Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μαυροκορδάτος Γιώργος Βαρνάβα
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιαννάκη Ομήρου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιουνίου και την 1η Νοεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η δημιουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ασφάλειας, της υγείας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και της επιρροής τους στην αγορά.

Όπως είναι γνωστόν, η ανάγκη δημιουργίας του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή απασχόλησε την επιτροπή και σε πολλές προηγούμενες συνεδρίες της, με αφορμή την αυτεπάγγελτη εξέταση συναφούς θέματος, που ενέγραψε ο πρόεδρός της από το έτος 2001 και το οποίο εξετάστηκε παράλληλα με την υπό αναφορά πρόταση νόμου στις 14 Ιουνίου 2005.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του νέου περιβάλλοντος απελευθέρωσης της αγοράς. Ο ίδιος δήλωσε, μάλιστα, ότι όλες οι προηγμένες κοινωνίες τοποθετούνται θετικά στην εισαγωγή του υπό αναφορά θεσμού, παρ’ όλο που η συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο θέμα κρίνεται και αξιολογείται ως εξαιρετικά πολύτιμη.

Η υπό αναφορά πρόταση νόμου, σύμφωνα με τον εισηγητή, προβλέπει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Το διορισμό Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών, τη θητεία και τις απολαβές του.

2. Την ανεξαρτησία του επιτρόπου.

3. Τους σκοπούς του διορισμού του επιτρόπου.

4. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

5. Τη διαδικασία διερεύνησης υποθέσεων από τον επίτροπο.

6. Τη συνεργασία του επιτρόπου με αρμόδιες κρατικές αρχές κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων.

7. Τις εξουσίες του επιτρόπου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

8. Την υποχρέωση του επιτρόπου για υποβολή έκθεσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

9. Την υποχρέωση του επιτρόπου για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των ερευνών και στατιστικών που διεξάγει σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο.

10. Την υποχρέωση εχεμύθειας από πλευράς του επιτρόπου και των λειτουργών του Γραφείου του.

11. Την προστασία του επιτρόπου.

12. Τη δημιουργία Γραφείου και τη στελέχωση αυτού.

13. Τους κώδικες πρακτικής.

14. Τα αδικήματα και τις προβλεπόμενες ποινές.

Ο ίδιος εισηγητής, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, παρέθεσε αναλυτικά στην επιτροπή τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του επιτρόπου, όπως αυτές καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Διασφαλίζει την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και στοχεύοντας σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας τους.

2. Διερευνά καταγγελίες εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψή του, κατά την κρίση του επιτρόπου, παραβιάζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία, τα δικαιώματα και την ασφάλεια των καταναλωτών, εφόσον επηρεάζει άμεσα και προσωπικά οποιοδήποτε πρόσωπο.

3. Επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα υποθέσεων που αφορούν τα δικαιώματα, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

4. Ενημερώνει το κοινό για τα πορίσματα των ερευνών που διεξάγει, αν από αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά ή υπηρεσίες που προσφέρονται ή πρακτική που ακολουθείται στο εμπόριο ενδέχεται να παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία, τα δικαιώματα και την υγεία των καταναλωτών.

5. Παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση στο κοινό σε σχέση με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους καταναλωτές και τους συνδέσμους καταναλωτών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι, παρ’ όλο που το υπουργείο του πάντοτε υποστηρίζει την υιοθέτηση θεσμών που στοχεύουν στην προστασία του καταναλωτή, δεν απαιτείται η προώθηση πρότασης νόμου για τους λόγους που παρέθεσε σε γραπτό υπόμνημα και οι οποίοι συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Οι εξουσίες που προτείνεται να δοθούν στον Επίτροπο Προστασίας Καταναλωτών είναι ήδη εκχωρημένες με βάση ισχύουσες νομοθεσίες, περίπου είκοσι οκτώ, στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, στο διευθυντή και τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σε οκτώ από αυτές παρέχεται η ευχέρεια σε νόμιμα συστημένους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προστασία συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια για λήψη μέτρων, σε περιπτώσεις που επηρεάζονται τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.

2. Αντίστοιχοι θεσμοί και δίκτυα που προωθούνται ή/και ήδη λειτουργούν, όπως η προωθούμενη νομοθεσία για εξώδικη επίλυση μικροδιαφορών των καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό Δίκτυο (EEJ-NET), το δίκτυο “SOLVIT” για επίλυση προβλημάτων από λανθασμένη ή ελλιπή εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθεσιών από εθνικές ή τοπικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών κ.ά., πιστεύεται ότι ενισχύουν το όλο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών.

3. Η αναμενόμενη, στα πλαίσια οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου προς τις τράπεζες αναφορικά με συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής, λειτουργία της επιτροπής που ήδη συστάθηκε για διερεύνηση παραπόνων των καταναλωτών θα βοηθήσει παραπέρα στην προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτό.

4. Η κρατική χορηγία προς τους συνδέσμους καταναλωτών, που ήταν ύψους £60.000 από το 2005, πιστεύεται ότι ενισχύει επικουρικά τους συνδέσμους στην προσπάθειά τους να περιφρουρήσουν την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

5. Η λειτουργία του θεσμού της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού συνιστά ικανοποιητικό βήμα εξέτασης προσωπικών ή και συλλογικών υποθέσεων που σχετίζονται με οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.

6. Η λειτουργία αντίστοιχου θεσμού στην Ελλάδα, του Συνηγόρου του Καταναλωτή, στοχεύει στον έλεγχο των διαδικασιών και αποτελεσμάτων της εξέτασης παραπόνων των καταναλωτών από τους διαιτητές-μεσολαβητές που λειτουργούν σε νομαρχιακό επίπεδο. Στην περίπτωσή μας δεν έχει ακόμη λειτουργήσει ο θεσμός αυτός της εξωδικαστικής επίλυσης μικροδιαφορών καταναλωτών με συνοπτικές διαδικασίες.

7. Η προτεινόμενη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών θα απαιτήσει πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το υπάρχον δημοσιονομικό έλλειμμα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών περιορίστηκε να δηλώσει ότι με την υπό αναφορά πρόταση νόμου εξυπακούεται αύξηση των εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι με τον προτεινόμενο νόμο εξυπακούεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και ως τέτοιος έπρεπε να προέλθει από την εκτελεστική εξουσία ή να συναινέσει σ’ αυτόν η εκτελεστική εξουσία και, ως εκ τούτου, τελικά είναι θέμα πολιτικής απόφασης.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο για καθαρά συνταγματικούς λόγους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην πρόταση νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω απόψεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας θέτει την υπό αναφορά πρόταση νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

16 Νοεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων