Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα (Συνεισφορά του Κράτους) (Κυρωτικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα (Συνεισφορά του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα) (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας που το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λυθροδόντα έχει συνάψει με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λυθροδόντα για την παραχώρηση προς αυτό δανείου συνολικού ύψους £1.208.000, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του κράτους για την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι επίσης η κύρωση της συμφωνίας που το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λυθροδόντα έχει συνάψει με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λυθροδόντα για την παραχώρηση προς αυτό δανείου συνολικού ύψους £302.000, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα για την κατασκευή του ίδιου έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, μετά από σχετικές οδηγίες του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, για το υπό αναφορά δάνειο, ύψους £1.510.000, έγινε διαχωρισμός των συμβολαίων της κυβερνητικής συνεισφοράς και της συνεισφοράς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα και, ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση δύο νομοσχεδίων για την κύρωση των πιο πάνω δανείων.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι η κοινότητα Λυθροδόντα, πέραν του γεγονότος ότι αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα με το αποχετευτικό της σύστημα, βρίσκεται μέσα στις είκοσι οκτώ κοινότητες στις οποίες, για σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα πρέπει μέχρι το έτος 2012 να κατασκευαστούν κεντρικά αποχετευτικά συστήματα και τα λύματα να τυγχάνουν τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Οι όροι σύναψης του δανείου είναι οι ακόλουθοι:

1. Διευκόλυνση: Δάνειο τακτής προθεσμίας ύψους £1.510.000,00, πληρωτέο σε δεκαπέντε ίσες ετήσιες δόσεις, αρχίζοντας από την 31η Ιανουαρίου 2007.

2. Επιτόκιο: Βασικό επιτόκιο 4,25%, όπως είναι τώρα, πλέον περιθώριο 0,75%, σύνολο επιτοκίου 5,00%.

3. Εξασφάλιση: Με κυβερνητική εγγύηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των δύο πιο πάνω αναφερόμενων συμφωνιών δανείου.

 

3 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων