Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 30 Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική η λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΚΜΑ).

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με ξένα χρηματιστήρια όπως και η συμμετοχή σ’ αυτό μελών ξένων χρηματιστηρίων.

Ειδικότερα, με το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η διασαφήνιση διαδικαστικών θεμάτων σε σχέση με την παράδοση μητρώων αξιών στο ΧΑΚ από εκδότες για ανάληψή τους από το ΚΑΚΜΑ και για το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης για αγοραπωλησία αξιών στο ΧΑΚ.

2. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του ΚΑΚΜΑ με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το συμβούλιο του ΧΑΚ.

3. Η λήψη αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση αποθετηρίων αλλοδαπών χρηματιστηρίων από το συμβούλιο του ΧΑΚ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ήταν αναγκαία μέχρι σήμερα.

Με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα βασικά σημεία:

1. Η επιβολή ποινών σε περίπτωση υποβολής πρότασης για κατάρτιση συναλλαγής στο ΧΑΚ σχετικά με αξίες οι οποίες κατά το χρόνο της εκκαθάρισης της συναλλαγής δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο ΚΑΚΜΑ.

2. Η κατάργηση των διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν την εκτέλεση εντολών από χρηματιστές για αγορά αξιών χωρίς την προκαταβολή χρηματικού αντιτίμου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Συναφώς, ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι η ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους είναι αναγκαία για την έναρξη λειτουργίας της προγραμματισθείσας κοινής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη συνεργασία του κυπριακού χρηματιστηρίου με χρηματιστήρια ξένων χωρών, κυρίως όσον αφορά την εγγραφή και λειτουργία μελών του χρηματιστηρίου, δηλαδή των χρηματιστών, όπως και τη λειτουργία του ΚΑΚΜΑ.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι με αριθμό προτεινόμενων με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ρυθμίσεων επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων από το συμβούλιο του ΧΑΚ σε σχέση με μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του χρηματιστηρίου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές συνίστανται στο ότι θέματα όπως είναι οι προϋποθέσεις, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία των καταχωρίσεων στο ΚΑΚΜΑ, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα θα ρυθμίζονται πλέον με κανονιστικές αποφάσεις του συμβουλίου του ΧΑΚ, αντί με κανονισμούς που κατατίθενται και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατά την επιτροπή, η πρακτική αυτή δεν αποτελεί συνήθη διαδικασία, αφού αυτή μπορεί να προσδίδει ευελιξία στο συμβούλιο του ΧΑΚ, ώστε να ρυθμίζει διάφορα συναφή ζητήματα με αποφάσεις του χωρίς τη διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση κανονισμών, η οποία κατά τεκμήριο είναι πιο δυσκίνητη, αλλά, από τη στιγμή που το ΧΑΚ εξακολουθεί να είναι δημόσιος οργανισμός, θα πρέπει να παρέχονται τα απαραίτητα εχέγγυα που να διασφαλίζουν ότι υπάρχει η δέουσα διαφάνεια και ότι οι σχετικές αποφάσεις δε λαμβάνονται αυθαίρετα.

Στο μεταξύ, περιήλθε σε γνώση της επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ειδικότερα ως προς τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης του ΚΑΚΜΑ και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της δεν εξασφαλίζεται η δέουσα διαφάνεια σχετικά με τις καταχωρίσεις σ’ αυτό.

Από την εν λόγω γνώμη της ΕΚΤ, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή σε κάποιο στάδιο της όλης συζήτησης, προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά σημεία:

1. Οι αλλαγές οι οποίες εισάγονται με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια και αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ΧΑΚ όσο και σε επίπεδο ΚΑΚΜΑ έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διακυβέρνηση και εποπτεία του τελευταίου, στις οποίες το σχετικό νομοσχέδιο δεν υπεισέρχεται άμεσα, δεδομένου ότι το ΚΑΚΜΑ αποτελεί το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών για το σύνολο των κυπριακών κινητών αξιών υπό μορφή λογιστικής εγγραφής και η σημασία του μηχανισμού διακυβέρνησής τους εκτείνεται πέραν του δικαίου των εταιρειών. Περαιτέρω και δεδομένου του γεγονότος ότι τα υπό συζήτηση θέματα αφορούν το αμετάκλητο του διακανονισμού με την καταχώριση των μεταβολών των εμπράγματων δικαιωμάτων, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα των συναλλαγών επί τίτλων, τα κεντρικά αποθετήρια αξιών θα πρέπει να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τυχόν πηγές κινδύνου. Για τα ίδια αποθετήρια θα πρέπει να υιοθετούνται τα υψηλότερα πρότυπα ή οι βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που συνιστώνται για τις εισηγμένες εταιρείες και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική τους εφαρμογή.

2. Παρ’ όλο που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί το περιεχόμενο των κανονιστικών αποφάσεων που θα εκδίδει το συμβούλιο του ΧΑΚ, πρέπει να σημειωθεί ότι παρέχονται στο εν λόγω συμβούλιο ευρείες εξουσίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με θέματα που δε συνδέονται άμεσα με τη διοίκηση και λειτουργία του ΚΑΚΜΑ. Οι εν λόγω εξουσίες άπτονται, μεταξύ άλλων:

α. των εμπράγματων δικαιωμάτων των κατόχων κινητών αξιών που είναι καταχωρισμένες στο ΚΑΚΜΑ,

β. του αμετακλήτου του διακανονισμού των συναλλαγών που έχουν συνομολογηθεί σε σχέση με κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ και

γ. θεμάτων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η ΕΚΤ σημειώνει συναφώς με τα πιο πάνω ότι η Κύπρος έχει μεταφέρει την Οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού στο εσωτερικό δίκαιο, συνεπώς το νομοσχέδιο θα μπορούσε να αποσαφηνίσει ότι ζητήματα που αφορούν το αμετάκλητο του διακανονισμού διέπονται από τη νομοθεσία που μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο την ανωτέρω Οδηγία και ότι το συμβούλιο του ΧΑΚ θα έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων μόνο επί τεχνικών θεμάτων (περιλαμβανομένων προθεσμιών, ζητημάτων μεταφοράς κεφαλαίων κ.λπ.). Η ίδια αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται και προκειμένου περί θεμάτων που άπτονται των εμπράγματων δικαιωμάτων μελών του ΧΑΚ και των πελατών τους, τα οποία έχει ήδη ρυθμίσει το εσωτερικό δίκαιο. Γενικά η ΕΚΤ συνιστά τον περιορισμό του εύρους των εξουσιών που εκχωρούνται στο συμβούλιο του ΧΑΚ σε τεχνικά μόνο θέματα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι εξουσίες που ανατίθενται στο συμβούλιο του ΧΑΚ βάσει των νομοσχεδίων είναι κανονιστικής φύσης και γενικής εφαρμογής και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αυτές θεσπίζουν δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες στη ρυθμιζόμενη αγορά (χρηματιστηριακές εταιρείες, εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ), όχι ως προϊόν σύμβασης, αλλά εκ του νόμου. Όσον αφορά την εξουσία καθορισμού των όρων παροχής των Υπηρεσιών Θεματοφύλακα που παρέχεται στο συμβούλιο του ΧΑΚ μέσω της έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων, η ΕΚΤ θεωρεί ότι εκ πρώτης όψεως δε συνάδει με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την αρχή του “ελέγχου από τη χώρα καταγωγής”, που κατοχυρώνεται σε σχετική Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1993). Τέλος, όσον αφορά την άσκηση ευρείας εξουσίας λήψης των αποφάσεων από το συμβούλιο του ΧΑΚ, η ΕΚΤ εφιστά επίσης την προσοχή στην Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες αγορές και τις αρμόδιες αρχές.

Στην ίδια γνώμη γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το ευρώ και ότι το ΚΑΚΜΑ της Κύπρου δε χρησιμοποιείται για πράξεις του Ευρωσυστήματος. Από την άλλη, το Ευρωσύστημα δεν έχει προβεί σε αξιολόγηση του ΚΑΚΜΑ σε σχέση με τα πρότυπα χρήσης των συστημάτων διακανονισμού τίτλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, τα οποία είναι γνωστά ως “euro systems user standards”.

Συναφώς με τα πιο πάνω, η ΕΚΤ στην ίδια γνώμη της αναφέρει ότι θα πρέπει να αποσαφηνισθεί στις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά πόσο η πρόνοια σύμφωνα με την οποία το νόμισμα διεκπεραίωσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και οποιαδήποτε συναφή θέματα ισοτιμιών νομισμάτων θα καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει το συμβούλιο του ΧΑΚ αποσκοπεί στην παροχή στο εν λόγω συμβούλιο της δυνατότητας καθορισμού του ευρώ ως μονάδας για τη διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο της προγραμματισμένης κοινής πλατφόρμας συναλλαγών μεταξύ ΧΑΚ και ΧΑΑ ή αν η πρόνοια αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση του ευρώ ως νομίσματος διακανονισμού των συγκεκριμένων συναλλαγών. Συναφώς, στην ίδια γνώμη αναφέρεται ότι, ενώ η χρήση του ευρώ ως λογιστικής μονάδας συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας δεν εγείρει προβλήματα όσον αφορά τη χρήση του ως νομίσματος διακανονισμού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πριν από την εισαγωγή του στην Κύπρο το ευρώ αποτελεί ξένο νόμισμα στη Δημοκρατία και ως εκ τούτου υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις όσον αφορά τον ομαλό διακανονισμό των συναλλαγών επί τίτλων. Αναφέρεται επίσης ότι, ανεξαρτήτως του σκοπού που εξυπηρετεί ο ορισμός του ευρώ ως νομίσματος διεκπεραίωσης, η ΕΚΤ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η εξουσία του συμβουλίου του ΧΑΚ, βάσει του άρθρου 19 του νομοσχεδίου, να καθορίζει “θέματα ισοτιμιών νομισμάτων” με κανονιστικές αποφάσεις θα καταστεί άνευ αντικειμένου (όσον αφορά το ευρώ), όταν η Κύπρος υιοθετήσει το ευρώ, και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ίδια δημοσιεύει στο δικτυακό της τρόπο τις ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ έναντι ξένων νομισμάτων, με βάση την καθημερινή διαδικασία συντονισμού μεταξύ κεντρικών τραπεζών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους αρμοδίους να επανεξετάσουν όλα τα τεθέντα ζητήματα σε κοινή σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνδέσμους και να επανέλθουν στην επιτροπή με νέες προτάσεις που να διασφαλίζουν ότι με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δε θα υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα ως προς την ανάγκη εξασφάλισης της δέουσας διαφάνειας.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής σε σχέση με τεχνικά θέματα λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας ΧΑΚ με ΧΑΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά περιέχονται σε επιστολή του προέδρου του συμβουλίου του ΧΑΚ προς την επιτροπή ημερομηνίας 3 Απριλίου 2006.

Συναφώς με όλα τα ζητήματα που ηγέρθησαν σε διάφορα στάδια, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ως ακολούθως:

1. Αναφορικά με τις ενστάσεις της ΕΚΤ, το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στις 7 Φεβρουαρίου 2006 αίτημα προς αυτή για διατύπωση γνώμης αναφορικά με το νομοσχέδιο που αφορά το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έχουν οι εθνικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητούν εκ των προτέρων τη θέση της ΕΚΤ για κάθε σχέδιο νομοθετικής διάταξης που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ στην απάντησή της τονίζει ότι τα σχόλια που διατυπώνει έχουν χαρακτήρα δικαιοπολιτικών εισηγήσεων χωρίς να αποτελούν διατύπωση νομικών προϋποθέσεων, εντούτοις το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε απαραίτητη τη συμμόρφωση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τις εισηγήσεις της ΕΚΤ και για το λόγο αυτό τροποποίησε ανάλογα τα σχετικά νομοσχέδια.

2. Έχει συμπεριληφθεί, σύμφωνα με άποψη που εξέφρασε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Εταιρειών, ανάλογη πρόνοια στο σχετικό υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία δε θα δημιουργείται ποινικό αδίκημα στην περίπτωση που η σχετική εντολή ή πρόταση για καταχώριση στο ΚΑΚΜΑ οφείλεται σε καλόπιστο λάθος και το πρόσωπο ή το μέλος που την προκάλεσε έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης της συναλλαγής και σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία.

3. Έχουν γίνει οι κατάλληλες τροποποιήσεις στα υπό συζήτηση νομοσχέδια, ώστε να περιοριστεί το εύρος των εξουσιών του συμβουλίου του ΧΑΚ κατά τρόπο που οι κανονιστικές αποφάσεις που θα λαμβάνει να αναφέρονται μόνο στις διαδικασίες. Ταυτόχρονα, το συμβούλιο θα έχει υποχρέωση να φροντίζει, ώστε οι κάτοχοι αξιών να μπορούν να ενημερώνονται με καθορισμένη διαδικασία, ώστε να τηρούνται οι πρόνοιες του περί Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου.

4. Έχει διασαφηνιστεί ότι δύναται να θεσπιστεί το ευρώ και ως νόμισμα διακανονισμού.

5. Ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ δεσμεύτηκε σε κοινή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων, καθ’ υπόδειξη της επιτροπής, ότι η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων του συμβουλίου θα γίνεται κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι και η μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται από το ΧΑΚ, και διαβεβαίωσε τους εμπλεκομένους ότι για τα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα θα υπάρξει ενημέρωση, αφού πρώτα ο ίδιος πραγματοποιήσει συναντήσεις με το συμβούλιο του ΧΑΑ. Συναφώς, όλοι οι φορείς θεώρησαν ικανοποιητικές τις διευκρινίσεις και δεσμεύσεις του προέδρου του συμβουλίου του ΧΑΚ και συμφώνησαν με την προώθηση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και μετά την κατάθεσή τους στη Βουλή.

Η επιτροπή, σε δεύτερο στάδιο συζήτησης του όλου θέματος και έχοντας ενώπιόν της νέα κείμενα σχεδίων νόμων, τα οποία κατέθεσε στην επιτροπή το Υπουργείο Οικονομικών ως κοινή συνισταμένη όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, προχώρησε σε κατ’ άρθρο συζήτησή τους. Στην εν λόγω συνεδρία παρέστησαν όλοι οι κυβερνητικοί αρμόδιοι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς και η επιτροπή προέβη σε νέες υποδείξεις και παρατηρήσεις, καλώντας τους αρμοδίους να τις ενσωματώσουν στα υπό συζήτηση σχέδια νόμου. Οι εν λόγω παρατηρήσεις της επιτροπής αποσκοπούν στην καλύτερη νομοτεχνική παρουσίαση των διάφορων επίμαχων σημείων και κυρίως σε ρητό καθορισμό ότι οι κανονιστικές αποφάσεις που θα εκδίδει το συμβούλιο του ΧΑΚ θα έχουν ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν άλλως προνοείται σε αυτές. Η ρύθμιση του ζητήματος αυτού, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας συζήτησης, θεωρείται από την επιτροπή ότι διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον τη δέουσα διαφάνεια και παρέχει τις ασφαλιστικές δικλίδες ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα γνωρίζουν επακριβώς το νομικό καθεστώς που ισχύει κάθε στιγμή.

Περαιτέρω, έχει διαμορφωθεί ανάλογα το σχετικό νομοσχέδιο, και πάλι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής, ώστε η πρόνοια που είχε συμπεριληφθεί σ’ αυτό, σύμφωνα με εισήγηση του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Εταιρειών, ώστε να μη δημιουργείται ποινικό αδίκημα, σε περίπτωση που εντολή ή πρόταση για καταχώριση στο ΚΑΚΜΑ οφείλεται σε καλόπιστο λάθος και το πρόσωπο ή το μέλος που την προκάλεσε έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους, να διαμορφωθεί καλύτερα από νομοτεχνικής άποψης. Με τη νέα διατύπωση, πρόσωπο που έδωσε εντολή ή μέλος του χρηματιστηρίου που υπέβαλε πρόταση για κατάρτιση συναλλαγής στο χρηματιστήριο για αξίες που, κατά το χρόνο της εντολής ή της υποβολής πρότασης, δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο του εκδότη ή στο ΚΑΚΜΑ στο όνομα του προσώπου που έδωσε την εντολή ή, στην περίπτωση μέλους του χρηματιστηρίου, στο όνομα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου το μέλος υπέβαλε την πρόταση, οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να εκκαθαριστεί η συναλλαγή πώλησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Η επιτροπή θεωρεί τη διατύπωση αυτή πιο πρόσφορη, αφού έτσι η ευθύνη για την εκκαθάριση οποιασδήποτε συναλλαγής πώλησης θα βαρύνει το χρηματιστή ή οποιοδήποτε πρόσωπο δίδει ανάλογη εντολή στο όνομα οποιουδήποτε προσώπου και επομένως το μέλος ή ο εντολέας θα έχει την ευθύνη να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για εκκαθάριση, εν αντιθέσει με την πρώτη διατύπωση, η οποία, κατά την επιτροπή, δεν παρείχε τα εχέγγυα ότι το πρόσωπο που εκκαθαρίζει τη συναλλαγή θα προέβαινε στις κατάλληλες ενέργειες διόρθωσης καθ’ ην στιγμή αποποιείτο επίσης ρητά και κάθε ποινικής ευθύνης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και επισυνάπτοντας νέα κατάλληλα διαμορφωμένα κείμενα σχεδίων νόμων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να σημειώσει ότι οι αρμόδιοι προέβησαν σε κατάθεση των πολύ σημαντικών αυτών νομοσχεδίων στη Βουλή την υστάτη, φέρνοντας την επιτροπή προ τετελεσμένων γεγονότων. Τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 23 Φεβρουαρίου 2006, όταν είχε ήδη προγραμματισθεί η έναρξη λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας συναλλαγών ΧΑΚ-ΧΑΑ στις 3 Απριλίου 2006, με αποτέλεσμα η επιτροπή να έχει πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή της, δεδομένου και του βεβαρημένου προγράμματός της, για να συζητήσει όλα τα προκύπτοντα θέματα σε βάθος. Το γεγονός ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη από τους αρμοδίους η ανάγκη να έχει η Βουλή στη διάθεσή της όλο τον αναγκαίο χρόνο, ώστε να μελετήσει τα υπό αναφορά νομοσχέδια, να τα ψηφίσει, ενδεχομένως, σε νόμους και μετά να προγραμματισθεί η έναρξη λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας δημιούργησε δυσάρεστες καταστάσεις, που θα ήταν προτιμότερο να είχαν αποφευχθεί. Παρατηρείται επίσης ότι ούτε η ΕΚΤ, την οποία οι αρμόδιοι είχαν υποχρέωση να ενημερώσουν, είχε έγκαιρα λάβει γνώση και συνεπώς δεν είχε τον ανάλογο χρόνο να απαντήσει και να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στα νομοσχέδια πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. Οι ελάχιστες τροποποιήσεις στη βάση των υποδείξεων της ΕΚΤ έγιναν αφού τα νομοσχέδια αυτά κατατέθηκαν στη Βουλή και αφού πρώτα συζητήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής.

Το γεγονός ότι αναβλήθηκε τελικά η έναρξη λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας συναλλαγών ΧΑΚ-ΧΑΑ στις 3 Απριλίου 2006 είναι δυνατό, μεταξύ άλλων, να οφείλεται και στη μη ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων πριν από την εν λόγω ημερομηνία. αυτό όμως δεν απαλλάσσει τους αρμόδιους κυβερνητικούς και αξιωματούχους του ΧΑΚ από την υποχρέωση που είχαν να ενημερώσουν έγκαιρα όλους όσους εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά, όπως ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΚΤ, αλλά και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του οποίου εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι μόνο ακροθιγώς μελέτησαν τα υπό αναφορά νομοσχέδια, όπως και τους εκπροσώπους των επηρεαζόμενων μελών των συνδέσμων του ΧΑΚ.

Από την όλη συζήτηση εξάγεται σαφώς ότι κανένας από τους πιο πάνω δεν ήταν ενημερωμένος στον κατάλληλο χρόνο και ότι οποιαδήποτε ενημέρωση και συνεπακόλουθα η ανάλογη διαμόρφωση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων έγινε σε στάδιο μεταγενέστερο της κατάθεσής τους στη Βουλή. Περαιτέρω, στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής για τα νομοσχέδια αυτά, που έγινε στις 7 Μαρτίου 2006, οι αρμόδιοι δεν ενημέρωσαν την επιτροπή ότι είχαν απευθυνθεί στην ΕΚΤ, σύμφωνα με την υποχρέωση που είχαν, ούτε και για την ύπαρξη σχετικής απάντησης υπό μορφή γνώμης, η οποία, όταν κατατέθηκε στη Βουλή, διαπιστώθηκε ότι έφερε ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2006, γεγονός που κρίνεται ως αντιδεοντολογικό. Για την επιτροπή οι παρατηρήσεις της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται με το νέο καθεστώς για όσους εμπλέκονται στις διαδικασίες συναλλαγών δε θα αποτελούν προϊόν συμφωνίας, αλλά υποχρέωση εκ του νόμου, καθ’ ην στιγμή οι υπό τροποποίηση νομοθεσίες, όπως αρχικά είχαν κατατεθεί στη Βουλή, εύσχημα παρείχαν στους αρμοδίους του ΧΑΚ τη δυνατότητα να εκδίδουν αποφάσεις για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, χωρίς να δεσμεύονται από κανέναν, είναι αξιοσημείωτες. Η επιτροπή σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στα υπό συζήτηση νομοσχέδια μετά από τις παρατηρήσεις της βελτιώνουν απλώς τη διαχείριση από νομοτεχνικής πλευράς των θεμάτων στα οποία θα αναφέρονται οι κανονιστικές αποφάσεις. Οι αρμόδιοι του ΧΑΚ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται διαβούλευση και εξασφάλιση συναίνεσης για την εύρυθμη εφαρμογή του νέου συστήματος, όπως επίσης ότι είναι δυνατό να προκύψουν σημαντικά ζητήματα τεχνικής φύσης ή και άλλα πολύπλοκα νομικά ζητήματα, που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από την επιτροπή αυτή τη στιγμή και να ρυθμιστούν με το προτεινόμενο να εφαρμοσθεί νέο νομικό καθεστώς.

 

 

 

11 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων