε εισήγηση από ορισμένα μέλη της επιτροπής για μείωση των μονάδων που προτείνεται να αποδίδονται στο κριτήριο των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης από είκοσι μονάδες σε δεκαπέντε μονάδες.

2. Η εισαγωγή νέου κριτηρίου, του κριτηρίου της αξιολόγησης από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό του, για το οποίο προτείνεται να απονέμονται έως επτά μονάδες.

Για το σημείο αυτό υπήρξε εισήγηση από ορισμένα μέλη της επιτροπής για μείωση των μονάδων που προτείνεται να αποδίδονται στην αξιολόγηση του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού του από επτά σε πέντε μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

3. Το αναιτιολόγητο τόσο της κρίσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης όσο και της κρίσης του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού του.

Υπήρξε εισήγηση από ορισμένα μέλη της επιτροπής όπως προστεθεί σχετική πρόνοια στο νομοσχέδιο που να απαιτεί την αιτιολόγηση της κρίσης τόσο της ΕΔΥ όσο και του οικείου προϊσταμένου του τμήματος ή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού του.

4. Ο καθορισμός στο νόμο των βασικών θεμάτων της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν.

Σημειώνεται ότι με τον προτεινόμενο νόμο τα θέματα της γραπτής εξέτασης για τη διεκδίκηση των θέσεων αυτών προκαθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγήθηκε όπως προβλεφθεί ρητά στο νόμο ότι τα θέματα της γραπτής εξέτασης θα περιλαμβάνουν:

α. νέα ελληνικά,

β. αγγλικά ή και άλλη ξένη γλώσσα που θα καθορίσει η Ειδική Επιτροπή,

γ. ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για ορισμένες θέσεις, το οποίο θα καθορίσει η Ειδική Επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετούν τις πιο κάτω εισηγήσεις:

α. Τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της προφορικής εξέτασης από είκοσι σε δεκαπέντε μονάδες.

β. Τη μείωση της βαρύτητας της αξιολόγησης του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού του από επτά σε πέντε μονάδες.

γ. Το αιτιολογημένο της κρίσης τόσο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης όσο και της αξιολόγησης του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του εξουσιοδοτημένου λειτουργού του.

2. Ως προς την εισήγηση του προέδρου της επιτροπής για ρητή αναφορά στο νόμο των βασικών θεμάτων της γραπτής εξέτασης για τις θέσεις για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν, τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και των Ενωμένων Δημοκρατών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τόσο επί του νομοσχεδίου όσο και επί των προτεινόμενων εισηγήσεων στην ολομέλεια του σώματος.

4. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των υπόλοιπων διατάξεων του νομοσχεδίου, εξαιρουμένων των συγκεκριμένων εισηγήσεων τις οποίες, όπως αναφέρεται πιο πάνω, έχουν υιοθετήσει, στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη κατάθεση στη Βουλή ενός τόσο σημαντικού νομοθετήματος, με αποτέλεσμα η επιτροπή να μην έχει τον απαιτούμενο χρόνο για τη σε βάθος μελέτη του νομοσχεδίου αυτού. Επίσης, λόγω του περιορισμένου χρόνου, δεν κατέστη δυνατό να κληθούν και να ακουστούν οι απόψεις των εκπροσώπων των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της υπό τροποποίηση νομοθεσίας, καθώς και των αντίστοιχων συντεχνιών των εν λόγω υπηρεσιών.

 

 

11 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων