Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ανέγερσης Μνημείων και Αγαλμάτων σε Ανοικτούς Χώρους και Οδούς Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κίκης Γιάγκου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Περδίκης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Σοφοκλής Φυττής Μη μέλη της επιτροπής:
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Τάκης Χατζηγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Τάκη Χατζηγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2004 και 20ής Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ) και του Συλλόγου Ελεύθερων Εικαστικών Καλλιτεχνών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας ανέγερσης μνημείων και τοποθέτησης αγαλμάτων σε ανοικτούς χώρους και σε δημόσιους δρόμους.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Τάκης Χατζηγεωργίου δήλωσε πως η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι σήμερα, λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το όλο θέμα, παρουσιάζεται το φαινόμενο να ανεγείρονται μνημεία και να τοποθετούνται αγάλματα κάθε είδους σε δημόσιους χώρους, τα οποία, εκτός του ότι δε συνάδουν με το πνεύμα της προαγωγής της καλλιτεχνικής δημιουργίας στον τόπο, επηρεάζουν κατά τρόπο αρνητικό τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση της αισθητικής του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, δήλωσε ο ίδιος εισηγητής, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια αρχή για την ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείου ή αγάλματος σε ανοικτούς χώρους ή δημόσιους δρόμους.

2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την παραχώρηση της πιο πάνω αναφερόμενης άδειας από την αρμόδια αρχή.

3. Η σύσταση δεκαμελούς επιτροπής για μελέτη των σχετικών αιτήσεων που υποβάλλονται και οι οποίες αποστέλλονται σ’ αυτήν από την αρμόδια αρχή.

4. Η εκ των προτέρων εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της πιο πάνω επιτροπής για τη χορήγηση της πιο πάνω αναφερόμενης άδειας από την αρμόδια αρχή.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή, διατυπώθηκαν από τις εμπλεκόμενες πλευρές επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές της, γι’ αυτό και η επιτροπή κάλεσε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μελετήσουν τις πρόνοιές της, προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενό της και να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της.

Ανταποκρινόμενοι στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, οι εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε μεταγενέστερο στάδιο ενημέρωσαν την επιτροπή πως, έπειτα από διαβούλευση που είχαν με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σε συνεργασία με εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου, διαμόρφωσαν το κείμενο της υπό αναφορά πρότασης νόμου. Ενημερώνοντας ειδικότερα την επιτροπή για τις τροποποιήσεις που έχουν επιφέρει σ’ αυτό, δήλωσαν τα πιο κάτω:

1. Τροποποιήθηκε ο συνοπτικός τίτλος της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμος του 2006».

2. Διευρύνθηκε ο ορισμός του όρου “ανοικτός χώρος”, ώστε αυτός να περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητη δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται σε δημόσια θέα, όπως είναι οι πλατείες, τα πάρκα, οι περίβολοι εκκλησιών, τα σχολεία, τα σωματεία, οι δρόμοι, τα στρατόπεδα και άλλοι παρόμοιοι χώροι.

3. Διευρύνθηκε ο ορισμός του όρου “μνημείο”, ώστε αυτός να περιλαμβάνει οποιοδήποτε εικαστικό δημιούργημα, όπως οικοδόμημα, στήλη, άγαλμα, ανάγλυφο, ψηφιδωτό, προτομή, πλάκα, κατασκευή ή οποιαδήποτε εικαστική σύνθεση η οποία δημιουργείται προς τιμή ή και ανάμνηση προσώπου ή σημαντικού γεγονότος ή έννοιας.

4. Μετονομάστηκε η προβλεπόμενη σ’ αυτήν Επιτροπή σε “Επιτροπή Μνημείων”.

5. Καθορίστηκε ως αρμόδιος υπουργός για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, αντί ο Υπουργός Εσωτερικών που προβλεπόταν αρχικά στο κείμενό της.

6. Διαφοροποιήθηκε η σχετική πρόνοιά της με βάση την οποία η άδεια για ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείου σε ανοικτό χώρο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, αφού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μνημείων, ώστε να απαιτείται η σχετική συμβουλευτική γνωμάτευσή της.

7. Καθορίστηκε αναλυτικά η διαδικασία μελέτης της αίτησης που υποβάλλεται για την ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείου σε ανοικτό χώρο, σύμφωνα με την οποία η αίτηση θα υποβάλλεται προς την αρμόδια αρχή, η οποία και θα τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Μνημείων, για να παρέχει η τελευταία τη συμβουλευτική γνωμάτευσή της προς την αρμόδια αρχή.

8. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αναφερόμενη πιο πάνω επιτροπή, κατά την εξέταση των αιτήσεων, θα λαμβάνει υπόψη κάθε σχετικό κριτήριο, ώστε να διασφαλίζεται η καλλιτεχνική και αισθητική αρτιότητα, η ποιότητα και αξία του προς ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείου και για το σκοπό αυτό θα μπορεί η επιτροπή να υποβάλλει τις γνωματεύσεις της προς την αρμόδια αρχή με οποιεσδήποτε συστάσεις ή εισηγήσεις της.

9. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Μνημείων θα συνεργάζεται με την οικεία αρμόδια αρχή, για να της παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε σχέση με τον έλεγχο της συμμόρφωσης που θα ασκεί η τελευταία αναφορικά με τους όρους ή τις απαιτήσεις που ενσωματώνονται στην αναφερόμενη πιο πάνω άδεια.

10. Διαφοροποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Μνημείων από δεκαμελής σε επταμελή και καθορίστηκε ότι αυτή θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, και επιπρόσθετα καθορίστηκε η διαδικασία λειτουργίας της.

11. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλεται αμοιβή στον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Μνημείων, η οποία θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή πως το υπουργείο τους διαφωνεί με την αναφερόμενη πιο πάνω πρόνοια με την οποία καθορίζεται ως αρμόδιος υπουργός για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και εισηγείται να είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, για να αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραπομπή θεμάτων από το ένα υπουργείο στο άλλο, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσαν την επιτροπή πως διαφωνούν με την πιο πάνω θέση που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και δήλωσαν πως το υπουργείο τους υιοθετεί το πιο πάνω διαμορφωμένο κείμενο.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσαν πως συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, παράλληλα όμως διατύπωσαν επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές της.

Οι εκπρόσωποι του ΕΚΑΤΕ και του Συλλόγου Ελεύθερων Εικαστικών Καλλιτεχνών συμφώνησαν με τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου, παράλληλα όμως οι τελευταίοι εισηγήθηκαν στην επιτροπή ορισμένες τροποποιήσεις σε σχέση με την πρόνοια που καθορίζει τη σύνθεση των μελών της Επιτροπής Μνημείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του ΑΔΗΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκε ενάντια στην ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται στη Βουλή τη λήψη τελικής απόφασης για την υπό αναφορά πρόταση νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων