Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αναγνώρισης της Νοηματικής Γλώσσας Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου  
Θάσος Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Τάκης Χατζηγεωργίου Καίτη Κληρίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 10 Μαρτίου 2005 από τους βουλευτές κ. Ανδρούλα Βασιλείου, Καίτη Κληρίδου, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γιώργο Περδίκη και Γιάννο Λαμάρη, σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Δεκεμβρίου 2005 και 22 Μαρτίου 2006.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΝΟΠΑΔ), εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Κωφών, της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών, του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης της Σχολής Κωφών και του Ταμείου Ευημερίας της Σχολής Κωφών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας και η χρησιμοποίησή της ως προσόντος στα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις όπου δημόσιοι υπάλληλοι εκτελούν καθήκοντα που αφορούν κωφούς ή τα καθήκοντά τους επιβάλλουν τη συνεργασία με κωφά άτομα.

Κατά την έναρξη της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι το υπουργείο του επιθυμεί την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας, γι’ αυτό και προωθείται ήδη η καταγραφή της νοηματικής γλώσσας με τον καταρτισμό ειδικής επιτροπής από γλωσσολόγους. Ειδικότερα όμως, όπως ανέφερε ο ίδιος, θα πρέπει πρώτα να τηρηθούν ορισμένα στάδια. Συγκεκριμένα, επισήμανε τα εξής:

1. Απαιτείται να καταγραφεί επίσημα η κυπριακή νοηματική γλώσσα, όπως αυτή έχει εξελιχθεί. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ήδη επαφή με το αρμόδιο υπουργείο της Ελλάδας, ώστε να καταγραφούν και να μελετηθούν τα όσα ισχύουν εκεί.

2. Θα πρέπει να συσταθούν ειδικές σχολές, στις οποίες θα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων και να θεσμοθετηθούν τα διάφορα επίπεδα γνώσης (απλή γνώση της νοηματικής γλώσσας, γνώση διερμηνείας ή γνώση διδασκαλίας της νοηματικής γλώσσας κ.λπ.).

3. Θα πρέπει να εξευρεθεί το αρμόδιο όργανο που θα εκδίδει το πιστοποιητικό γνώσης της νοηματικής γλώσσας. αυτό θα πρέπει να είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, καθώς και για τις πρόνοιές του σε σχέση με τα σχέδια υπηρεσίας θέσεων στο δημόσιο τομέα.

Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου, αφού ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών και λήφθηκαν υπόψη οι διάφορες εισηγήσεις τους για βελτίωσή της, οι οποίες κατατέθηκαν είτε γραπτώς είτε προφορικά ενώπιον της επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή όπως η εν λόγω πρόταση νόμου τύχει διαμόρφωσης. Συνεπώς, η επιτροπή ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, επιφέροντας σ’ αυτό όλες τις βελτιωτικές αλλαγές, αφού πρώτα συγκαλέσει σε κοινή σύσκεψη τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε το νέο κείμενο να τύχει αποδοχής από όλους τους εμπλεκομένους.

Οι βελτιωτικές αλλαγές που επέφερε η Νομική Υπηρεσία στο κείμενο της πρότασης νόμου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Ο τίτλος του προτεινόμενου νόμου τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμος του 2006».

· Προστίθενται οι ερμηνείες για τους όρους “κυπριακή νοηματική γλώσσα”, “κωφό άτομο”, “Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου” και “Σχολή Κωφών”.

· Προστίθεται πρόνοια για την καταγραφή της κυπριακής νοηματικής γλώσσας εντός χρονοδιαγράμματος δώδεκα μηνών.

· Προστίθεται πρόνοια για τροποποίηση όλων των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας θέσεων εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

· Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα πλήρους αναγνώρισης της κυπριακής νοηματικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων κατά την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο των έξι μηνών και καθορίζεται επίσης ενδεικτικά το νομικό πλαίσιο των μέτρων αυτών.

· Καθορίζεται ότι η αρμόδια αρχή που θα εκδίδει το πιστοποιητικό γνώσης της κυπριακής νοηματικής γλώσσας θα είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η επιτροπή, με επιστολή της, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, που απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ζήτησε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο για την αναβάθμιση της Σχολής Κωφών.

Περαιτέρω, η επιτροπή, με επιστολή της, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2006, ζήτησε από το υπουργείο να αποστείλει γραπτώς τις θέσεις του για το διαμορφωμένο κείμενο της πρότασης νόμου, τονίζοντας ότι πρόθεση της επιτροπής είναι όπως η εν λόγω πρόταση νόμου προωθηθεί για ψήφιση.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή της, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2006, που απέστειλε στην επιτροπή, επισήμανε, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σέβεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα στα κωφά άτομα να έχουν τη δική τους γλώσσα επικοινωνίας, όπως και οι ακούοντες συνάνθρωποί τους. Η αναγνώριση της κυπριακής νοηματικής γλώσσας ως γλώσσας επικοινωνίας των κωφών της Κύπρου προϋποθέτει την ανάλογη προεργασία και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, όπως η καταγραφή της από ειδική επιστημονική επιτροπή, η δημιουργία σχολών εκμάθησής της σε διάφορα επίπεδα (γνώση της νοηματικής γλώσσας, γνώση της νοηματικής γλώσσας για διερμηνεία, γνώση της νοηματικής γλώσσας για διδασκαλία κ.λπ.), η δημιουργία του ανάλογου σώματος ελέγχου και πιστοποίησης του βαθμού γνώσης της νοηματικής γλώσσας, η αλλαγή σχεδίων υπηρεσίας, καθώς και άλλες ενέργειες.

2. Σε σχέση με την πρόταση νόμου, όπως έχει διαμορφωθεί, κρίνεται σκόπιμο να επέλθουν οι εξής διορθώσεις:

α. Το χρονοδιάγραμμα καταγραφής της κυπριακής νοηματικής γλώσσας να αυξηθεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

β. Η πρόνοια που αφορά την υιοθέτηση μέτρων από το Υπουργικό Συμβούλιο να διαμορφωθεί ως εξής: «Το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε υιοθέτηση μέτρων για την αναγνώριση της κυπριακής νοηματικής γλώσσας μέσα από χρονοδιάγραμμα που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.».

γ. Στις πρόνοιες για τη λήψη μέτρων που περιέχουν τη λέξη “επιχορήγηση” αυτή να αντικατασταθεί με τις λέξεις “παροχή διευκολύνσεων” και η πρόνοια για επιχορήγηση αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας να απαλειφθεί.

δ. Η πρόνοια σε σχέδια υπηρεσίας για εργοδότηση κωφών δασκάλων για τη διδασκαλία της κυπριακής νοηματικής γλώσσας στη Σχολή Κωφών πιθανό να θεωρηθεί αντισυνταγματική, γι’ αυτό και γίνεται εισήγηση να διαγραφεί.

3. Αναφορικά με το θέμα των ενεργειών του υπουργείου για αναβάθμιση του αναλυτικού προγράμματος της Σχολής Κωφών και παράλληλα της αναγνώρισης του απολυτηρίου της Σχολής, από τη σχολική χρονιά 2005-2006 εφαρμόζονται στη Σχολή Κωφών τα προγράμματα της μέσης γενικής εκπαίδευσης γυμνασιακού κύκλου για τους μαθητές της Σχολής. Επιπρόσθετα, η διεύθυνση της Σχολής Κωφών συνεργάζεται στενά με τη διεύθυνση μέσης γενικής εκπαίδευσης και η φοίτηση των παιδιών στο γυμνασιακό κύκλο δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε προβλήματα.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα αποφάσισε να επιφέρει τις ακόλουθες νέες τροποποιήσεις στο κείμενο της διαμορφωμένης πρότασης νόμου:

1. Το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί για την καταγραφή της νοηματικής γλώσσας να είναι δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

2. Το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί σε σχέση με την υιοθέτηση μέτρων από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, όπως το εισηγήθηκε το αρμόδιο υπουργείο.

3. Η λέξη “επιχορήγηση”, που συναντάται στις πρόνοιες για την ετοιμασία νομικού πλαισίου για την υιοθέτηση μέτρων, να αντικατασταθεί με τη φράση “παροχή διευκολύνσεων”, όπως το εισηγήθηκε το αρμόδιο υπουργείο.

4. Να διαγραφεί από τη φράση «κωφών δασκάλων της κυπριακής νοηματικής γλώσσας», που περιλαμβάνεται στην πρόνοια που αφορά την υποχρέωση για πρόσληψή τους στη Σχολή Κωφών, η λέξη “κωφών”.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμος του 2006».

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων