Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 9ης Φεβρουαρίου και 30ής Μαρτίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, με απώτερο στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσής τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή, ταυτόχρονα με την πρόταση για πλήρωση θέσης, να υποβάλλει πρόταση και για πλήρωση της θέσης προαγωγής που κενούται στο αμέσως κατώτερο επίπεδο ως αποτέλεσμα της πλήρωσης της θέσης αυτής.

2. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη συμβουλευτική επιτροπή δύο μελών τα οποία δεν ακολουθούν κατ’ ανάγκη ιεραρχικά τον προϊστάμενο, έτσι ώστε αφενός να παρέχεται η ευχέρεια συμμετοχής λειτουργών που είναι γνώστες των απαιτήσεων των υπό πλήρωση θέσεων και αφετέρου να καθίσταται πιο ευέλικτη η σύγκληση της συμβουλευτικής επιτροπής.

3. Παρέχεται η ευχέρεια στη συμβουλευτική επιτροπή να προκαθορίζει βαθμό επιτυχίας στη γραπτή εξέταση και να καλεί σε προφορική εξέταση μόνο τους επιτυχόντες σε αυτήν, έτσι ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που υποβάλλονται σε προφορική εξέταση. Επίσης, καθορίζεται ότι η βαρύτητα που θα αποδίδεται στη γραπτή εξέταση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του 60%.

4. Καθορίζεται ότι η συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώνει το έργο της εντός έξι μηνών από την ημέρα λήψης των αιτήσεων και σε αντίθετη περίπτωση να ενημερώνει το γραμματέα της ΕΔΥ για τους λόγους της μη τήρησης του χρονικού αυτού πλαισίου.

5. Μειώνεται ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον προκαταρκτικό κατάλογο ή συστήνονται από τη συμβουλευτική επιτροπή στο τριπλάσιο, αντί του τετραπλάσιου, που ισχύει σήμερα, του αριθμού των υπό πλήρωση κενών θέσεων, ώστε η διαδικασία ενώπιον της ΕΔΥ να ολοκληρώνεται πιο σύντομα.

6. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετο προσόν ή πλεονέκτημα με βάση το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης προτιμώνται έναντι των ανθυποψηφίων τους.

7. Προστίθεται νέο άρθρο το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία επανεξέτασης πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού και θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής μετά από ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη νομολογία.

8. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση των δημόσιων υπαλλήλων για δήλωση, ανά τριετία, των περιουσιακών τους στοιχείων και συγκεκριμένα προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου (2) του άρθρου 66.

9. Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 68, με το οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία που ακολουθείται από την ΕΔΥ σε περίπτωση πτώχευσης υπαλλήλου, από νέες.

Οι εκπρόσωποι της ΕΔΥ και της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τις διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου διαπιστώθηκε από μέλη της επιτροπής ότι, παρά την εκφρασθείσα πρόθεση των κυβερνητικών αρμοδίων όπως το ζήτημα της κατοχής πρόσθετου προσόντος ρυθμιστεί σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία, η εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης, όπως αυτή προβλέπεται στο νομοσχέδιο, ενδέχεται να έχει αντίθετο αποτέλεσμα, στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ίσοι ως προς τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής αλλά όχι ως προς το κριτήριο της αρχαιότητας, οπότε το πρόσθετο προσόν δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη κατάργηση της διάταξης του εδαφίου (2) του άρθρου 66 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση δημόσιου υπαλλήλου να υποβάλλει, ανά τριετία, δήλωση για τυχόν μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων του ιδίου, του συζύγου και των τέκνων του που προστατεύονται και συντηρούνται από αυτόν.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν στην επιτροπή ότι η εν λόγω διάταξη παρέμεινε ανενεργός λόγω του διοικητικού κόστους που θα συνεπαγόταν η εφαρμογή της και των αμφιβολιών αναφορικά με το κατά πόσο αυτή θα είχε οποιοδήποτε ουσιαστικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι, τόσο για συνταγματικούς λόγους όσο και για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η δήλωση αυτή πρέπει να περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του υπαλλήλου και των ανήλικων τέκνων του και δεν μπορεί να επεκτείνεται στα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου και των ενήλικων τέκνων του. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) του υπό αναφορά άρθρου, θα συνεχίσει να παρέχεται η ευχέρεια για διεξαγωγή έρευνας για εξακρίβωση της προέλευσης των οικονομικών πόρων υπαλλήλου, σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία. Για τους λόγους αυτούς το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε σκόπιμο να προτείνει τη διαγραφή της εν λόγω υποχρέωσης που προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 66.

Για το ίδιο ζήτημα η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι στην έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης υπήρξε σύσταση για θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση ανώτατων αξιωματούχων της Δημοκρατίας να δηλώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παρ’ όλον ότι τέτοια υποχρέωση δεν προβλεπόταν στην εν λόγω έκθεση σε σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους, υπήρξε προτροπή για ενεργοποίηση της σχετικής πρόνοιας του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόνοια είχε τεθεί υπόψη της Επιτροπής GRECO στα πλαίσια απάντησης σε σχετικό ερωτηματολόγιό της.

Συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, η ίδια εκπρόσωπος, απαντώντας γραπτώς σε σχετικό ερώτημα της επιτροπής, ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις που εξασφάλισε από την Επιτροπή GRECO, στα πλαίσια των αξιολογήσεων χωρών μελών, όταν δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στη νομοθεσία χώρας μέλους, δεν υποβάλλεται σύσταση για θέσπιση τέτοιας νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω και αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου επιφέροντας σ’ αυτό ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Ένα μόνο από τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής θα είναι δυνατό να μην ακολουθεί κατ’ ανάγκη ιεραρχικά τον προϊστάμενο.

· Η βαρύτητα που θα αποδίδεται στη γραπτή εξέταση από τη συμβουλευτική επιτροπή δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του 80%.

· Σε περίπτωση διεξαγωγής μόνο γραπτής εξέτασης, ο αριθμός των υποψηφίων που θα περιλαμβάνονται στον προκαταρκτικό κατάλογο ή θα συστήνονται από τη συμβουλευτική επιτροπή θα είναι τριπλάσιος του αριθμού των υπό πλήρωση κενών θέσεων, ενώ, στην περίπτωση διεξαγωγής μόνο προφορικής εξέτασης ή προφορικής και γραπτής, ο αριθμός αυτός θα είναι τετραπλάσιος.

· Οι διατάξεις που αφορούν την κατοχή πρόσθετου προσόντος διαγράφονται, ώστε το θέμα αυτό να συνεχίσει να ρυθμίζεται με βάση την υπάρχουσα νομολογία.

· Οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση των δημόσιων υπαλλήλων να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων διατηρούνται σε ισχύ.

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω τροποποιήσεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγήθηκε την περαιτέρω τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 του βασικού νόμου, που ρυθμίζουν τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού, πρώτου διορισμού και προαγωγής και προαγωγής, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι θα πρέπει να καταγράφεται στα πρακτικά και να αιτιολογείται η γενική εντύπωση του προϊσταμένου του οικείου τμήματος καθόσον αφορά την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική εξέταση.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι υιοθετεί την πιο πάνω εισήγηση, ενώ ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των Ενωμένων Δημοκρατών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και των Ενωμένων Δημοκρατών, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων