Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τμήματος Τελωνείων, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, του Κυπριακού Συνδέσμου Πλοιοκτητών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ. Ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου και η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΥΠΥΑΛΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, όμως με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο της επιτροπής συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΥΑΛΚ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 25 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για την παραλαβή, την επεξεργασία και τη διάθεση καταλοίπων πετρελαιοειδών στα λιμάνια όπου ελλιμενίζονται πλοία.

Η ανάγκη για αναπροσαρμογή των τελών που καταβάλλουν τα πλοία προέκυψε έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες των πλοιοκτητών και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν. Τα υψηλά δικαιώματα που είχαν καθοριστεί αρχικά με τις ΚΔΠ 771/2003 και 877/2004 είχαν ως συνέπεια τα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστούν ακριβός προορισμός για τα πλοία. Αυτό οδηγούσε τους πλοιοκτήτες στο να χρησιμοποιούν τα γειτονικά λιμάνια για ελλιμενισμό, ανεφοδιασμό και εκφόρτωση των αποβλήτων των πλοίων τους.

Περαιτέρω, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζεται το ποσό των £30 ως τέλος που θα καταβάλλει κάθε πλοίο κατά την άφιξή του, εφόσον θα παραμένει στο αγκυροβόλιο για περίοδο δώδεκα ωρών, ενώ τα δικαιώματα που καταβάλλονται σήμερα κυμαίνονται από £83 μέχρι £271, ανάλογα με τους κόρους της ολικής χωρητικότητας των πλοίων. Ακόμη, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζεται το ύψος των δικαιωμάτων που θα καταβάλλουν διάφορες άλλες κατηγορίες πλοίων που χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς.

Παρουσιάζοντας τους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε ότι η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, γιατί αφορά κατά κύριο λόγο τα πλοία που έρχονται για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και υπάρχει ο ισχυρισμός ότι οι διαφορές στην τιμή των καυσίμων σε συνδυασμό με τα υψηλά δικαιώματα για τις ευκολίες υποδοχής θα οδηγήσουν τα πλοία και την υπηρεσία πετρέλευσης στις γειτονικές χώρες.

Συνεχίζοντας, ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι η πρόνοια για πληρωμή δικαιώματος από τα πλοία, ανεξάρτητα αν θα παραδώσουν απόβλητα ή όχι, αποτελεί κίνητρο για παράδοση των αποβλήτων στα λιμάνια αντί αυτά να ρίπτονται στη θάλασσα και, ως εκ τούτου, αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Οι κανονισμοί αυτοί αποτελούν υλοποίηση της δέσμευσής μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένης υπόψη και της σημασίας που αποδίδει η τελευταία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στον περιορισμό της απόρριψης αποβλήτων.

2. Δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο ούτε ευχέρεια για μεταβατική ρύθμιση.

3. Η εφαρμογή των κανονισμών δεν αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Από την εφαρμογή τους θα επιβαρυνθούν κάποιοι πλοιοκτήτες που δεν κατέβαλλαν μέχρι σήμερα δικαιώματα.

5. Από την εφαρμογή των κανονισμών το οικονομικό κόστος για τους πλοιοκτήτες διαφοροποιείται προς τα κάτω, αφού τα πλοία που παραμένουν στο αγκυροβόλιο των λιμανιών για περίοδο δώδεκα ωρών πληρώνουν σήμερα από £83 μέχρι £271, ανάλογα με τη χωρητικότητά τους, ενώ με τους προτεινόμενους κανονισμούς θα πληρώνουν £30 σε κάθε άφιξή τους. Σύμφωνα με υπολογισμούς, από τις μειώσεις αυτές αναμένεται να επηρεαστούν περίπου 1 200 πλοιοκτήτες και η εξοικονόμηση αναμένεται να είναι ύψους £135.000 το χρόνο.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και του Τμήματος Τελωνείων συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών τονίζοντας ότι οι ευκολίες υποδοχής σε πλοία ρυθμίζονται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου τόνισε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες πλοίων με τα υψηλά δικαιώματα που καλούνται να καταβάλλουν στα λιμάνια ελλιμενισμού. Το πρόβλημα, συνέχισε ο ίδιος εκπρόσωπος, είχε επισημανθεί πριν από την έκδοση των τελευταίων κανονισμών το 2004 που καθόριζαν τα καταβλητέα δικαιώματα, αλλά δεν είχαν εισακουστεί τότε οι απόψεις τους. Ωστόσο, η Αρχή τούς διαβεβαίωνε ότι θα το έπραττε, αν το έκρινε σκόπιμο. Γι’ αυτό, ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, συμφωνούν στο προτεινόμενο ύψος δικαιωμάτων προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου έναντι των γειτονικών χωρών στον τομέα της πετρέλευσης.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και του Κυπριακού Συνδέσμου Πλοιοκτητών συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

21η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων