Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να διορθωθούν συντακτικά και άλλα λάθη και παραλείψεις και να καλυφθούν νομικά κενά που διαπιστώθηκαν μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας την 1η Μαΐου 2004.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι επίσης η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε οι διατάξεις του που ρυθμίζουν θέματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, στην αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνά, να συνάδουν με τις διατάξεις του Κανονισμού 2073/2004 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, πέραν των προτεινόμενων φραστικών, συντακτικών και άλλων διορθώσεων, προτείνεται και η τροποποίηση του συντελεστή φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνεται η μολυβδούχα βενζίνη, ώστε να αυξηθεί από τα 19,98 στα 24,23 σεντ το λίτρο. Ο προτεινόμενος συντελεστής είναι ο ελάχιστος συντελεστής φόρου κατανάλωσης που απαιτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μολυβδούχα βενζίνη.

Συναφώς, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η μολυβδούχα βενζίνη δε διατίθεται στην κυπριακή αγορά από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με τις διατάξεις της Οδηγίας 203/96 της 27ης Οκτωβρίου 2003, που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει στη σχετική νομοθεσία να γίνεται πρόβλεψη για τον ελάχιστο απαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση συντελεστή αναφορικά με το εν λόγω προϊόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή για το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της, έκρινε σκόπιμη την υιοθέτηση ξεχωριστών νομοθετικών ρυθμίσεων για κάθε είδος φορολογίας λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το καθένα. Υπό το φως της επισήμανσης αυτής, οι ρυθμίσεις που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης περιλήφθηκαν σε ξεχωριστό κανονισμό, τον υπ’ αριθμόν 2073/2004 της 16ης Νοεμβρίου 2004. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, με την κοινοτική Οδηγία 204/106/ΕΚ έχει τροποποιηθεί η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ, η οποία περιείχε αρχικά τους βασικούς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς εντοπισμού και πρόληψης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης αναφορικά με θέματα ειδικών φόρων κατανάλωσης, ώστε να παύσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της καθόσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών επισήμαναν στην επιτροπή ότι έχει ήδη τροποποιηθεί ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής των Αρμοδίων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τομέα των Άμεσων Φόρων, Ορισμένων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και των Φόρων επί των Ασφαλίστρων Νόμος [Νόμος αρ. 155(Ι) του 2004], ώστε οι διατάξεις του να μην εφαρμόζονται για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Συνεπώς, η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπό έχει να προβλέψει στη βασική νομοθεσία ότι οι σχετικές αναφορές σε σχέση με τα πιο πάνω είναι οι ορθές και αφορούν τον ισχύοντα Κανονισμό 2073/2004 της 16ης Νοεμβρίου 2004.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμο, αφού ενοποιηθούν υπό τον τίτλο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων