Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και την 7η Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών, σκοπείται η θέσπιση της υποχρεωτικής αναφοράς από τους υπηρετούντες στους οργανισμούς αυτούς υπαλλήλους πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας άλλων υπηρετούντων υπαλλήλων, εφόσον διαπιστωθεί ή υπάρχει εύλογη αιτία ότι έχει τελεστεί τέτοια πράξη. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν ειδικότερα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αντίστοιχη με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διάταξη έχει ήδη θεσπιστεί για τους δημόσιους υπαλλήλους, με ανάλογη τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, για την αστυνομία, τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία κ.ά. Για τους ημικρατικούς όμως και άλλους δημόσιους οργανισμούς είναι απαραίτητο να γίνει η ανάλογη ρύθμιση στους οικείους νόμους, με προσθήκη της σχετικής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διάταξης σ’ αυτούς.

Ειδικότερα, υπάλληλος τέτοιου οργανισμού ο οποίος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην αντίστοιχη αρχή, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

Σημειώνεται ότι οι ίδιοι κανονισμοί είχαν αρχικά κατατεθεί στη Βουλή την 1η Δεκεμβρίου 2005 και είχαν συζητηθεί από την επιτροπή στις 16 Ιανουαρίου 2006, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών. Επειδή όμως τότε είχε διαπιστωθεί ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί και οι εισηγητικές εκθέσεις που τους συνόδευαν έχρηζαν διορθώσεων, αφού δεν ανταποκρίνονταν στο σκοπό για τον οποίο προτάθηκαν, η επιτροπή αποφάσισε να τους παραπέμψει στην εκτελεστική εξουσία, ώστε να διορθωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της, πράγμα το οποίο έγινε.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τις αρχικές υποδείξεις της επιτροπής.

 

 

13 Μαρτίου 2006

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006.

2. Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006.

3. Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων