Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005» και «Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χριστόδουλο Ταραμουντά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 23 και 30 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω προτάσεων νόμου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή στο δικαιϊκό μας σύστημα νομοθετικής ρύθμισης που να επιτρέπει στο δικαστήριο να εκδίδει οδηγίες για τη διενέργεια αιματολογικών ή γενετικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του βιολογικού πατέρα του τέκνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην επιτροπή ο εισηγητής της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία μετά την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου στην υπόθεση Ξενοφώντος v. Κκέλη, έφεση αρ. 57, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 1997, με βάση την οποία, λόγω της έλλειψης ρητής νομοθετικής διάταξης ανάλογης με αυτήν που υπάρχει στο αγγλικό ή στο ελληνικό δίκαιο, το δικαστήριο δε δύναται να εξάγει οποιοδήποτε συμπέρασμα από το γεγονός ότι ένας διάδικος σε αίτηση που αφορά τη διαπίστωση της πατρότητας ανηλίκου αρνείται να συναινέσει στη διενέργεια αιματολογικής ή γενετικής εξέτασης η οποία θα οδηγούσε σε τελεσίδικη και με μεγάλη ακρίβεια εξακρίβωση του θέματος.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου επισήμανε ότι προτείνεται η εισαγωγή διάταξης ανάλογης με αυτήν του αγγλικού δικαίου, με βάση την οποία δίδεται εξουσία στο δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως των προσώπων τα οποία δυνάμει του Νόμου δικαιούνται να ζητήσουν την εξακρίβωση της πατρότητας του εξώγαμου τέκνου, να εκδίδει οδηγίες για τη διενέργεια αιματολογικών ή γενετικών εξετάσεων και να εξάγει κάθε εύλογο συμπέρασμα από την άρνηση προσώπου που κατονομάζεται στο διάταγμα να υποβληθεί σε τέτοια εξέταση, συνυπολογίζοντας την άρνηση αυτή με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στην άσκηση του δικαιώματος δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας του τέκνου από τη μητέρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην επιτροπή ο εισηγητής της πρότασης νόμου, στην περίπτωση που η μητέρα δεν ασκήσει το δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας του τέκνου της εντός πέντε χρόνων από τον τοκετό, το δικαίωμα αυτό παραγράφεται και πλέον μόνο το τέκνο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητάς του, όταν ενηλικιωθεί και εντός τριών χρόνων από την ενηλικίωσή του, δηλαδή από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) χρόνων μέχρι την ηλικία των εικοσιενός (21) χρόνων. Επομένως, από τη συμπλήρωση των πέντε χρόνων από τον τοκετό, οπότε παραγράφεται το δικαίωμα της μητέρας, μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, οπότε και παρέχεται το δικαίωμα αυτό στο τέκνο, δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση με βάση την οποία η μητέρα ή το ανήλικο τέκνο να μπορούν να διεκδικήσουν τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας. Ο εισηγητής της πρότασης νόμου τόνισε ότι η υφιστάμενη ρύθμιση λειτουργεί σε βάρος των δικαιωμάτων του τέκνου, αφού αυτό δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διεκδικήσει διατροφή εντός της πιο πάνω χρονικής περιόδου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Ανώτατου Δικαστηρίου εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαβιβάζει τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου, όπως αυτές ενοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, που τιτλοφορείται «Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006», και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του ενιαίου αυτού κειμένου σε νόμο, στη βάση των πιο κάτω θέσεων του προέδρου και των μελών της:

1. Η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των προνοιών της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο ενιαίο κείμενο, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στο δικαστήριο να εκδίδει οδηγίες για τη διενέργεια αιματολογικών ή γενετικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του βιολογικού πατέρα του τέκνου.

2. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και των Ενωμένων Δημοκρατών υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της δεύτερης πρότασης νόμου, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο ενιαίο κείμενο, όσον αφορά την επέκταση του δικαιώματος δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας του τέκνου από τη μητέρα του.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πιο πάνω τροποποίησης στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά κειμένου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων