Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η, στις 7, 20 και 30 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους εν λόγω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 11(2) και 20(1) του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, προνοείται αφενός η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους και αφετέρου η καθιέρωση υποχρέωσης αναφοράς πράξεως διαφθοράς ή δωροδοκίας από υπάλληλο του οργανισμού, όταν διαπιστώσει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί τέτοια πράξη.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί είχαν συζητηθεί αρχικά από την επιτροπή στις 16 Ιανουαρίου 2006 και είχε διαπιστωθεί κατά τη συζήτηση ότι το προτεινόμενο κείμενο έπασχε από νομοτεχνική άποψη και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να σταλεί στην εκτελεστική εξουσία για τις δέουσες διορθώσεις. Με βάση τα πιο πάνω, οι κανονισμοί επανακατατέθηκαν στη Βουλή στις 19 Ιανουαρίου 2006.

Στο στάδιο της συζήτησης του νέου κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών διαπιστώθηκε, αναφορικά με την πρόνοια για παράταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του οργανισμού στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, ότι δεν είχε κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνεπώς, η επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2006, προς το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε αναγκαίο να ζητήσει την κατάθεση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία καλύπτει ειδικά το πιο πάνω σημείο.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι στιγμής δεν έχει επίσημα καταθέσει τα ζητούμενα από την επιτροπή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στοιχεία, ενώ η σχετική υπουργική απόφαση κρίνεται από την επιτροπή αναγκαία για σκοπούς προώθησης του θέματος. Συναφώς, έχει διαπιστωθεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αναφορικά με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης διαφέρει από τη ρύθμιση που έγινε για τη δημόσια υπηρεσία ή για άλλους ημικρατικούς οργανισμούς. Η προτεινόμενη για τον οργανισμό ρύθμιση προνοεί όπως η επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του οργανισμού από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους ισχύσει αμέσως, εν αντιθέσει με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία ή άλλους οργανισμούς, όπου η αντίστοιχη ρύθμιση προνοεί για σταδιακή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο στο παρόν στάδιο το ειδικό αυτό ζήτημα να μην προωθηθεί περαιτέρω.

Η επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε να υιοθετήσει στο παρόν στάδιο μόνο το μέρος των υπό συζήτηση κανονισμών που αφορά την υποχρέωση αναφοράς πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας από υπάλληλο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, όταν διαπιστώσει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί τέτοια πράξη. Ταυτόχρονα, αποφάσισε να εισηγηθεί για καθαρά τεχνικούς λόγους την απόρριψη, υπό το φως και της επικείμενης διάλυσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, του υπόλοιπου μέρους των κανονισμών, που αφορά την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του οργανισμού από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και επισυνάπτοντας ανάλογα διαμορφωμένο το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

3 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων