Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με σχετικό νομοσχέδιο, που ψήφισε η Βουλή πρόσφατα, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 16 Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της εξέτασής τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 67, 73 και 74 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, είναι ο καθορισμός των ακόλουθων:

1. Ο ακριβής τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας των ιατρικών συμβουλίων.

2. Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται κατάλογος ειδικών ιατρών στους οποίους παραπέμπονται για εξέταση οι ασφαλισμένοι.

3. Η σύνθεση και λειτουργία του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου, που θεσπίστηκε με τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία προβλέπεται η σύσταση δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου, που θα επανεξετάζει ιεραρχικές προσφυγές για αποφάσεις ή γνωματεύσεις του ιατρικού συμβουλίου.

Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης των αιτητών για παροχές λόγω ασθένειας, ανικανότητας και αναπηρίας.

Εισάγοντας τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι με τη σύσταση δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα τόσο από πλευράς Βουλής όσο και από πλευράς της κοινωνίας.

Με το δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο, συνέχισε ο ίδιος, επιτυγχάνεται δικαιότερη και σωστότερη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων που ζητούν τη χορήγηση παροχής εξαιτίας κοινής ασθένειας, καθώς και επαγγελματικών βλαβών, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το αίτημά τους απορριφθεί από το ιατρικό συμβούλιο και ο αιτητής βάσιμα πιστεύει ότι η αίτησή του κρίθηκε λανθασμένα.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν έφεραν ένσταση στην υιοθέτηση των εν λόγω κανονισμών.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών, όλα τα μέλη της επιτροπής τόνισαν τη σημασία της ύπαρξης δευτεροβάθμιου οργάνου που θα ασκεί έλεγχο στις αποφάσεις των ιατρικών συμβουλίων.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ανομοιομορφία στα προσόντα που πρέπει να κατέχει το πρόσωπο το οποίο θα διοριστεί πρόεδρος του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου και στα προσόντα που πρέπει να κατέχει το πρόσωπο που θα διοριστεί αναπληρωτής πρόεδρος.

Επίσης, τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι στους προτεινόμενους κανονισμούς δεν καθορίζεται ο ακριβής αριθμός θητειών για τις οποίες μπορεί να επαναδιοριστεί στη θέση του προέδρου του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου το ίδιο πρόσωπο.

Δεδομένων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφάσισε την τροποποίηση των κανονισμών, ώστε:

1. ο πρόεδρος του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου να μπορεί να επαναδιοριστεί για μια ακόμη θητεία,

2. ο αναπληρωτής πρόεδρος του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου που θα διοριστεί να πρέπει να είναι κάτοχος των ίδιων προσόντων που απαιτούνται για τη θέση του προέδρου.

Τέλος, παρά τη διαφωνία που εξέφρασε το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε ότι η αμοιβή του θεράποντος ιατρού, ο οποίος θα συνοδεύει τον αιτητή που θα παραστεί ενώπιον του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου, θα καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, νοουμένου ότι η προσφυγή στο δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο θα επιτύχει.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την επιτροπή.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης των καταλόγων των ιατρών οι οποίοι διορίζονται από το διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέλη των ιατρικών συμβουλίων.

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων