Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16, την 21η και στις 23 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, o διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός των υπό έγκριση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 13, 16 και 17 του περί Αστυνομίας Νόμου και που τροποποιούν τους βασικούς κανονισμούς για τις προαγωγές στην αστυνομία, είναι κατά πρώτο λόγο η διόρθωση του Κανονισμού 9(2) των ισχυόντων κανονισμών για τις προαγωγές, ο οποίος από αβλεψία δεν τροποποιήθηκε κατά την τελευταία τροποποίηση των υπό αναφορά κανονισμών. Συγκεκριμένα, ενώ ο Κανονισμός 7(7) των βασικών κανονισμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, ορίζει ότι στον τελικό κατάλογο που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Κρίσης περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πέραν του 50% της συνολικής βαθμολογίας, ο Κανονισμός 9(2) ορίζει ότι το Συμβούλιο Κρίσης καλεί σε γραπτή εξέταση τους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της συνολικής βαθμολογίας της Επιτροπής Αξιολόγησης. Κατά δεύτερο λόγο οι κανονισμοί έχουν στόχο να καλύψουν το νομοθετικό κενό που υπάρχει στη ρύθμιση των εξετάσεων για προαγωγή των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο βαθμό του υπαστυνόμου.

Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή, στις μεταβατικές διατάξεις των κανονισμών για τις προαγωγές μελών της αστυνομίας δε ρυθμίστηκε από αβλεψία η περίπτωση προαγωγής μελών της πυροσβεστικής στο βαθμό του υπαστυνόμου, οι οποίοι πριν τεθεί η νέα ρύθμιση για τις εξετάσεις προαγωγών, είχαν επιτύχει σε ένα από τα δύο μέρη θεμάτων, γνωστών ως “Μορφωτικό Μέρος” και “Επαγγελματικό Μέρος”. Τέτοια μεταβατική ρύθμιση είχε γίνει μόνο σε σχέση με τα μέλη της αστυνομίας, ενώ για τα μέλη της πυροσβεστικής ρυθμίστηκε μόνο η περίπτωση προαγωγής στο βαθμό του λοχία.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πιο πάνω ρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε να επιτευχθεί ισότητα στη μεταχείριση των μελών της αστυνομίας και των μελών της αστυνομίας που υπηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως προς την ύλη και τα θέματα των εξετάσεων στα οποία υποβάλλονται για προαγωγή στο βαθμό του υπαστυνόμου.

Κατά το στάδιο της μελέτης των κανονισμών, η επιτροπή εξέφρασε έντονα τις επιφυλάξεις της για το αν πραγματικά εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των μελών της αστυνομίας και των μελών της που υπηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως προς την εξεταστέα ύλη για προαγωγές. Συγκεκριμένα, η επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι τα θέματα “Διοίκηση Πυροσβεστικών Οχημάτων” και “Πυρασφάλεια”, τα οποία προτείνονται ως εξεταστέα ύλη για τα μέλη της αστυνομίας που υπηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από ό,τι το αντίστοιχο θέμα στο οποίο υποβάλλονται τα μέλη της αστυνομίας. Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε την απάλειψη του θέματος “Διοίκηση Πυροσβεστικών Οχημάτων” από την εξεταστέα ύλη για προαγωγή στη θέση του υπαστυνόμου μελών της αστυνομίας που υπηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να επιτευχθεί η ίση μεταχείριση όλων των μελών της αστυνομίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε σύμφωνα με τα πιο πάνω το κείμενο των κανονισμών, εισηγείται ομόφωνα στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών.

 

23 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων