Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφάλεια Αεροσκαφών Τρίτων Χωρών τα Oποία Χρησιμοποιούν Αερολιμένες της Δημοκρατίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο επιθεωρητής του Τομέα Αεροπλοϊμότητας και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής έννομης τάξης με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/36/ΕΚ, αναφορικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες. Ειδικότερα, εισάγεται μια ενιαία προσέγγιση ως προς την αποτελεσματική επιβολή διεθνών προτύπων ασφάλειας, εναρμονίζοντας τους ημεδαπούς κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν επιθεωρήσεις στην πίστα αεροσκαφών τρίτων χωρών που προσγειώνονται σε αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους κοινοτικούς κανόνες.

Περαιτέρω, με τους κανονισμούς το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη διενέργεια επιθεωρήσεων αεροσκαφών τρίτων χωρών και για την ανταλλαγή πληροφοριών που θεωρούνται χρήσιμες με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ακόμη, προβλέπεται ότι τα αεροσκάφη τρίτων χωρών που προσγειώνονται στους αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας θα υπόκεινται σε επιθεωρήσεις στην πίστα. Τέλος, καθορίζονται οι περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επιθεωρήσεις αεροσκαφών στην πίστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια αρχή δύναται, μετά την επιθεώρηση πίστας σε αεροσκάφος τρίτης χώρας στο οποίο έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις, να απαγορεύσει την απογείωση του αεροσκάφους, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί από τα διορθωτικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, παρουσιάζοντας τους προτεινόμενους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, ανέφερε ότι απώτερος σκοπός τους είναι η αύξηση της ασφάλειας των πτήσεων. Περαιτέρω, ανέφερε ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας έχει την αναγκαία υποδομή για τη διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται από τους κανονισμούς, γεγονός που διαπιστώθηκε και από την πρόσφατη επιθεώρηση SAFA. Τέλος, ανέφερε ότι με τους κανονισμούς δίνεται το μήνυμα στις αεροπορικές εταιρείες ότι οφείλουν να διατηρούν σε επιθεωρήσιμη κατάσταση τα αεροσκάφη τους.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ανέφεραν ότι οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στα αεροσκάφη τρίτων χωρών που προσγειώνονται στους αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας ως επί το πλείστον αφορούν είτε σε πληροφορίες για κακή συντήρηση ή εμφανή βλάβη αεροσκαφών είτε σε αναφορές για αντικανονικούς ελιγμούς αεροσκαφών κατά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περαιτέρω, στο Παράρτημα ΙΙ των κανονισμών αναφέρονται εκτενώς τα σημεία ελέγχου του αεροσκάφους που εξετάζει ο επιθεωρητής αεροσκάφους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία των κανονισμών αναφορικά με την ασφάλεια των πτήσεων των αεροσκαφών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων