Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται«Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με σχετικούς κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και 16 Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της εξέτασής τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να συσταθεί δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο που θα επανεξετάζει ιεραρχικές προσφυγές για αποφάσεις ή γνωματεύσεις ιατρικού συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το αίτημα της ίσης μεταχείρισης των αιτητών παροχών ασθένειας, ανικανότητας και αναπηρίας.

Είναι παραδεκτό πως η υφιστάμενη νομοθεσία που προβλέπει τη σύσταση ιατροσυμβουλίων δεν καθορίζει ακριβή τρόπο και διαδικασία λειτουργίας των συμβουλίων αυτών, ώστε να διασφαλίζεται, όσο το δυνατό περισσότερο, η πλήρης και αντικειμενική εικόνα της κατάστασης της υγείας των αιτητών.

Εξαιτίας της έλλειψης τέτοιων διαδικασιών, ενδέχεται να εξάγονται πλημμελείς διαγνώσεις, που δημιουργούν αμφίπλευρες συνέπειες, διότι υφίσταται άνιση μεταχείριση των αιτητών, αλλά και επιβαρύνεται το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου θα καθοριστούν με σχετικούς κανονισμούς, που θα εγκριθούν από τη Βουλή αργότερα.

Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζεται σαφώς ότι οι κληρικοί, για σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, εντάσσονται στην κατηγορία των μισθωτών. Αφορμή για την πιο πάνω τροποποίηση της νομοθεσίας αποτέλεσε αφενός η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προσφυγή ιερέα εναντίον της απόφασης του διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων (προσφυγή αρ. 606/1985) να κατατάξει τον παραπονούμενο στην τάξη των αυτοτελώς εργαζομένων και όχι των μισθωτών, με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να λαμβάνει μειωμένα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, και αφετέρου η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως σε παρόμοιο παράπονο άλλου ιερέα, με την οποία εισηγείται όπως οι ιερείς κατατάσσονται στην κατηγορία των μισθωτών.

Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε ότι η Εκκλησία δεν αποδέχεται τη σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου μεταξύ της Εκκλησίας και των λειτουργών της ούτε όμως αντιμετωπίζει τους ιερείς ως αυτοεργοδοτουμένους. Συνεχίζοντας, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την προθυμία της Εκκλησίας για επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους λειτουργούς της για πολλά χρόνια και τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του προτεινόμενου νόμου.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν έφεραν ένσταση στην υιοθέτηση των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

21η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων