Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 22 Φεβρουαρίου και στις 13 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £33.083.858 και έσοδα ύψους £30.075.000.

Τα κυριότερα έσοδα της Αρχής προϋπολογίζεται να προέλθουν από τη λειτουργία λιμανιών (£28.000.000) και από επενδύσεις και τόκους (£2.000.000).

Σημειώνεται συναφώς ότι σύμφωνα με επιστολή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2006, και του Υπουργείου Οικονομικών, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2006, οι υπό έγκριση δαπάνες της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2006 ανέρχονται σε £33.090.702 αντί σε £33.083.858, όπως αρχικά είχαν υποβληθεί για έγκριση με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. Η ανάγκη αναθεώρησης των υπό έγκριση δαπανών οφείλεται, σύμφωνα με τη σχετική επιστολή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στην ψήφιση από τη Βουλή του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου (Αρ. 1) του 2005 [Αρ. Νόμου 56(ΙΙ) του 2005], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Δεκεμβρίου 2005. Με τον εν λόγω συμπληρωματικό προϋπολογισμό εγκρίθηκε αριθμός νέων θέσεων, οι οποίες όμως λόγω του χρόνου ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου δεν κατέστη δυνατό να περιληφθούν στον αρχικό νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2006.

Οι κυριότερες δαπάνες προϋπολογίζονται σε τρέχοντα (τακτικά) έξοδα (£15.611.111), σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (£8.672.010) και σε δαπάνες χρηματοδότησης (£3.080.000).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου και να ζητήσει την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα. Τα εν λόγω στοιχεία υποβλήθηκαν στην επιτροπή με επιστολή, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2006.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι της Αρχής Λιμένων ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με τα έργα αναβάθμισης του λιμανιού της Λεμεσού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία νέας αίθουσας επιβατών, καθώς και έργα εκβάθυνσης του λιμανιού.

Συγκεκριμένα, το συνολικό κόστος της νέας αίθουσας επιβατών ανέρχεται στα £10.000.000 και υπολογίζεται να είναι έτοιμη για λειτουργία μέχρι το 2008. Για το εν λόγω έργο η Αρχή θα λάβει επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους €1,8 εκατομμυρίου.

Σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, στο λιμάνι θα εκτελεστούν και έργα εκβάθυνσης (σε βάθος δεκαέξι μέτρων) με σκοπό την εξυπηρέτηση πλοίων τέταρτης γενεάς τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου.

Στη συνέχεια, η επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τις ενέργειες της Αρχής για προσέλκυση νέων πελατών. Αρμόδιοι της Αρχής ανέφεραν ότι ήδη εφαρμόζεται η συνεργασία με τη ναυτιλιακή εταιρεία MSC, η οποία προνοεί την παροχή εικοσιτετράωρης εξυπηρέτησης, γεγονός που έχει συντείνει στην αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και του κύκλου εργασιών. Περαιτέρω, γίνεται προετοιμασία για συνεργασία και με άλλες μεγάλες εταιρείες. Η Αρχή, ανέφεραν οι αρμόδιοι, προσβλέπει και στην άρση του εμπάργκο που επιβάλλει η Τουρκία στα πλοία με κυπριακή σημαία με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της Αρχής, όπως αναφέρεται σε γραπτό σημείωμα που στάληκε στην επιτροπή, έχει οδηγήσει στην ανάγκη πληρωμής μεγάλου ποσού για υπερωρίες, ιδιαίτερα στο Τμήμα Εκμετάλλευσης. Το πρόβλημα εντείνεται λόγω και της άρνησης ένταξης στο εθελοντικό σύστημα βάρδιας συγκεκριμένης ομάδας υπαλλήλων οι οποίοι, ως εκ της εξειδικευμένης φύσης της εργασίας τους, καρπούνται μεγάλο ποσό υπερωριών και δεν αποδέχονται την ένταξή τους στο εν λόγω σύστημα.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο σημείωμα, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής λαμβάνει δραστικά μέτρα για μείωση των υπερωριών και ειδικά εκείνων οι οποίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες με τις συντεχνίες, αλλά αποτελούν προνόμιο της Αρχής. Γίνεται προσπάθεια ανασκόπησης και επαναξιολόγησης του θεσμού της βάρδιας, ούτως ώστε να τεθεί σε πιο ορθολογιστικό πλαίσιο, και εφαρμόζεται νέο σχέδιο υπηρεσίας με βάση το οποίο οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται με το σύστημα της βάρδιας.

Μέλη της επιτροπής έκαναν αναφορά και στο θέμα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στο λιμάνι της Λάρνακας, με αφορμή κάποια παράπονα που εκφράστηκαν αναφορικά με την πρόθεση για εγκατάσταση ραντάρ στην περιοχή του λιμανιού. Το συγκεκριμένο ραντάρ, ανέφεραν οι αρμόδιοι, είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του λιμανιού της Λάρνακας και στόχο έχει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πλοίων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης. Πρόσθεσαν δε ότι το ραντάρ εκπέμπει πάντα οριζόντια και θα τοποθετηθεί σε υψόμετρο. Πέραν τούτου, η εγκατάσταση θα γίνει μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η μελέτη από εμπειρογνώμονες, η οποία θα εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2006, όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί, ώστε οι υπό έγκριση δαπάνες να ανέλθουν σε £33.090.702.

 

 

15 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων