Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την υγιεινή παραγωγή τροφίμων, όπως αυτό διαμορφώνεται με την υιοθέτηση των νέων κοινοτικών κανονισμών από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ειδικότερα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε μεταξύ άλλων να θεσμοθετηθούν τα ποινικά αδικήματα και η επιβολή διοικητικών προστίμων, που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή του δεσμευτικού κοινοτικού κεκτημένου.

Επισημαίνεται πως, παρά το γεγονός ότι οι κοινοτικοί κανονισμοί με βάση το άρθρο 249 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ισχύουν άμεσα σε κάθε κράτος μέλος χωρίς την ανάγκη θέσπισης ημεδαπής νομοθεσίας, κανόνας ο οποίος επιβεβαιώνεται και από το άρθρο 4 του κυρωτικού νόμου για τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των άλλων εννέα χωρών, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ανάγκη για καθορισμό τόσο της αρμόδιας αρχής όσο και των ποινικών αδικημάτων και των διοικητικών προστίμων που θα επιβάλλονται.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προβλέπονται τα εξής:

1. Η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου στοχεύει στην εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανονισμούς 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006. Οι κανονισμοί αυτοί συγκεκριμένα αφορούν:

- την υγιεινή των τροφίμων (Κανονισμός 852/2004),

- τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Κανονισμός 853/2004),

- τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (Κανονισμός 854/2002),

- τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (Κανονισμός 882/2004),

- τα μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα (Κανονισμός 2073/2005),

- τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα (Κανονισμός 2074/2005),

- τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας (Κανονισμός 2075/2005) και

- τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών (Κανονισμός 2076/2005).

2. Για την υιοθέτηση των κοινοτικών κανονισμών επιβάλλεται η όσο το δυνατό συντομότερη τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου και δεν υπάρχει δυνατότητα για διαφοροποίηση ή παρέκκλιση από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

3. Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες ή άλλες οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων και οι επηρεαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων