Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006» και «Ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 13 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η παραχώρηση γενικής αύξησης στους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων ύψους δύο τοις εκατόν (2%) από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η παραχώρηση γενικής αύξησης στην αντιμισθία των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύψους δύο τοις εκατόν (2%) από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από μακρές διαβουλεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ σε σχέση με την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους ημικρατικούς οργανισμούς για την περίοδο 2004-2005, υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους γενικούς γραμματείς των εν λόγω οργανώσεων συμφωνία πλαίσιο, η οποία διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση γενικής αύξησης μισθών και συντάξεων ύψους 2% από την 1η Ιανουαρίου 2006. Διαλαμβάνει επίσης την παραχώρηση αντίστοιχης αύξησης ύψους 1% από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Παράλληλα, στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), επιτεύχθηκε συνολική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων στους μισθούς και στις συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων του ίδιου ύψους και από τις ίδιες ημερομηνίες που συμφωνήθηκε να παραχωρηθούν στους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και για σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2005. Σε σχετικές παραστάσεις για παραχώρηση των ίδιων αυξήσεων έχουν προβεί και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι το μέρος της συμφωνίας με την ΠΑΣΥΔΥ που αφορά στην επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων έχει, ως γνωστό, υλοποιηθεί με τον περί Συντάξεων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2005 [Ν. αρ. 69(Ι)/2005)] και με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2005 [Ν. αρ. 68(Ι)/2005]. Για σκοπούς υλοποίησης όμως του μέρους της συμφωνίας που αφορά στην παραχώρηση γενικής αύξησης στους μισθούς και στις συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων ύψους 2% από την 1η Ιανουαρίου 2006 το σχετικό νομοσχέδιο διαλαμβάνει:

1. την παραχώρηση γενικής αύξησης ύψους 2% από την 1η Ιανουαρίου 2006 τόσο στους δημόσιους υπαλλήλους όσο και στους υπόλοιπους κρατικούς υπαλλήλους, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς, στα μέλη της αστυνομίας και του Στρατού της Δημοκρατίας και

2. την παραχώρηση της πιο πάνω γενικής αύξησης μισθών και σε πρόσωπα απασχολούμενα πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση.

Ο προτεινόμενος νόμος δε διαλαμβάνει ωστόσο όπως τα ωφελήματα που βασίζονται στους βασικούς μισθούς, στην αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, στο επίδομα ενοικίου που καταβάλλεται στους δικαιούχους υπαλλήλους, στο ενοίκιο που καταβάλλεται από ορισμένους υπαλλήλους για την παροχή σε αυτούς κυβερνητικής ή ενοικιαζόμενης κατοικίας κ.ά. τύχουν αναδρομικής αναθεώρησης από την 1η Ιανουαρίου 2006. Τα ωφελήματα αυτά θα αναθεωρηθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία πρόσθετου διοικητικού κόστους.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο γενική αύξηση του ίδιου ύψους και από την ίδια ημερομηνία παραχωρείται και στην αντιμισθία των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Συναφώς, σύμφωνα με τους αρμοδίους του Υπουργείου Οικονομικών, η δαπάνη για την παραχώρηση της γενικής αύξησης ύψους 2% στους μισθούς του συνόλου των κρατικών υπαλλήλων και στις συντάξεις των συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων, καθώς και στην αντιμισθία και στις συντάξεις των μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υπολογίζεται στα £20 εκατομ. περίπου το χρόνο. Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμού του 2006 έχει περιληφθεί ήδη πρόνοια για δαπάνη ύψους £20 εκατομ. για σκοπούς παραχώρησης της υπό αναφορά γενικής αύξησης.

Τέλος, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η παραχώρηση αύξησης ύψους 1% στους κρατικούς υπαλλήλους από την 1η Ιανουαρίου 2007 θα προωθηθεί με ξεχωριστό νομοσχέδιο στον κατάλληλο χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του δευτέρου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 2006».

 

 

 

21η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων