Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Σύμβασης περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Επίπεδα) (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί της Σύμβασης Προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Σωτήρης Σαμψών Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Αγγελίδης Ντίνος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Πρωτοκόλλου του 1996 της Σύμβασης Αρ. 147 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί Ελαχίστων Επιπέδων σε Εμπορικά Πλοία του 1976, η προσχώρηση στο οποίο αποφασίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2006.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, το Πρωτόκολλο του 1996 αποσκοπεί στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της Σύμβασης Αρ. 147 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί Ελαχίστων Επιπέδων σε Εμπορικά Πλοία του 1976. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου αποτελεί πρώτιστη υποχρέωση της Δημοκρατίας, που απορρέει από το Μνημόνιο των Παρισίων αναφορικά με τον έλεγχο του κράτους του λιμένα, επειδή η σύμβαση και κατ’ επέκταση το πρωτόκολλο αποτελούν υποχρεωτικό μέσο ελέγχου κατά τον έλεγχο του κράτους του λιμένα.

Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 21ης Οκτωβρίου 2005 στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας από ομάδα εποπτείας του Μνημονίου των Παρισίων αναφορικά με τον έλεγχο του κράτους του λιμένα εκφράστηκε δυσαρέσκεια από την εν λόγω ομάδα για το γεγονός ότι δεν έχει κυρωθεί ακόμη από την Κυπριακή Δημοκρατία το εν λόγω πρωτόκολλο, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί υποχρεωτικό μέσο ελέγχου κατά τον έλεγχο του κράτους του λιμένα. Σημειώνεται επίσης ότι η μη κύρωση του πρωτοκόλλου αποτελεί τροχοπέδη στην εισδοχή της Δημοκρατίας ως μέλους του Μνημονίου των Παρισίων και ότι η προθεσμία που έχει τεθεί από το Μνημόνιο των Παρισίων αναφορικά με την κύρωση του πρωτοκόλλου είναι ο Μάρτιος του 2006.

Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση της σύμβασης προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία έγινε στο Λουξεμβούργο στις 14 Απριλίου 2005 και με την οποία προσχωρεί και η Κυπριακή Δημοκρατία στη Σύμβαση της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές του 1980, καθώς και στα πρωτόκολλα της σύμβασης αυτής.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφεραν στην επιτροπή ότι η Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το Εφαρμοστέο Δίκαιο και τα δύο πρωτόκολλά της είχαν κυρωθεί, ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, με τον κυρωτικό νόμο αρ. 31(ΙΙΙ) 2002, ο οποίος θα ετίθετο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια απόφαση δεν προωθήθηκε για λήψη από το Υπουργικό Συμβούλιο ενόψει του ότι στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει να ρυθμίσει συνολικά το θέμα για όλα τα κράτη μέλη της τελευταίας διεύρυνσης, πράγμα το οποίο έγινε με την υπογραφή της προωθούμενης τώρα για κύρωση σύμβασης προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών στη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 και στα πρωτόκολλά της.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καταργείται ο περί της Σύμβασης της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές και του Πρώτου και Δεύτερου Πρωτοκόλλου Όσον Αφορά την Ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Κυρωτικός Νόμος του 2002.

Σημειώνεται επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε δέσμευση για επικύρωση της σύμβασης προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, καθώς και στο πρώτο και δεύτερο πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασαν την απόλυτη συμφωνία τους με την κύρωση τόσο του πρωτοκόλλου του 1996, του οποίου η κύρωση προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο, όσο και της σύμβασης προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, της οποίας η κύρωση προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και για τα δύο νομοσχέδια, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου και της συμφωνίας στα οποία τα εν λόγω νομοσχέδια αναφέρονται.

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων