Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «O περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άγις Αγαπίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Ανδρέας Αγγελίδης Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χριστόδουλο Ταραμουντά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 23 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, ώστε η κατά τόπον αρμοδιότητα των οικογενειακών δικαστηρίων να επεκταθεί και σε διαφορές που αφορούν ανήλικο και στην περίπτωση που ο ανήλικος διαμένει στο εξωτερικό, ενώ ο εναγόμενος διαμένει στην Κύπρο

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή της ειδικής δωσιδικίας ακίνητης και κινητής περιουσίας για τις περιπτώσεις που σύζυγοι απέκτησαν περιουσία στην Κύπρο και για διάφορους λόγους εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, η πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση καθίσταται αναγκαία, επειδή στην περίπτωση διαζευγμένης μητέρας που εγκαταλείπει την Κύπρο μαζί με τα ανήλικα τέκνα της τα οικογενειακά δικαστήρια της Κύπρου δεν έχουν το δικαίωμα να εκδικάσουν την αγωγή διατροφής εναντίον του Κυπρίου πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Κύπρο. Δυνάμει της υφιστάμενης πρόνοιας του νόμου, σε περίπτωση διαζυγίου και μετάβασης του τέκνου μαζί με τη μητέρα του στο εξωτερικό, η έγερση τέτοιας αγωγής μπορεί να γίνει μόνο στον τόπο διαμονής του τέκνου στο εξωτερικό. Όπως ο εισηγητής των προτάσεων νόμου εξήγησε, αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα απόδειξης των εισοδημάτων του Κυπρίου πατέρα, αλλά και τεράστια προβλήματα εκτέλεσης μιας τέτοιας απόφασης. Ο ίδιος επισήμανε στην επιτροπή το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών γυναικών που, μετά το διαζύγιό τους από τον Κύπριο σύζυγό τους, εγκαταλείπουν την Κύπρο επιστρέφοντας στην πατρίδα τους μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους.

Ως προς τη δεύτερη προτεινόμενη τροποποίηση, ο εισηγητής της ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στη λέξη “διαμονή” στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, για να δικαιούται το οικογενειακό δικαστήριο να εκδικάσει οποιοδήποτε θέμα γαμικής ή οικογενειακής διαφοράς, π.χ. θέματα γονικής μέριμνας, διατροφής, αναγνώρισης τέκνου, περιουσιακών σχέσεων, πρέπει τουλάχιστον ο ένας από τους διαδίκους να έχει διαμονή εντός της Δημοκρατίας για συνεχή περίοδο πέραν των τριών μηνών. Η πρόνοια αυτή δημιουργεί αρνησιδικία σε βάρος των συζύγων οι οποίοι απέκτησαν, διαρκούντος του γάμου, περιουσία στην Κύπρο, κινητή ή ακίνητη, και για διάφορους λόγους αμφότεροι εγκατέλειψαν την Κύπρο και ευρίσκονται στο εξωτερικό.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι διάταξη στον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο δε συνάδει με σχετική διάταξη του περί Γάμου Νόμου που ρυθμίζει το ίδιο θέμα. Συγκεκριμένα, ενώ στον περί Γάμου Νόμο προβλέπεται ότι η συνεχής διάσταση για τετραετία είναι αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού των σχέσεων μεταξύ των συζύγων, στον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο προβλέπεται η συνεχής διάσταση για πενταετία ως αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να προβεί στην τροποποίηση της σχετικής διάταξης του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί Γάμου Νόμο, ο οποίος είναι και νεότερος νόμος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού ενοποίησε τις δύο υπό συζήτηση προτάσεις νόμου σε ένα κείμενο και αφού πρόσθεσε σ’ αυτό την αναφερόμενη πιο πάνω τροποποίηση, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμο υπό τον τίτλο «Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων