Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να καθοριστεί σαφώς ότι οι υπηρεσίες επεξεργασίας, εκκαθάρισης και εξουσιοδότησης για διακίνηση χρημάτων με πιστωτικές κάρτες δεν αποτελούν εξαιρούμενες συναλλαγές για σκοπούς του νόμου αυτού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία οι εργασίες που αφορούν τη διαχείριση μέσων πληρωμής, περιλαμβανομένων πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και επιταγών τραπεζίτη, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι ρυθμίσεις αυτές βασίστηκαν στις αντίστοιχες πρόνοιες του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες η έκδοση και η διαχείριση μέσων πληρωμής, περιλαμβανομένων πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και επιταγών τραπεζίτη, και οι υπηρεσίες διακίνησης χρημάτων συνιστούν εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται με αυτές στις οποίες δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους, κρίθηκε σκόπιμο να διασαφηνιστεί με σχετική τροποποίηση στη βασική νομοθεσία ότι ειδικά οι υπηρεσίες επεξεργασίας, εκκαθάρισης και εξουσιοδότησης για διακίνηση χρημάτων με πιστωτικές κάρτες δεν αποτελούν εξαιρούμενη συναλλαγή. Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω του ότι για την περίοδο που αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2002, ημερομηνία εφαρμογής του ισχύοντος περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, όπως και για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1992 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2002, κατά την οποία εφαρμοζόταν ο προηγούμενος σχετικός νόμος (Νόμος αρ. 24 του 1990), οι εν λόγω υπηρεσίες επεξεργασίας, εκκαθάρισης και εξουσιοδότησης για διακίνηση χρημάτων με πιστωτικές κάρτες δεν αποτελούσαν εξαιρούμενη συναλλαγή, γεγονός που δεν προβλέπεται ρητά στη σχετική νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων