Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης σχετικά με την Προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων και των Πρακτικών Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγις Αγαπίου Χρήστος Πουργουρίδης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γιαννάκης Ομήρου
Καίτη Κληρίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εξωτερικών.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση της σύμβασης και των πρακτικών υπογραφής της σχετικά με την προσχώρηση των δέκα νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 23 Ιουλίου 1990, όπως τροποποιήθηκε από τη σύμβαση για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 21η Δεκεμβρίου 1995, και στο πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 25 Μαΐου 1999.

Ειδικότερα, η σύμβαση στην οποία η Δημοκρατία προσχωρεί προβλέπει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που προκύπτει όταν οι φορολογικές αρχές ενός κράτους μέλους προβαίνουν σε αναθεώρηση των κερδών μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να περιλάβουν στα κέρδη της και συνεπώς να φορολογήσουν κέρδη τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί από τις φορολογικές αρχές άλλου κράτους μέλους ως κέρδη άλλης επιχείρησης συνδεδεμένης με την πρώτη. Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας επιτυγχάνεται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των αρμόδιων φορολογικών αρχών και, σε περίπτωση αποτυχίας, με τη μέθοδο της διαιτησίας.

Η επιψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της υπό συζήτηση σύμβασης και των πρακτικών υπογραφής της, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου, ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους αρμοδίους σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των προνοιών της υπό κύρωση σύμβασης. Η επιτροπή ζήτησε επίσης να πληροφορηθεί κατά πόσο η σύμβαση δυνατό να επηρεάζει άλλες διμερείς συμφωνίες που συνήψε η Δημοκρατία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το φως των πιο πάνω διευκρινίσεων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης και των πρακτικών υπογραφής στα οποία αναφέρεται.

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων