Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και την 21η Φεβρουαρίου 2006 και στις 7 Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφοριών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου και τα οποία αφορούν ειδικότερα τη λειτουργικότητα της σχολικής εφορίας συμπλέγματος, που περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις κοινότητες, καθώς και το ύψος του ποσού που παρέχεται κατά την έναρξη του σχολικού έτους στο διευθυντή του σχολείου για να το διαχειρίζεται.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αποσκοπούν στα εξής:

1. Στη βελτίωση της λειτουργικότητας της σχολικής εφορίας συμπλέγματος, που περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις κοινότητες, με τον περιορισμό του αριθμού των μελών των σχολικών εφοριών σε έντεκα.

2. Στη μείωση του ποσού που παρέχεται στο διευθυντή του σχολείου κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών. Συγκεκριμένα, με βάση τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου προβλέπεται το ποσό των £4 ανά μαθητή με κατώτατο όριο τις £1.500. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις το ποσό μειώνεται στις £2 ανά μαθητή και το κατώτατο όριο στις £200. Ο λόγος της ζητούμενης μείωσης είναι το γεγονός ότι σε κάποιες σχολικές εφορίες με μικρό αριθμό μαθητών το ύψος της πρόνοιας στον προϋπολογισμό τους για κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο νόμο είναι κατά πολύ μικρότερο του ποσού των £1.500 και σε άλλες σχολικές εφορίες που είναι υπεύθυνες για σχολεία με μεγάλους αριθμούς μαθητών η μεταφορά κονδυλίων από τη σχολική εφορία στα σχολεία πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας και συντονισμού.

Η επιτροπή στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου έκρινε σκόπιμο να επιφέρει σ’ αυτό ορισμένες τροποποιήσεις για σκοπούς βελτίωσής του, ώστε οι πρόνοιές του να καταστούν πιο λειτουργικές, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένες εισηγήσεις των εμπλεκόμενων μερών, όπως των εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφοριών και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Ειδικότερα, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου κατά τρόπο ώστε τα συμπλέγματα τα οποία απαρτίζουν τη σχολική εφορία να διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των κοινοτήτων, ως ακολούθως:

1. Αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις και μέχρι επτά κοινότητες, η σχολική εφορία θα απαρτίζεται από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος και τέσσερα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, τα οποία εκλέγονται από το κοινοτικό τους συμβούλιο.

2. Αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει περισσότερες από επτά κοινότητες, η σχολική εφορία θα απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τρία μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, τα οποία εκλέγονται από το κοινοτικό τους συμβούλιο, και επτά προέδρους των υπόλοιπων κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος, οι οποίοι εκλέγονται με ψηφοφορία μεταξύ των προέδρων των υπόλοιπων κοινοτήτων του συμπλέγματος.

Στην περίπτωση που ένας από τους εκλελεγμένους προέδρους κοινοτικού συμβουλίου δεν επιθυμεί να συμμετέχει στη σχολική εφορία του συμπλέγματος, τότε θα μπορεί να υποδειχθεί ως εκπρόσωπος του κοινοτικού αυτού συμβουλίου άλλο μέλος του το οποίο εκλέγεται από αυτό.

3. Πρόεδρος της σχολικής εφορίας θα είναι ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, ο οποίος συντονίζει τη διαδικασία εκλογής.

Η επιτροπή επίσης αποφάσισε ότι το ποσό που παρέχεται στο διευθυντή του σχολείου για να το διαχειρίζεται θα πρέπει να παραμείνει στις £4 ανά μαθητή, διότι ο διευθυντής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα καθημερινά έξοδα λειτουργίας του σχολείου άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να μειωθεί από τις £1.500 στις £500 και όχι στις £200 που εισηγείται το αρμόδιο υπουργείο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2006, που κατέθεσε στην επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει να προωθηθεί για ψήφιση το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων