Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιώργος Περδίκης
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή Άντρο Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 13 και 20 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, ώστε να δύναται το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού να εκδίδει προσωρινή άδεια λειτουργίας για περίοδο δύο χρόνων σε κέντρα αναψυχής των οποίων τα υποστατικά δεν έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης από την αρμόδια αρχή και τα οποία είχαν άδεια λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι το 2004.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της Άντρος Κυπριανού δήλωσε πως η κατάθεσή της στη Βουλή έγινε με στόχο να ρυθμιστεί προσωρινά η έκδοση άδειας λειτουργίας σε κέντρα αναψυχής των οποίων τα υποστατικά δεν έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σ’ αυτά να λειτουργούν απρόσκοπτα για χρονικό διάστημα δύο χρόνων, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των υποστατικών αυτών να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν πως το υπουργείο τους, παρ’ όλο που υιοθετεί τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γιατί κατανοεί το πιο πάνω αναφερόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά κέντρα αναψυχής, εντούτοις επισημαίνει πως η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιλύει το όλο θέμα, αλλά το μεταθέτει για άλλα δύο χρόνια. Τέλος δήλωσαν πως για την επίλυση του όλου θέματος απαιτείται να γίνει σχετική μελέτη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να γίνουν οι αναγκαίες τομές με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα κέντρα αναψυχής, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κέντρα που υπάρχουν και λειτουργούν.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δήλωσαν πως δεν είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού τους για τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και ενημέρωσαν την επιτροπή για την πολιτική που ακολουθεί ο Οργανισμός τους τα τελευταία χρόνια για το όλο θέμα, δηλώνοντας τα πιο κάτω:

1. Ο ΚΟΤ, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής, παραχωρούσε άδεια λειτουργίας σε κέντρα αναψυχής, έστω και αν τα υποστατικά τους δεν είχαν εξασφαλίσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης ή άδεια οικοδομής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπήρχε σαφής δήλωση της αρμόδιας αρχής ότι τα υποστατικά τους θεωρούνται ακατάλληλα για το σκοπό αυτό.

2. Σε μεταγενέστερο στάδιο η Επίτροπος Διοικήσεως, με αφορμή σχετικό παράπονο που υποβλήθηκε εναντίον του ΚΟΤ, με σχετική έκθεσή της ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι δε νομιμοποιείται, με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας περί Κέντρων Αναψυχής νομοθεσίας, να παραχωρεί άδειες λειτουργίας σε κέντρα αναψυχής τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης από την αρμόδια αρχή ή, τουλάχιστον, αν δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι τα υποστατικά έχουν ανεγερθεί νόμιμα και προορίζονται, με βάση την άδεια οικοδομής, για τη συγκεκριμένη χρήση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής κέντρων, αφού έλαβε υπόψη τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ορισμένα κέντρα για εξασφάλιση άδειας οικοδομής, η οποία να συνάδει προς τη χρήση τους, παραχώρησε κατά καιρούς παρατάσεις στους ιδιοκτήτες τους, μέχρι τη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός κέντρων, παρά τις παρατάσεις που κατά καιρούς εδίδοντο, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, το Σεπτέμβριο του 2005, αποφάσισε για το έτος 2006:

α. να ανανεωθούν και να εκδοθούν μόνο οι άδειες λειτουργίας των κέντρων που είχαν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής. και

β. να μην ανανεωθούν οι άδειες λειτουργίας των κέντρων τα οποία δεν εξασφάλισαν άδεια οικοδομής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005 και να αρχίσουν οι διώξεις μετά από σχετική ειδοποίηση των επιχειρηματιών των εν λόγω κέντρων.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως ο Οργανισμός τους μελετά το θεσμικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής και επικεντρώνει την προσοχή του στις προσφερόμενες από τα κέντρα αναψυχής υπηρεσίες. Τέλος, τόνισαν πως ο ΚΟΤ θεωρεί ότι η νομιμότητα των υποστατικών των κέντρων αναψυχής δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, αλλά στις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε πως οι πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου αντιβαίνουν στο άρθρο 23 του συντάγματος στις περιπτώσεις που τα υποστατικά των κέντρων αναψυχής δεν είναι ιδιόκτητα, γιατί περιορίζουν για περίοδο δύο χρόνων το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και, επιπρόσθετα, αντιβαίνουν στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, γιατί επεμβαίνουν στις εξουσίες της πολεοδομικής αρχής, που της παραχωρούνται με ειδική νομοθεσία από τη νομοθετική εξουσία. Υπό το φως των πιο πάνω επιφυλάξεων του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε στην επιτροπή, σε περίπτωση που η Βουλή προχωρήσει στην ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, οι πρόνοιές της να καλύψουν τουλάχιστο μόνο τα κέντρα αναψυχής που είναι ιδιόκτητα και να μη δύναται να παραχωρηθεί οποιαδήποτε παράταση για συμμόρφωσή τους, όταν τα υποστατικά δεν πληρούν τους αναγκαίους όρους ασφάλειας, πυρασφάλειας, καθώς και τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσαν πως, παρ’ όλο που ως θέμα αρχής διαφωνούν με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, εντούτοις, σε περίπτωση που η Βουλή αποφασίσει να παραχωρήσει χρόνο στους επηρεαζόμενους επιχειρηματίες, για να επιλύσουν ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία τους εμποδίζουν να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης των υποστατικών τους, να τεθεί ως προϋπόθεση στις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου ότι άδεια λειτουργίας θα παραχωρείται μόνο στα κέντρα αναψυχής εκείνα των οποίων τα υποστατικά έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής που συνάδει προς τη χρήση τους και ότι ο χώρος του υποστατικού θα συνάδει με τα εγκεκριμένα από την άδεια οικοδομής σχέδια.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου υιοθέτησαν τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου και παράλληλα υποστήριξαν πως οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής θα πρέπει να εκμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα των δύο χρόνων που τους παρέχεται με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου και να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής υιοθέτησαν τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω αναφερόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής, αποφάσισε να υιοθετήσει τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε να παρασχεθεί σ’ αυτούς χρονικό διάστημα δύο χρόνων, για να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, με την προσθήκη όμως σ’ αυτήν διάταξης, σύμφωνα με την οποία να μην παραχωρείται άδεια λειτουργίας σε κέντρο στις περιπτώσεις που το υποστατικό του δεν πληρεί τους αναγκαίους όρους σε σχέση με την ασφάλεια του υποστατικού και του εξοπλισμού του, την πυρασφάλειά του, καθώς και τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

21 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων