Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση μέσα σε Κτηνοτροφικές Περιοχές) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Μαρτίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτικός” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση της εκμίσθωσης σε κτηνοτρόφους κτηνοτροφικών οικοπέδων που είναι ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και βρίσκονται μέσα σε κτηνοτροφικές περιοχές. Στους κανονισμούς αυτούς προβλέπεται επίσης, μεταξύ άλλων, η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του ετήσιου ενοικίου για τα οικόπεδα αυτά.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το ετήσιο μίσθωμα (ενοίκιο) των κτηνοτροφικών οικοπέδων αποτελείται από τα ακόλουθα δύο συστατικά στοιχεία:

α. Το πάγιο μίσθωμα (ενοίκιο για τη γη), που καθορίζεται κατά ομοιόμορφο τρόπο, όπως καθορίζουν «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμοί», δηλαδή το ενοίκιο για την κρατική γη υπολογίζεται με βάση τα συγκριτικά ενοίκια στην περιοχή για κτηνοτροφικούς σκοπούς.

β. Το πρόσθετο μίσθωμα, που αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά του μισθωτή κτηνοτρόφου στην ανάκτηση του κόστους δημιουργίας της υποδομής (δρόμοι, ρεύμα, νερό κ.λπ.) της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής περιοχής. Το ύψος του πρόσθετου μισθώματος θα καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση την εκάστοτε δεδηλωμένη κυβερνητική πολιτική και τις εκάστοτε ισχύουσες πρόνοιες του κοινοτικού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

2. Τόσο το πάγιο όσο και το πρόσθετο μίσθωμα θα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο όμως θα έχει εξουσία να καθορίζει ότι, για σκοπούς συντήρησης, βελτίωσης, καθαριότητας, περιβαλλοντικής αναβάθμισης οποιασδήποτε κτηνοτροφικής περιοχής, μέρος του πρόσθετου μισθώματος, που δε θα υπερβαίνει τις δαπάνες αυτές, θα μπορεί να παραμένει στο ταμείο του οικείου κτηνοτροφικού συνδέσμου, εφόσον υπάρχει και λειτουργεί τέτοιος σύνδεσμος με βάση το νόμο που προνοεί για την ίδρυση κτηνοτροφικών συνδέσμων και την εγκατάσταση κτηνοτροφικών περιοχών.

3. Το αναθεωρημένο μίσθωμα κατά την εκτίμηση υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν βελτιώσεις που έγιναν από το μισθωτή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η πρόνοια σχετικά με την επιβολή πρόσθετου μισθώματος για τη συνεισφορά του κτηνοτρόφου στην ανάκτηση του κόστους δημιουργίας διάφορων έργων υποδομής, γι’ αυτό και ζήτησε τη γνώμη του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με το κατά πόσο η πρόνοια αυτή μπορεί να διαγραφεί.

Σύμφωνα όμως με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, για λόγους τους οποίους ανέλυσε σε έκταση στην επιτροπή, η διαγραφή της πιο πάνω πρόνοιας, καθώς και η διαφοροποίηση των εν λόγω κανονισμών προσκρούουν στις δεσμεύσεις που ήδη έχουν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας.

Όπως επίσης ανέφερε ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, το ύψος του πρόσθετου μισθώματος θα καθορίζεται με βάση την εκάστοτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τρόπο που να συνάδει με την κυβερνητική πολιτική και το εκάστοτε ισχύον κοινοτικό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις. Επομένως, όπως επισήμανε ο ίδιος, οι αποφάσεις αυτές θα μπορεί να έχουν μια ελαστικότητα που θα συνηγορεί υπέρ των συμφερόντων των κτηνοτρόφων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τονίζει ότι αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους του πρόσθετου μισθώματος που προβλέπεται στους κανονισμούς αναμένει ότι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι ιδιαίτερα ελαστικές, ώστε να μην πλήττονται τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων μισθωτών και παράλληλα να ευνοείται η ανάπτυξη της γεωργοκτηνοτροφίας.

Περαιτέρω, η επιτροπή δηλώνει ότι με την προώθηση της έγκρισης των κανονισμών αυτών ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της επιτροπής για μείωση του ενοικίου χρήσης κρατικής γης σε κτηνοτροφικές περιοχές, όπως αυτό έχει ήδη επιτευχθεί με τη συμβολή της επιτροπής και για μείωση παρόμοιων ενοικίων, με την έγκριση άλλων σχετικών κανονισμών, για την εκμίσθωση κρατικής γης και κρατικής δασικής γης για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

27 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων