Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Άγις Αγαπίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Κώστας Παπακώστας Ανδρούλα Βασιλείου
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πρώτο νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 23 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Το δεύτερο νομοσχέδιο εξετάστηκε από την επιτροπή σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2 και 23 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι των εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε σε περίπτωση που ύποπτο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται υπό νόμιμη κράτηση για διερευνώμενη υπόθεση δε συναινεί να δώσει μετρήσεις, φωτογραφίες, αποτυπώματα, δείγματα τριχών, σάλιου και άλλων στοιχείων που προβλέπονται στο νόμο τα στοιχεία αυτά να δύναται να λαμβάνονται κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή νέου πλαισίου διορισμών, ανέλιξης και προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας, με τη θεσμοθέτηση παράλληλης οργανικής δομής στην αστυνομία, όπως αυτή προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2006, με τον οποίο προνοείται η μεταφορά όλων των εξειδικευμένων θέσεων, τόσο των κατειλημμένων από τα υφιστάμενα εξειδικευμένα μέλη της αστυνομίας όσο και των κενών θέσεων, που αναμένεται να πληρωθούν στο μέλλον, κάτω από νέο εδάφιο.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, προδιαγράφεται η νέα διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας στις συνδυασμένες θέσεις Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β´, οι οποίες και θα αποτελούν παράλληλη δομή με αυτή των υπόλοιπων θέσεων της αστυνομίας. Τα θέματα ανέλιξης των εξειδικευμένων μελών στους διάφορους βαθμούς των εν λόγω συνδυασμένων θέσεων, καθώς και τα θέματα προαγωγής τους στις τέσσερις νέες θέσεις Αστυνόμου Α´ προβλέπεται ότι θα ρυθμίζονται με κανονισμούς που θα εκδοθούν με βάση το άρθρο 13 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, παράλληλα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, μελέτησε και σχετικούς κανονισμούς που κατατέθηκαν στη Βουλή ταυτόχρονα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω. Οι κανονισμοί αυτοί, η εξέταση των οποίων βρίσκεται σε τελικό στάδιο, θα προωθηθούν από την επιτροπή για έγκριση στην ολομέλεια της Βουλής μετά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στο οποίο, όπως αναφέρεται πιο πάνω, προβλέπεται και η εξουσία στην αρμόδια αρχή για την έκδοσή τους.

Αναφορικά με το ιστορικό του θέματος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τόνισε εμφαντικά στην επιτροπή ότι το πρόβλημα των εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας χρονολογείται από το 1992. Η επίλυσή του, με τη ρύθμιση που προτείνεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο και στους υπό αναφορά κανονισμούς, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αφενός για την εξασφάλιση της πιο αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας των εξειδικευμένων υπηρεσιών της αστυνομίας και αφετέρου για δημιουργία ευκαιριών ανέλιξης για τα ήδη υπηρετούντα εξειδικευμένα μέλη τα οποία σήμερα δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Παράλληλα, η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης συνιστά υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης έναντι της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2006.

Ειδικότερα, όπως επεξήγησε ο ίδιος στην επιτροπή, με βάση το άρθρο 16(5) του περί Αστυνομίας Νόμου και του Κανονισμού 10 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, προσελήφθησαν, κατά καιρούς, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της αστυνομίας άτομα διάφορων ειδικοτήτων σε διάφορους βαθμούς και μισθοδοτικές κλίμακες για τις ανάγκες του σώματος, μερικά από τα οποία έχουν προαχθεί σε επόμενους βαθμούς, ενώ άλλα παραμένουν καθηλωμένα στον ίδιο βαθμό για πάρα πολλά χρόνια. Στον προϋπολογισμό της αστυνομίας του 2005 υπήρχαν θεσμοθετημένες συνολικά ενενήντα μία εξειδικευμένες θέσεις σε διάφορα μισθοδοτικά επίπεδα και βαθμούς της αστυνομίας, οι οποίες με βάση τα απαιτούμενα προσόντα διαχωρίζονταν σε τέσσερις κατηγορίες. Σήμερα από τις εν λόγω ενενήντα μία θέσεις οι εβδομήντα μία είναι κατειλημμένες και οι υπόλοιπες είκοσι παραμένουν κενές. Με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2006 όλες οι θέσεις, τόσο οι κατειλημμένες από τα υφιστάμενα εξειδικευμένα μέλη όσο και οι κενές, που αναμένεται να πληρωθούν στο μέλλον, έχουν μεταφερθεί κάτω από νέο εδάφιο.

Αναλύοντας περαιτέρω τις επιμέρους διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Για το διορισμό εξειδικευμένων μελών στη συνδυασμένη θέση Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β´ θα συστήνεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, με την έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συμβουλευτική επιτροπή επιλογής στην οποία, εκτός από μέλη της αστυνομίας, θα συμμετέχει και μέλος της δημόσιας υπηρεσίας με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που πρόκειται να απασχοληθεί ο υποψήφιος για διορισμό.

2. Η εν λόγω επιτροπή θα υποβάλλει τους υποψηφίους σε προφορική ή και γραπτή εξέταση και θα αποστέλλει αιτιολογημένη έκθεση για κάθε υποψήφιο στον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος, με την έγκριση του υπουργού, θα προβαίνει στο διορισμό.

3. Ο διορισμός εξειδικευμένων μελών που κατέχουν αναγνωρισμένο με βάση την κείμενη νομοθεσία πτυχίο ή δίπλωμα ή άλλο ισοδύναμο προσόν συναφές προς τα καθήκοντα της εξειδικευμένης θέσης θα γίνεται στο βαθμό του Λοχία και στις περιπτώσεις ειδικοτήτων ο διορισμός προσώπων που είναι κατάλληλα και είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου, με βάση την κείμενη νομοθεσία, διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών θα γίνεται στο βαθμό του Αστυφύλακα.

4. Η διαδικασία ανέλιξης των πιο πάνω προσώπων στους επόμενους βαθμούς της συνδυασμένης θέσης, καθώς και της προαγωγής τους στο βαθμό του Αστυνόμου Α´, θα ρυθμίζεται με κανονισμούς.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να απαντήσει γραπτώς κατά πόσο η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο και στους σχετικούς κανονισμούς διαδικασία διορισμού εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας παραβιάζει την αρχή της ισότητας και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Συγκεκριμένα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στην εκτελεστική εξουσία, καθ’ όμοιον τρόπο με εκείνον που κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στην προσφυγή με αριθμό 21/98 μεταξύ της Χριστίνας Καραολή και της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, σε σχετική επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:

· Τα γεγονότα στην υπόθεση Καραολή είναι διαφορετικά από την περίπτωση που επιχειρεί να ρυθμίσει το υπό εξέταση νομοσχέδιο. Στην περίπτωση του νομοσχεδίου αυτού δεν τίθεται θέμα προαγωγής οποιουδήποτε εξειδικευμένου αστυνομικού μέσα στην ιεραρχία της θέσης όπου υπηρετούσε. Εκείνο που έγινε στην περίπτωση αυτή είναι ότι με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2006 απλώς μεταφέρθηκαν οι θέσεις των επηρεαζόμενων εξειδικευμένων αστυνομικών σε συνδυασμένες θέσεις μέσα σε νέα δομή, χωριστή από την κανονική δομή της αστυνομίας, και με το υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπείται η θεσμοθέτηση της παράλληλης αυτής δομής στην αστυνομία, όπως έχει προκύψει από τις πρόνοιες του εν λόγω προϋπολογισμού.

· Η διαδικασία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της προαναφερθείσας νέας δομής δε φαίνεται να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου μέλους της αστυνομίας, περιλαμβανομένων και των μελών, που εκτελούν μεν ειδικά καθήκοντα είναι όμως διορισμένα ως αστυνομικοί μέσα στην κανονική δομή της αστυνομίας.

· Υπό το φως των πιο πάνω, ούτε η αρχή της ισότητας ούτε η αρχή της διάκρισης των εξουσιών παραβιάζονται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, αλλά βεβαίως τελικός κριτής του θέματος θα είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, σε περίπτωση προσφυγής ενώπιόν του.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τις πιο πάνω θέσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προχώρησε στην περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου του νομοσχεδίου και, αφού επισήμανε ορισμένες αδυναμίες στην προτεινόμενη ρύθμιση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την αστυνομία, επέφερε σ’ αυτό ορισμένες τροποποιήσεις, έτσι ώστε:

1. να προβλέπεται με σαφήνεια ότι η προαγωγή εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας στο βαθμό του Αστυνόμου Α´ διενεργείται από τον υπουργό, μετά από σύσταση του Αρχηγού, με βάση διαδικασία που προβλέπεται με κανονισμούς.

2. σε περίπτωση που μέλος της αστυνομίας το οποίο υπηρετεί στην κανονική δομή της αστυνομίας διοριστεί ως εξειδικευμένο μέλος της αστυνομίας στη συνδυασμένη θέση Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β´, να εντάσσεται στο βαθμό της συνδυασμένης θέσης που αντιστοιχεί στο βαθμό που ήδη κατέχει.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό εξέταση νομοσχεδίων, αποφάσισε για καθαρά νομοτεχνικούς λόγους να ενσωματώσει τις διατάξεις τους σε ενιαίο κείμενο. Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) του άρθρου 17 του περί Αστυνομίας Νόμου που προβλέπει τη δυνατότητα προαγωγής μέλους της αστυνομίας, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό διαδικασίας, αν το μέλος κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια της υπηρεσίας του αποδεδειγμένα έχει επιδείξει ιδιαίτερα αξιόλογο ενδιαφέρον, ζήλο και αφοσίωση προς την υπηρεσία του. Συγκεκριμένα, η επιτροπή αποφάσισε όπως η προβλεπόμενη προϋπόθεση των δώδεκα χρόνων μειωθεί σε πέντε χρόνια, έτσι ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις μελών που υπηρετούν για λιγότερο από δώδεκα χρόνια στην υπηρεσία, όπως στην περίπτωση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, λόγω του υψηλού κινδύνου των καθηκόντων που εκτελούν τα μέλη της υπηρεσίας αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού ενοποίησε και διαμόρφωσε τα κείμενα των υπό αναφορά νομοσχεδίων σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του ενιαίου κειμένου σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006».

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων