Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £5.500.000 και η διάθεσή του για την κάλυψη των κρατικών ενισχύσεων de-minimis για τον εκσυγχρονισμό των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΠΙ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το σχέδιο ενισχύσεων de-minimis σε όλα τα ΣΠΙ, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25 Αυγούστου 2005 με την υπ’ αριθμόν 62.548 απόφασή του, προβλέπει για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των εν λόγω ιδρυμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό που δε θα υπερβεί τα £18 εκατομ. κατά τη διάρκεια των ετών 2005, 2006 και 2007, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για αναδιάρθρωσή τους. Συναφώς, έχει εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει κατά τη διάρκεια της τριετίας το ακριβές χρονοδιάγραμμα, τη σειρά προτεραιότητας και το συγκεκριμένο ύψος των ενισχύσεων που θα λάβει το κάθε συνεργατικό ίδρυμα.

Μέσα στα ίδια πλαίσια και με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση, ο Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να προωθήσει την άμεση και ταυτόχρονη διαγραφή ποσού ύψους £53,5 εκατομ. του δανείου ‘Α’ και του δανείου ‘Β’ και τη διαγραφή των υπόλοιπων £12 εκατομ. το αργότερο εντός του 2008. Επιπλέον, θα πρέπει να αυξήσει το επιτόκιο στο 5% για το υπόλοιπο των £12 εκατομ. του δανείου ‘Α’ μέχρι την πλήρη διαγραφή του, ώστε να μην υφίσταται οποιαδήποτε επιχορήγηση του κράτους στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δεσμεύθηκε με βάση την αναφερόμενη πιο πάνω υπουργική απόφαση να ζητήσει από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών να ετοιμάσει πρόγραμμα συγχώνευσης των ΣΠΙ, με σκοπό τη σύσταση περιορισμένου αριθμού ΣΠΙ περιφερειακού χαρακτήρα.

Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα ΣΠΙ που έχουν ήδη τύχει ενίσχυσης ήσσονος σημασίας από το ποσό των £7 εκατομ., που έχει ήδη παραχωρηθεί, κατάλογο των ιδρυμάτων που έχουν ήδη συγχωνευθεί, όπως και κατάλογο των ιδρυμάτων που θα συγχωνευθούν. Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2005 η κυβέρνηση παραχώρησε ποσό ύψους £7 εκατομ. για κρατικές ενισχύσεις de-minimis στα ΣΠΙ. Οι εν λόγω κρατικές ενισχύσεις έχουν παραχωρηθεί ήδη με επιτυχία σε 136 ιδρύματα, ενώ αριθμός τέτοιων ιδρυμάτων έχει συγχωνευθεί δημιουργώντας περιφερειακά ιδρύματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση αυτών.

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων