Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, των Κυπριακών Αερογραμμών Λτδ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΠΙ και ΑΣΥΣΕΚΑ. Οι αεροπορικές εταιρείες Eurocypria Airlines, HELIOS Airways και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΥΝΥΚΑ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΠΚΚΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, δεν εκπροσωπήθηκαν.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την πολιτική αεροπορία, για σκοπούς συμβατότητας της κυπριακής νομοθεσίας με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΚ) 2042/2003, 1592/2002 και 1702/2003. Συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος με την κατάργηση του άρθρου 17 αυτού, λόγω μη συμβατότητας των διατάξεών του με τις διατάξεις των πιο πάνω ευρωπαϊκών κανονισμών. Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο, προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 16 του βασικού νόμου, με την οποία καθορίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης της πτητικής ικανότητας των αεροσκαφών διέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από τη διαδικασία που καθορίζει ο βασικός νόμος.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ενώπιον της επιτροπής, ανέφερε ότι το άρθρο 17 της υφιστάμενης νομοθεσίας, δυνάμει του οποίου, μετά τη νηολόγηση αεροσκάφους, η αρμόδια αρχή διενεργεί τεχνικό έλεγχο στο αεροσκάφος, όταν και εάν προκύψει τέτοια ανάγκη, ένεκα επισκευής ή μετατροπής, αντίκειται στις πρόνοιες των ευρωπαϊκών κανονισμών που καθορίζουν ότι ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζεται ότι η πτητική ικανότητα των αεροσκαφών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1592/2002 πιστοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σύμφωνα με το βασικό νόμο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, ο “Ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας” (EASA) είχε υποδείξει την ασυμβατότητα των διατάξεων της εσωτερικής έννομης τάξης με τους κοινοτικούς κανονισμούς κατά την προγραμματισμένη επιθεώρηση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2005. Ακόμη, στην πιο πάνω έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για τροποποίηση της νομοθεσίας ενόψει της επικείμενης επιθεώρησης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας από τον ΕΑSA τον προσεχή Μάιο. Τέλος, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από τις πρόνοιες των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Επιπρόσθετα, στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα:

· Οι διατάξεις των υπό αναφορά ευρωπαϊκών κανονισμών τυγχάνουν εφαρμογής από την ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Για την υλοποίηση των προτεινόμενων τροπολογιών δε θα χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό ή πρόσθετη υποδομή.

· Από την εφαρμογή του νομοσχεδίου, δεν αναμένεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση ούτε οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος ούτε οποιεσδήποτε γενικότερες οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις.

· Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές και ήδη εφαρμόζουν τις πρόνοιες και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

27 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων