Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κίκης Γιάγκου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Καίτη Κληρίδου
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ανδρούλα Βασιλείου, Καίτη Κληρίδου, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γιώργο Περδίκη και Γιάννο Λαμάρη, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, εκπρόσωποι του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, εκπρόσωποι του τηλεοπτικού σταθμού SIGMA TV, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΑΝΤΕΝΝΑ TV, LUMIERE TV, MEGA TV και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η μετάδοση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ειδικού δελτίου ειδήσεων καταληπτού από κωφά άτομα μεταξύ των ωρών 12.00 και 24.00, διάρκειας τουλάχιστο πέντε λεπτών, και επιπρόσθετα να καθοριστεί ως υποχρεωτική η εξασφάλιση από αυτούς τόσο του ότι οι υπότιτλοι ακολουθούν τους κανόνες της γλωσσικής πολιτικής της Δημοκρατίας όσο και του ότι το ύψος των γραμμάτων είναι τουλάχιστον ίσο με το ένα τριακοστό (1/30) του ύψους της οθόνης.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων των κωφών ατόμων με την υποχρεωτική μετάδοση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα σε πλήρη οθόνη, καθώς και με τη διαμόρφωση των υποτίτλων, ώστε να καταστούν πιο ευανάγνωστοι από τα κωφά άτομα ή από τα άτομα με περιορισμένο πρόβλημα στην όραση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, παρ’ όλο που δήλωσαν πως συμφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση, που στοχεύει στην αναβάθμιση των τηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται προς τα κωφά άτομα και τα άτομα με μειωμένη όραση, διατύπωσαν τις πιο κάτω παρατηρήσεις/εισηγήσεις:

1. Τα προτεινόμενα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου είναι πολύ περιορισμένα, γιατί αφορούν μόνο κωφά άτομα ή άτομα με περιορισμένη ακοή. Με την έλευση των ψηφιακών τηλεοπτικών μεταδόσεων αναμένεται ότι θα παρέχονται μεγαλύτερες τεχνικές και δυνατότητες για ουσιαστική αναβάθμιση των τηλεοπτικών υπηρεσιών που προσφέρονται γενικότερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι υπηρεσίες αυτές θα περιληφθούν στο νομοθετικό πλαίσιο που θα ετοιμαστεί από την εκτελεστική εξουσία και το οποίο θα διέπει τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται ψηφιακά.

2. Η προτεινόμενη χρονική περίοδος για μετάδοση του δελτίου ειδήσεων για κωφά άτομα μεταξύ των ωρών 12.00 και 24.00 είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα να παρέχεται η ευχέρεια στους τηλεοπτικούς σταθμούς να το μεταδίδουν σε ώρα που τα κωφά άτομα να μην μπορούν να επωφεληθούν από τη μετάδοση αυτή. Γι’ αυτό το λόγο, το πιο πάνω χρονικό περιθώριο πρέπει να περιοριστεί μεταξύ των ωρών 17.00 και 22.00.

3. Όσον αφορά τον προτεινόμενο καθορισμό του ελάχιστου ύψους των γραμμάτων των υποτίτλων στο ένα τριακοστό του συνολικού ύψους της τηλεοπτικής οθόνης, υποστήριξαν πως μια τέτοια ρύθμιση θα δημιουργήσει τεχνικό πρόβλημα, γιατί το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί σε ακέραιο αριθμό, σε σχέση με τις 625 οριζόντιες γραμμές από τις οποίες αποτελείται η τηλεοπτική οθόνη στο σύστημα μετάδοσης SECAM/PAL που χρησιμοποιείται σήμερα στην Κύπρο. Γι’ αυτό το λόγο, για το ύψος των γραμμάτων πρέπει να οριστεί ένας αντίστοιχος αριθμός οριζόντιων γραμμών του συγκεκριμένου σε χρήση συστήματος.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε τη βελτίωση των προνοιών της πρότασης νόμου από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δήλωσε πως η Αρχή συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση και επισήμανε το γεγονός πως, παρ’ όλο που η μετάδοση δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα δεν είναι υποχρεωτική από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, τόσο το ΡΙΚ όσο και οι ιδιωτικοί σταθμοί μετά από σχετικές υποδείξεις της Αρχής περιέλαβαν στα σύντομα απογευματινά δελτία ειδήσεων που μεταδίδουν ταυτόχρονη προβολή δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος, πέραν των προνοιών της πρότασης νόμου, η δυνατότητα πρόσβασης των κωφών ατόμων στα τηλεοπτικά προγράμματα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα δελτία ειδήσεων, επικαλούμενος άλλες χώρες στις οποίες έχει λειτουργήσει η ψηφιακή τηλεόραση, με αποτέλεσμα η πρόσβαση των ατόμων αυτών στα τηλεοπτικά προγράμματα να είναι διευρυμένη με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών μεθόδων. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος, με την αναμενόμενη εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης και μέσα στα πλαίσια της τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, η Αρχή θα εισηγηθεί και τη συμπερίληψη ειδικών προνοιών σ’ αυτήν που να αφορούν την εισαγωγή υπηρεσιών από τις ψηφιακές πλατφόρμες, όπως οπτικές, λεκτικές ή ηχητικές επεξηγήσεις για την καλύτερη πρόσβαση στις τηλεοπτικές εκπομπές των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σχολιάζοντας ειδικότερα τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ο πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι το προτεινόμενο χρονικό πλαίσιο για προβολή από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ειδικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα είναι πολύ μεγάλο και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως αυτό περιοριστεί μεταξύ των ωρών 17.00 και 21.00. Αναφερόμενος στην προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά το μέγεθος των γραμμάτων των υποτίτλων, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως αυτό καθοριστεί σε σχέση με τις 625 οριζόντιες γραμμές από τις αποτελείται η τηλεοπτική οθόνη στην υφιστάμενη αναλογική τεχνολογία, τονίζοντας παράλληλα πως απαιτείται η διερεύνηση του θέματος από ειδικούς εμπειρογνώμονες πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης στο θέμα αυτό από τη Βουλή.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου και παράλληλα εισηγήθηκε όπως το προτεινόμενο σ’ αυτό χρονικό διάστημα για προβολή από τους σταθμούς του υπό αναφορά δελτίου ειδήσεων περιοριστεί μεταξύ των ωρών 17.30 και 21.30 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στα οποία απευθύνεται. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε την αύξηση της προτεινόμενης διάρκειάς του από πέντε λεπτά σε οκτώ λεπτά. Περαιτέρω, δήλωσε πως, σε περίπτωση που αποφασιστεί η μεταφορά του χρόνου προβολής του εν λόγω δελτίου ειδήσεων σε ώρες κατά τις οποίες θα εξυπηρετούνται καλύτερα τα κωφά άτομα και οι οποίες θα εμπίπτουν σε χρόνο υψηλής τηλεθέασης των σταθμών, ενδεχομένως οι τηλεοπτικοί σταθμοί να αντιμετωπίσουν οικονομικό κόστος, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαθέτει κάποια κονδύλια από τα ποσά που εισπράττει από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλει στους τηλεοπτικούς σταθμούς ως οικονομική ενίσχυση προς αυτούς.

Ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, εκφράζοντας την ικανοποίηση των οργανώσεων των αναπήρων για την κατάθεση της υπό αναφορά πρότασης νόμου στη Βουλή, δήλωσε πως η συνομοσπονδία υιοθετεί τους σκοπούς της πρότασης νόμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά τους υποτίτλους, παρ’ όλο που εξυπηρετεί τα άτομα με μειωμένη όραση, δεν εξυπηρετεί τα κωφά άτομα, λόγω των δυσκολιών που αυτά αντιμετωπίζουν στην κατανόηση του γραπτού λόγου. Επιπρόσθετα, επισήμανε πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων θα πρέπει το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα να μεταδίδεται αμέσως μετά το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων των σταθμών και σε ολόκληρη την τηλεοπτική οθόνη, ώστε οι κινήσεις να είναι ευδιάκριτες.

Οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ ανέφεραν ότι το ίδρυμα, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση, τάσσεται υπέρ της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων των κωφών, γι’ αυτό και το ίδιο μεταδίδει καθημερινά ειδικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων για τα κωφά άτομα στη νοηματική γλώσσα γύρω στις 18.30 με υποτίτλους, παρ’ όλο που με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχει τέτοια υποχρέωση, γιατί θέση του είναι πως για την ικανοποίηση αιτημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι, σχολιάζοντας τη θέση που διατυπώθηκε από τους εκπροσώπους της ΚΥΣΟΑ για τη μετάδοση του εν λόγω δελτίου ειδήσεων σε πλήρη οθόνη, δήλωσαν πως τέτοια ρύθμιση θα δημιουργήσει πρόβλημα στην προβολή και άλλων εικόνων, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν όπως η μετάδοσή του καταλαμβάνει το ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης. Τέλος, τόνισαν πως πρωταρχικός στόχος του ιδρύματος είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, γι’ αυτό και το ΡΙΚ θα μεταφέρει τη μετάδοση του δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα από τις 18.30 που προβάλλεται σήμερα στις 19.00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

Ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού SIGMA TV δήλωσε πως οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς τους, μεταδίδουν δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα γύρω στις 17.00 το απόγευμα. Σχολιάζοντας ο ίδιος εκπρόσωπος τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, διαφώνησε με τον καθορισμό του χρονικού πλαισίου μετάδοσης του εν λόγω δελτίου κατά τις συγκεκριμένες ώρες, υποστηρίζοντας πως τέτοια ρύθμιση θα αποτελεί επέμβαση στον προγραμματισμό των εκπομπών των σταθμών, γι’ αυτό και εισηγήθηκε να αποφασίζεται από τον ίδιο το σταθμό ο χρόνος που αυτό θα προβάλλεται. Περαιτέρω, τόνισε πως η μεταφορά του δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα είτε πριν είτε μετά το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών θα επιφέρει σ’ αυτούς τεράστιο κόστος, γιατί το όλο θέμα είναι συνυφασμένο με την τηλεθέαση. Αναφορικά με την εισήγηση που υποβλήθηκε για προβολή του εν λόγω δελτίου σε ολόκληρη την τηλεοπτική οθόνη, δήλωσε πως τέτοια ρύθμιση θα δημιουργήσει πρόβλημα στην προβολή και άλλων εικόνων. Τέλος, εισηγήθηκε τη διαγραφή της προτεινόμενης πρόνοιας που αφορά τους υποτίτλους, αφού, όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της ΚΥΣΟΑ, αυτή δε θα είναι χρήσιμη στα κωφά άτομα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ως ακολούθως:

1. Με τη διαγραφή από αυτό της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το ύψος των γραμμάτων των υποτίτλων καθορίζεται τουλάχιστο στο ένα τριακοστό του συνολικού ύψους της οθόνης.

2. Με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το δελτίο ειδήσεων που θα προβάλλεται στη νοηματική γλώσσα να καταλαμβάνει τουλάχιστο το ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης.

3. Με την τροποποίηση, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος, του ΑΔΗΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, του χρονικού πλαισίου μετάδοσης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς του ειδικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, ώστε αυτό να προβάλλεται μεταξύ των ωρών 19.00 και 22.00, αντί μεταξύ των ωρών 12.00 και 24.00 όπως αρχικά προβλεπόταν.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής και δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα εισηγείται όπως το πιο πάνω χρονικό διάστημα περιοριστεί μεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως, στα πλαίσια εκπόνησης ειδικής μελέτης για το πρόσθετο κόστος που θα επιφέρει στους σταθμούς η εφαρμογή των προνοιών της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, μελετήσει το ενδεχόμενο οικονομικής ενίσχυσης των σταθμών.

 

 

3 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων