Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο διευθυντής του Τμήματος Δασών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του ΚΟΤ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Δασών Νόμου, είναι να ρυθμιστεί η διάθεση/ενοικίαση από το Υπουργικό Συμβούλιο κρατικής δασικής γης σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με βάση το άρθρο 7 του περί Δασών Νόμου [όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Νόμο 34(1) του 2005] παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραχωρεί, διαθέτει ή εκμισθώνει προς το δημόσιο συμφέρον γη, δένδρα ή άλλα ακίνητα σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος με τέτοιους όρους, περιορισμούς και κριτήρια που καθορίζονται σε κανονισμούς.

2. Για την άσκηση της εξουσίας αυτής από το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί (ΚΔΠ 568/2005). Εκ παραδρομής όμως δε συμπεριλήφθηκαν στους δικαιούχους τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διάθεση/ενοικίαση από το Υπουργικό Συμβούλιο κρατικής δασικής γης σ’ αυτά τα πρόσωπα.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

27 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων