Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2006. Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού έχει αποφασιστεί η σύσταση ειδικής υποεπιτροπής αρμόδιας για την εξέταση αιτιολογικών σημειωμάτων πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων και για την εξαίρεση από την αναστολή της πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία, στην οποία παραπέμφθηκε το υπό αναφορά νομοσχέδιο για εξέταση.

Η εν λόγω υποεπιτροπή μελέτησε το νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου, στις 13 Φεβρουαρίου και στις 13 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της υποεπιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΑΣΥΔΥ, του Κλάδου Έκτακτων Υπαλλήλων της ΠΑΣΥΔΥ και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ρύθμιση της σειράς τερματισμού της απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων, σε περίπτωση που οι υπηρεσιακές ανάγκες για κάλυψη των οποίων έχουν προσληφθεί παύουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ενώπιον της υποεπιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η ανάγκη για τροποποίηση του πιο πάνω νόμου προκύπτει μετά την εφαρμογή της εναρμονιστικής νομοθεσίας περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) του 2003 [Ν.98(Ι)/2003], ώστε στον καθορισμό της σειράς τερματισμού απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων να περιληφθούν και όσοι εργοδοτούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μετά τη συμπλήρωση τριάντα μηνών απασχόληση.

Περαιτέρω, όπως ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζεται ως κριτήριο για τη σειρά τερματισμού των υπηρεσιών έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι θεωρούνται εργαζόμενοι αορίστου διαρκείας η ηλικία του υπαλλήλου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των μελών της υποεπιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι, σε περίπτωση που οι θέσεις των υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων μέχρι την αφυπηρέτησή τους καταστούν προσωποπαγείς και στις περιπτώσεις στις οποίες κενές θέσεις προκηρυχθούν και πληρωθούν με μόνιμο προσωπικό, θα υπάρξει το ενδεχόμενο η πλήρωση των κενών θέσεων να γίνει εις διπλούν.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να καταστούν προσωποπαγείς οι θέσεις των υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων μέχρι την αφυπηρέτησή τους, επισήμανε ότι η ρύθμιση αυτή προσκρούει σε άρθρο του συντάγματος, αφού ο διορισμός των δημόσιων υπαλλήλων για κάλυψη κενών μόνιμων θέσεων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οποιαδήποτε διάκριση που ενδεχομένως δημιουργείται μπορεί να εξαλειφθεί με τη χρήση της ηλικίας ως κριτηρίου για τον τερματισμό απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων, αφού μπορεί να αποτελέσει αντικειμενικό κριτήριο, νοουμένου ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ίδια μεταξύ τους.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησε με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, αλλά πρότεινε η σειρά τερματισμού απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι θεωρούνται αορίστου χρόνου από την ίδια ημερομηνία να καθορίζεται από το σύνολο της προϋπηρεσίας τους και όχι από την ηλικία τους.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημόσιων Υπαλλήλων, τοποθετούμενος γενικά στο καθεστώς εργοδότησης των έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων, ανέφερε ότι αίτημά τους είναι η επαγγελματική κατοχύρωση και ασφάλεια όλων των έκτακτων υπαλλήλων μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Η υποεπιτροπή για την εξέταση αιτιολογικών σημειωμάτων πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων και για την εξαίρεση από την αναστολή της πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος της υποεπιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της υποεπιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ρύθμισης της σειράς τερματισμού της απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι προσλήφθηκαν πάνω σε προσωρινή βάση, ενώ, λόγω των εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον ορισμό του όρου “έκτακτος υπάλληλος αορίστου χρόνου” και της αντικειμενικότητας της χρήσης του κριτηρίου της ηλικίας ως κριτηρίου για τερματισμό της απασχόλησης, δήλωσαν ότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί της διαδικασίας τερματισμού της απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων αορίστου χρόνου σ’ αυτό το στάδιο.

2. Το μέλος της υποεπιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της υποεπιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων