Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής (Κυρωτικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 20 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η κύρωση συμφωνίας δανείου που το διαχειριστικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής έχει συνάψει με την Τράπεζα Κύπρου Λτδ, ύψους £600.000.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο είναι επίσης η κύρωση συμφωνίας δανείου που το διαχειριστικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής έχει συνάψει με την Τράπεζα Κύπρου Λτδ, ύψους £600.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 54.367, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2001, έδωσε τη συναίνεσή του για την εξασφάλιση από το διαχειριστικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής δανείου συνολικού ύψους £1,5 εκατομ. για σκοπούς χρηματοδότησης μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν το νέο κτίριο επιστημών και το νέο αμφιθέατρο. Τα δάνεια αυτά θα ήταν αποπληρωτέα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και θα καλύπτονταν με κυβερνητική εγγύηση. Με μεταγενέστερη απόφασή του, υπ’ αριθμόν 57.376 και ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2003, το Υπουργικό Συμβούλιο τροποποίησε το αρχικό ποσό του δανείου από £1,5 εκατομ. σε £2,1 εκατομμύρια.

Με βάση τις πιο πάνω υπουργικές αποφάσεις, το διαχειριστικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής ζήτησε το 2003 προσφορές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για τη σύναψη των σχετικών δανείων. Στη συνέχεια όμως είχαν συναφθεί από το εν λόγω διαχειριστικό συμβούλιο τρία ξεχωριστά δάνεια σε διαφορετικές περιπτώσεις, οπότε προέκυψε η ανάγκη κατάθεσης των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, αφού δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτό ότι το συνολικό ποσό των δανείων υπερέβηκε το £1 εκατομμύριο. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, οι σχετικές συμφωνίες εγγύησης πρέπει να κυρώνονται με την ψήφιση σχετικών νόμων.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι όροι σύναψης του πρώτου δανείου από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Λτδ είναι οι ακόλουθοι:

Νόμισμα: ευρώ.

Επιτόκιο: Libor 3 μηνών συν 1% περιθώριο.

Αποπληρωμή: 10 χρόνια.

Δικαιώματα μετατροπής συναλλάγματος: 0,4% για όλες τις μετατροπές που αφορούν το εν λόγω δάνειο.

Περαιτέρω, οι όροι σύναψης του δεύτερου δανείου από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου Λτδ είναι οι ακόλουθοι:

Νόμισμα: ευρώ.

Επιτόκιο: Libor 3 μηνών συν 0,79% περιθώριο.

Αποπληρωμή: 10 χρόνια.

Δικαιώματα μετατροπής συναλλάγματος: 0,2% για όλες τις μετατροπές που αφορούν το εν λόγω δάνειο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών δανείου που αναφέρονται σ’ αυτά.

 

 

21η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων