Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £24.619.149 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Τα έσοδα του οργανισμού για το 2006 προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους £19.300.000. Ο οργανισμός προϋπολογίζει επίσης έσοδα από άλλες πηγές και κυρίως από δανεισμό ύψους £4.377.739.

Οι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού αφορούν έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων (£1.601.965), επιχορηγήσεις (£8.134.000), τη δημιουργία ή και βελτίωση αθλητικών χώρων (£6.738.832), την αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων (£2.567.390) και άλλα. Το κονδύλι των επιχορηγήσεων αναλύεται σε επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων ύψους £4.700.000, που κατανέμεται στην κατεύθυνση Α, που αποτελεί τον αθλητισμό βάσης (σωματεία - £1.820.000), και στην κατεύθυνση Β, που αποτελεί τον αθλητισμό κορυφής (ομοσπονδίες - £2.880.000). Το κονδύλι των επιχορηγήσεων απορροφάται από προγράμματα του ΚΟΑ (£1.549.000), τον κοινωνικό αθλητισμό (£175.000), την κρατική επιχορήγηση προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία της ΚΟΠ, την επιχορήγηση για χρήση αιθουσών σχολικών εφοριών και το Εθνικό Στάδιο Στίβου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τον καταρτισμό του υπό συζήτηση προϋπολογισμού είχε καταβληθεί από τον ΚΟΑ προσπάθεια περιορισμού των διάφορων δαπανών στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο μέσα στο πνεύμα της αυστηρής περισυλλογής και λιτότητας της κυβέρνησης. Παρά ταύτα, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός μπορεί να χαρακτηριστεί αναπτυξιακός ειδικά σε σχέση με τον αθλητισμό ενασχόλησης, που απευθύνεται στις πλατιές μάζες πληθυσμού, με στόχο τόσο την οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα όσο και την υγεία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό συζήτηση προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Μέσα από το αναπτυξιακό του πρόγραμμα ο οργανισμός θα υλοποιήσει την πολιτική του για μαζικοποίηση του αθλητισμού ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου μέσα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Η πολιτική αυτή δίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της βάσης του αθλητισμού, ιδιαίτερα των ακαδημιών, και στην αύξηση της μαζικής συμμετοχής μέσα από το πρόγραμμα του κοινωνικού αθλητισμού, το οποίο υλοποιείται μέσα από τις επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων και μέσα από τη δημιουργία της αθλητικής υποδομής.

2. Η ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των κοινωνικών στρωμάτων στον αθλητισμό μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής περί κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται προσπάθεια μέσα από συγκεκριμένα οροθετημένη πολιτική για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενασχόληση ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, με τον αθλητισμό υπό ευνοϊκές συνθήκες.

3. Η πρακτική εφαρμογή του αθλητισμού σε όλη του την έκταση. Καταβάλλεται προσπάθεια όλα τα αθλήματα και τα συναφή προς τον αθλητισμό σώματα, αθλητικοί οργανισμοί, ομοσπονδίες, σωματεία, δήμοι και κοινότητες, να έχουν καταρχήν εμπλοκή στον όλο προγραμματισμό και σχεδιασμό του αθλητισμού, μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων διαδικασιών αποδεκτών καταρχήν από το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, αλλά και από τον ΚΟΑ ως έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής του τόπου.

Αναφορικά με το θέμα της σύναψης δανείων από τον οργανισμό, που, σύμφωνα με πρόνοια του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ανέρχεται στα £4.385.891, οι αρμόδιοι του ΚΟΑ δήλωσαν στην επιτροπή ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε εκτενώς με τα αρμόδια υπουργεία. Συναφώς και παρά τις αρχικές αντιδράσεις του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτές προκύπτουν από επιστολή, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2005, του εν λόγω υπουργείου προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή, συμφωνήθηκε τελικά να περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό πρόνοια για δανειοδότηση, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Προκύπτει επίσης ότι το πιο πάνω αναφερόμενο ποσό θα είναι το μέγιστο δάνειο που θα συνάψει ο ΚΟΑ, το οποίο όμως θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με την υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος.

Για το θέμα της δανειοδότησης από τον οργανισμό σημειώνεται ότι, με βάση τα κατατεθέντα γραπτά στοιχεία, ο ΚΟΑ έχει δεσμευθεί να μην αιτηθεί ξανά νέα δάνεια, αλλά να προσαρμόζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του τόσο για τις τακτικές όσο και για τις αναπτυξιακές του δαπάνες με βάση την κρατική χορηγία που θα περιλαμβάνεται εκάστοτε στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναφορικά με άλλα ζητήματα που αφορούν το ΚΟΑ, μέσα από τα κατατεθέντα γραπτά στοιχεία εξάγεται ότι όσον αφορά την κρατική επιχορήγηση ποδοσφαιρικών σωματείων η αύξηση της χορηγίας προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία που είναι μέλη της ΚΟΠ κατά £700.000 αφορά την υλοποίηση συμφωνίας που επήλθε με τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση τέτοιας χορηγίας ύψους £1.500.000 προς αυτά.

Όσον αφορά τη διοργάνωση του “Cyprus Rally”, από τα ίδια πάντα στοιχεία, εξάγεται ότι για τους σκοπούς της εν λόγω διοργάνωσης παρεχόταν μέχρι πρότινος η σχετική χορηγία τόσο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) όσο και από τον ΚΟΑ. Για τούτο κρίθηκε ορθό αυτή να παρέχεται μόνο από τον έναν από τους δύο οργανισμούς και ειδικότερα από τον ΚΟΤ ως τον καταλληλότερο φορέα.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ενημερώθηκε περαιτέρω για διάφορα άλλα θέματα αρμοδιότητας του ΚΟΑ και είχε την ευκαιρία να ζητήσει την κατάθεση αριθμού στοιχείων, την οποία έκρινε απαραίτητη για την καλύτερη μελέτη του υπό αναφορά προϋπολογισμού. Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν ενώπιόν της, με εξαίρεση τα στοιχεία που αφορούν την πλήρη καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων παγκυπρίως, τα οποία ο οργανισμός δεσμεύθηκε να καταθέσει το συντομότερο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή για ειδικότερα ζητήματα, εντός του 2006 θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει το μεγάλο αθλητικό κέντρο της Λεμεσού, ενώ θα ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση και η υιοθέτηση προτύπων ποιότητας. Αναφέρθηκε επίσης ότι έχει μειωθεί το κόστος συντήρησης των χορτοταπήτων κατά το ήμισυ μετά από διαπραγμάτευση και την καθιέρωση της μεθόδου υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερομένους αντί της απευθείας ανάθεσης.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για το ότι έχει διακοπεί πλήρως το συμβόλαιο με τη γνωστή εταιρεία RSTS, μετά τις σχετικές καταγγελίες, και ότι με την κατάλληλη διαπραγμάτευση η διακοπή αυτή είχε τη λιγότερη δυνατή οικονομική επίπτωση.

Τέλος, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε στην επιτροπή ότι ο ΚΟΑ έχει αναλάβει πλήρως την οικονομική επιβράβευση του πρωταθλητή του τένις κ. Μάρκου Παγδατή με ποσό ύψους £150.000 και ότι έχει εξευρεθεί χώρος στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου για την κατασκευή κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού δήλωσε περαιτέρω για γενικότερα ζητήματα ότι, μετά τις υποδείξεις που κατά καιρούς είχαν υποβληθεί από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο οργανισμός έχει συμμορφωθεί πλήρως αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας ελέγχου των ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ και για το σχεδιασμό κάθε έργου με λεπτομέρεια. Έχει επίσης αποφασιστεί, προς αποφυγή επανάληψης θλιβερών περιπτώσεων του παρελθόντος, όπως για κάθε έργο αξίας πέραν των £500.000 συνάπτεται δάνειο από τον οργανισμό, με την εκταμίευση να γίνεται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού μελέτησε όλα τα κατατεθέντα στοιχεία, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το 2006.

Η επιτροπή, με την ευκαιρία αυτή, σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των οικονομικών και άλλων σημαντικών θεμάτων του οργανισμού και ότι έχουν ληφθεί μέτρα αναφορικά με θέματα λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου. Η επιτροπή σημειώνει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος που είχε προκύψει αναφορικά με τη συνεργασία του οργανισμού με την εταιρεία RSTS, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιοι δήλωσαν ενώπιον

της επιτροπής ότι έχει επέλθει εξωδικαστικός συμβιβασμός. Η επιτροπή θεωρεί ότι η όλη υπόθεση εκτείνεται σε θέματα αρχής και γι’ αυτό το θέμα δεν πρέπει να θεωρηθεί λήξαν, αλλά αντίθετα πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες.

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων