Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως της Εταιρείας “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ” (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της τροποποιητικής συμφωνίας δανείου που η εταιρεία “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ” συνήψε με την “Deutsche Bank Aktiengesellischaft” για τη χορήγηση στην εταιρεία δανείου ύψους 51 εκατομ. ευρώ με κυβερνητική εγγύηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το πιο πάνω δάνειο πρέπει να αποπληρωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2006 και η εταιρεία “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ” έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την ενδιαφερόμενη τράπεζα για παράταση της ημερομηνίας αποπληρωμής του μέχρι τις 14 Μαΐου 2007. Συνεπώς, παρίσταται ανάγκη για παράταση της κυβερνητικής εγγύησης αναφορικά με την εν λόγω συμφωνία.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η διάρκεια του δανείου ήταν αρχικά έξι μόνο μήνες, ώστε να είναι συμβατή με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την παραχώρηση ενίσχυσης διάσωσης. Στη συνέχεια, ενεργοποιήθηκε σχετική πρόνοια της συμφωνίας δανείου για παράταση της διάρκειάς του για περαιτέρω έξι μήνες, μέχρι την έγκριση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές. Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, επειδή οι διαδικασίες για έγκριση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από τις 15 Μαΐου 2006, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η υφιστάμενη συμφωνία δανείου, απαιτείται η παράταση της ημερομηνίας αποπληρωμής του δανείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω τροποποιητικής συμφωνίας.

Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή επισημαίνει ότι για το θέμα των Κυπριακών Αερογραμμών, εκτός από τη ζητούμενη εγγύηση της παράτασης του σχετικού δανείου, η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να είχε ενημερώσει επισταμένως τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για την όλη πορεία αναδιάρθρωσης της εταιρείας και τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σημαντικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή σε σχέση με τις εξελίξεις στις Κυπριακές Αερογραμμές δεν έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί ενώπιόν της.

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων