Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η, στις 7 και 13 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £206.280.446 και έσοδα ύψους £224.525.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2006 περιλαμβάνει έσοδα από υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας ύψους £213.000.000 περίπου, έσοδα από τέλη διασύνδεσης ύψους £4.000.000 και άλλα έσοδα (τόκοι) ύψους £7.500.000.

Όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, τα εν λόγω έσοδα προϋπολογίστηκαν με βάση τα ακόλουθα:

1. Την αρχή της κοστοστρέφειας.

2. Την αναθεώρηση στα τέλη που αποφάσισε η ΑΤΗΚ, για την οποία αναμένεται έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή.

3. Την ένταση του ανταγωνισμού στις διεθνείς επικοινωνίες και τη συνεχιζόμενη μείωση των διεθνών λογιστικών τελών, η οποία αναμένεται να μειώσει με μεγαλύτερο ρυθμό από τον προβλεπόμενο τα διεθνή τέλη.

4. Την ένταση του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς.

5. Την κατάσταση της οικονομίας.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής για το έτος 2006 ανέρχονται σε £206.280.446 και περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού ύψους £66.545.136, τρέχουσες δαπάνες ύψους £64.195.010, κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους £65.745.300, έργα πληρωμής για τρίτους ύψους £7.195.000, εξοπλισμό για μεταπώληση ύψους £1.800.000 και απρόβλεπτες δαπάνες ύψους £800.000.

Στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού, η επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΑΤΗΚ και του ιδιωτικού τηλεοπτικού συνδρομητικού καναλιού LTV. Αρμόδιοι της Αρχής δήλωσαν σχετικά ότι πρόκειται για μία πολύ καλή συμφωνία με ποιοτικό περιεχόμενο, η οποία θα προσφέρει ένα πολύ ελκυστικό πακέτο για τον καταναλωτή, παρέχει δε τη δυνατότητα για πολλές εφαρμογές και ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό. Περαιτέρω, οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι παρόμοιες συμφωνίες έχουν ήδη συνομολογηθεί από την ΑΤΗΚ και έχουν ήδη λειτουργήσει τριάντα τρεις συνεργασίες.

Στη συνέχεια της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν για το πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός στο πεδίο δράσης της ΑΤΗΚ και ποιες ενέργειες γίνονται, για να διατηρήσει η Αρχή πρωταγωνιστικό ρόλο στο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.

Οι αρμόδιοι της ΑΤΗΚ δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που ιδιοκτήτης της Αρχής παραμένει το κυπριακό δημόσιο, η ΑΤΗΚ ουδέποτε ευνοήθηκε από τον κρατικό μηχανισμό εις βάρος του ανταγωνισμού. Εν αντιθέσει, η Αρχή προσκρούει σε διάφορα εμπόδια λόγω παρεμβάσεων στη λειτουργία της από πολλές πλευρές, οι οποίες δυσχεραίνουν την ευελιξία και την ταχύρρυθμη διευθέτηση των εργασιών της, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον, οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι η ΑΤΗΚ καταβάλλει προσπάθεια, στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου, να λειτουργεί ανταγωνιστικά και συναφώς έχει καλλιεργηθεί η κουλτούρα και η νοοτροπία ανάμεσα στους υπαλλήλους της ότι δουλεύουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο χρειάζεται εντονότερη συμβολή.

Όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, η ΑΤΗΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση, εφόσον διατηρεί περίπου το 92% για την κινητή τηλεφωνία και το ίδιο περίπου ποσοστό για τη σταθερή τηλεφωνία. Επιπρόσθετα, η Κύπρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άποψη του ύψους των τελών της για την παροχή υπηρεσιών. Όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι της Αρχής, το ποσοστό 7% περίπου του μεριδίου αγοράς που κατέχουν οι ανταγωνιστές της Αρχής θεωρείται ικανοποιητικό για το σύντομο χρόνο λειτουργίας τους, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου.

Όσον αφορά τα αναπτυξιακά σχέδια της ΑΤΗΚ, οι αρμόδιοι της Αρχής δήλωσαν ότι ο προϋπολογισμός ανάπτυξης για κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2006 έχει ετοιμαστεί μέσα στα πλαίσια του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΤΗΚ. Πρωταρχικός σκοπός είναι η βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών σε όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω έργων εκσυγχρονισμού και η συνεχής προσαρμογή της ΑΤΗΚ στις συνθήκες ανταγωνισμού.

Με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό συνεχίζεται η επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την ικανοποίηση της ζήτησης στη σταθερή τηλεφωνία σε περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, στα πλαίσια της υποχρέωσης της ΑΤΗΚ για παροχή καθολικής υπηρεσίας στην κινητή τηλεφωνία, τη μεταφορά δεδομένων και την προσφορά νέων υπηρεσιών και διευκολύνσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευρυφασματικές υπηρεσίες, στην ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην προσφορά περιεχομένου. Στόχος, δήλωσαν, είναι η απεξάρτηση της ΑΤΗΚ από τη σταθερή τηλεφωνία και η παροχή άλλων πιο τεχνολογικά εξελιγμένων μορφών επικοινωνίας που παρέχονται κυρίως μέσω του διαδικτύου και άλλων ευρυφασματικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αποτελέσουν την υποδομή για την επίσπευση της μετάβασης της Κύπρου στη “δικτυωμένη οικονομία” και το μετασχηματισμό της σε “κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης”.

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν από πλευράς της Αρχής, όπως αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η ενδυνάμωση της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού κόμβου και η περαιτέρω προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

2. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παραγωγικότητας των έμψυχων και των άψυχων πόρων της ΑΤΗΚ μέσω στρατηγικών έργων.

3. Η συμμετοχή της Κύπρου στην υπό εξέλιξη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

4. Η συμμετοχή σε νέα διεθνή, περιφερειακά και τοπικά τηλεπικοινωνιακά έργα.

5. Η περαιτέρω επέκταση των δικτύων κινητών επικοινωνιών και ιδιαίτερα του δικτύου τρίτης γενιάς, καθώς και η προσφορά νέων υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο στην επιχειρηματική αγορά όσο και στην καταναλωτική.

6. Η περαιτέρω ανάπτυξη ευρυφασματικής υποδομής και η προσφορά ευρυφασματικών υπηρεσιών, που αφενός θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες για ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε πληροφόρηση και ψυχαγωγία και αφετέρου θα παρατείνουν τη ζωή του χάλκινου καλωδιακού δικτύου της ΑΤΗΚ, η αξία αντικατάστασης του οποίου ανέρχεται σε £230.000.000 περίπου. Θα αξιοποιηθεί επίσης το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών και τα πακεταμεταγωγικά δίκτυα του οργανισμού.

Στη συνέχεια, μέλη της επιτροπής επισήμαναν το γεγονός ότι δαπανώνται μεγάλα κονδύλια για προώθηση και διαφήμιση, καθώς και για επιχορήγηση διάφορων εκδηλώσεων και έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο αυτό είναι απαραίτητο, λαμβανομένης υπόψη της κυριαρχίας της ΑΤΗΚ στην αγορά, και συναφώς αν θα ήταν σκόπιμο να περιοριστούν σε κάποιο βαθμό αυτά τα έξοδα.

Επ’ αυτού οι αρμόδιοι της Αρχής ανέφεραν ότι ο προϋπολογισμός του 2006 περιλαμβάνει πρόνοια £4.500.000, που είναι χαμηλότερη της περσινής (£6.000.000), αλλά και πολύ χαμηλότερη ως ποσοστό απ’ ό,τι δαπανάται από αντίστοιχους οργανισμούς στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού θα αναλωθεί σε άμεση πληροφόρηση και προώθηση των υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και της εταιρικής της εικόνας. Μικρό μέρος θα αφιερωθεί σε έμμεση προώθηση. Η διεθνής πρακτική, ανέφεραν, ανεβάζει το ύψος της έμμεσης προώθησης, υπό μορφή κυρίως χορηγιών, στο 15% έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού διαφήμισης.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι η διαφήμιση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού, ώστε να χρησιμοποιεί στο έπακρο όλες τις δυνατότητες της διαθέσιμης τεχνολογίας, και όχι απαραίτητα στην προσέλκυση νέων πελατών, γεγονός που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού κοινού και των επιχειρήσεων, προς όφελος τελικά της κυπριακή οικονομίας.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν σχετική ενημέρωση αναφορικά με τις υπερωρίες που πληρώνει η Αρχή και επισήμαναν την ανάγκη μείωσής τους. Συναφώς, οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι η πρόνοια για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής είναι μειωμένη κατά £223.500 σε σύγκριση με το έτος 2005 και η πρόνοια για αμοιβή απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες είναι μειωμένη κατά £298.125 σε σύγκριση με το περσινό έτος. Επιπλέον, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για μείωση των υπερωριών σε συνεννόηση με τις συντεχνίες, με τις οποίες, όπως ανέφεραν, έχουν άριστη συνεργασία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2006.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων